Ogres 1.vidusskolas aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

17.06.2019 11:43

Ogres 1.vidusskola ir viena no četrām novada skolām, kurā tikušas īstenotas aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros. Projekts turpinājās divus mācību gadus, un tajā tika iesaistīti skolēni no 1. līdz 9.klasei.

Skolā tikušas īstenotas ļoti daudzas un daudzpusīgas aktivitātes tika īstenotas STEM (Science Technology Engineering Mathematics jebdabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma), valodu, kultūrizglītības un radošo industriju un multidisciplinārā jomā.
Aktivitātes STEM jomā
Šajā jomā tika īstenotas nodarbības gan individualizētam mācību atbalstam, gan praktiskās nodarbības, gan mācību vizītes.
Individuālas pedagoga palīga konsultācijas 1.- 6. klašu skolēniem
Strādājot klasē individuāli ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, tika uzlabotas prasmes izmantot matemātiskās zināšanas un pielietot tās praktiskajā dzīvē. Zināšanu izpratnes līmenī visiem atbalstāmajiem ir jūtama pozitīva izaugsme. Skolēni mācās no darbīgās domāšanas pāriet uz loģiski abstrakto domāšanu. Izglītojamie prot strādāt ne tikai individuāli, bet arī pa pāriem un grupās, tā attīstot patstāvīgā darba prasmes un nostiprinot sadarbības un komunikatīvās prasmes. Svarīgi, lai katrs skolēns justos novērtēts un līdzvērtīgs saviem klasesbiedriem.
"Matemātikas olimpiskā komanda sākumskolā" un "Matemātikas olimpiskā komanda 5.-9. klasei"
Piedalīšanās šajā projektā ir lieliska iespēja strādāt ar tiem skolēniem, kuri var izdarīt vairāk – bērni kopā gatavojas dažādiem matemātikas konkursiem, turklāt ļoti veiksmīgi, jo viņi ir ieguvuši pat valsts mērogā godalgotas vietas. Tiek pildīti dažādi uzdevumi, asinot prātu, loģisko domāšanu, risināti Sudoku un ciparu mīklas, spēlētas loģiku attīstošas spēles.
Bērniem ir iespēja attīstīt savu talantu un potenciālu, pieaug skolēnu motivācija mācīties, arī pašvērtējums. Tā kā nodarbības apmeklē dažādu klašu bērni, tā ir iespēja iedraudzēties un mācīties sadarboties, turklāt skolotāji, vadot nodarbības, var izmantot skolas materiāltehnisko bāzi, kā arī, ja nepieciešams, iegādāties visu nepieciešamo nodarbību īstenošanai.
Projekta ietvaros bērni mācās pielietot loģisko domāšanu, lai atrisinātu visdažādākās problēmas: matemātikas, loģikas utt. Skolēniem ir iespēja apskatīt tēmas, kuras skolas mācību ietvaros nav iekļautas, kā arī veiksmīgi startēt dažādos konkursos un olimpiādēs skolas, novada un pat valsts ietvaros. Bērni iegūtās zināšanas varēs izmantot arī turpmāk - papildus tiek attīstīta domas pamatošanas prasme.
Nodarbību cikls un mācību vizītes "Ceļojums ar augiem", "Dabas detektīvi", "Pēti un eksperimentē" un "Ūdens pasaule"
Dalība projektā 5.-6. klašu skolēniem ir iespēja rosināt interesi par dabā esošajām norisēm, ar skolā un sadzīvē pieejamiem līdzekļiem modelēt situācijas un skaidrot procesus, attīstot pētnieciskās prasmes. Tā ir iespēja izmantot stundās gūtās zināšanas un prasmes jaunās situācijās, darbojoties ar skolā esošajiem daudzveidīgajiem rīkiem. Paplašinot zināšanas par augiem, dzīvniekiem, klimatu un ekoloģiju, skolēni veido vides spēles, piedalās konkursos, attīsta prasmi strādāt ar informāciju. Būtiski ir tas, ka sadarbojas dažādu klašu skolēni, iepazīstot daudzveidīgu pieredzi, filozofiskajās diskusijās mācoties uzklausīt atšķirīgu viedokli un argumentēt.
Rokdarbi sākumskolā
Viss jaunais bērniem jāapgūst caur sajūtām, ar praktisku darbošanos un vingrinājumiem, līdz ar to rokdarbi bērniem ir lielisks veids, kā to panākt. Pulciņš izveidots, lai bērni varētu sekmīgāk attīstīt savu radošo potenciālu, apgūtu jaunus darba paņēmienus, iemācītos praktiski darboties ar dažādas struktūras materiāliem. Radošie uzdevumi attīsta bērnu fantāziju, skolēnu darbu publiskošana ceļ skolēnu pašvērtējumu. Tieši rokdarbi bērniem ļauj apmierināt dabisko interesi un apgūt jaunus darbības un vingrinājuma veidus, praktiski darbojoties.
Šī pulciņa būtiskākais izglītošanās virziens ir, lai skolēns gūtu nepieciešamo pieredzi un vispusīgu sagatavotību. Tas ir ļoti svarīgi, lai skolēni iemācītos strādāt komandā, respektētu cits cita viedokļus. Ļoti svarīgs ir arī pašizpausmes un radošais aspekts - radošo spēju izpausme un attīstība praktisku problēmu risinājumos, citu cilvēku un sevis izpēte, atjautības, iztēles attīstība, emocionālā pašizpausme, ideju ģenerēšana.
Pulciņā piedalās bērni no 1. – 3. klasei, kuriem ir interese un griba, liekot lietā savu izdomu, radot skaistus un estētiskus darbus. Parasti tiek izmantoti skolas piešķirtie mācību materiāli. Ir sagatavota prezentācija ar interesantākajiem bērnu darbiem.

Tehniskās jaunrades klubs sākumskolā
Tehniskā jaunrade ir viens no personības veidošanās un attīstības komponentiem. Izglītojamajiem darbojoties „Tehniskās jaunrades klubā sākumskolā” tika:
Šajā nodarbību ciklā izdevās rosināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi, attīstīt patstāvīgā darba prasmes un prasmi sadarboties grupās. Arī skolēni, kuriem mācību darbība sagādā grūtības, darbojās ar prieku, un ir uzlabojusies dažādu nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve. Realizējot daudzveidīgus uzdevumus, skolēni tiek sagatavoti kvalitatīvai mācību darbībai.
Vides skola
Nodarbību laikā skolēni veica vides novērtējumu dažādās jomās - novērtēja izglītības iestādes ūdensapgādes sistēmu stāvokli, paradumus elektroenerģijas taupīšanā, stāvokli atkritumu šķirošanas jomā. Bērni apguva eksperimentu veikšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, attīstīja radošumu, atraktivitāti, prasmi prezentēt izveidotās vides izziņas spēles, piedaloties gan novada, gan valsts konkursos.
Interesantus eksperimentus noskatījās un daudz jaunu zināšanu skolēni ieguva ZINOO centra Rīgā nodarbībā. Daudz emocionālu mirkļu piedzīvots Botāniskajos dārzos Rīgā, novembra aukstumā Tauriņu mājā aplūkojot krāšņos tauriņus un pavasarī pildot uzdevumus Salaspilī - meklējot augus pēc attēliem oranžērijā, saskaitot apstādījumos skujeņus.
Pasaule dabaszinātnieka acīm
Ķīmijas eksperimentālo nodarbību laikā skolēni iemācījās strādāt ar laboratorijas traukiem, sastādīt iekārtas eksperimentu veikšanai, izmēģināt dažādus eksperimentus ķīmijā un bioloģijā, ievērojot drošas darba metodes. Veicot eksperimentālo darbību bioloģijā, skolēni iemācījās pagatavot preparātus, ieguva iemaņas strādāt ar mikroskopu, pavairot un audzēt augus. Veica pētniecisko darbību (izvirzīt pētāmo jautājumu, izteikt hipotēzi, sastādīt darba gaitu, veikt eksperimentālas darbības, analizēt, salīdzināt, izteikt secinājumus). Apskatīja apkārtējās vides nozīmi cilvēku dzīvē: enerģijas resursu taupīšanu, bezatkritumu tehnoloģijas nozīmi u.c. Skolēniem attīstījusies jēdzieniskā domāšana, spējas uztvert un analizēt apkārtējās vides problēmas. Skolēni iemācījās strādāt grupās, attīstīja pētnieciskās un radošās prasmes.
Skolēni 2018./2019. m.g. ar labiem panākumiem piedalījās Ogres novada rīkotajā pasākumā ”Skolēns eksperimentē” (ieguva 1., 3.vietu un atzinību) un Ogres novada rīkotajā „Vides spēļu konkursā” un Vides olimpiādē.
Skolēni iepazinās ar atkritumu apsaimniekošanu Getliņos. Pētīja zvaigžņotās debesis Baldones observatorijā, apmeklēja “TehnoAnnas pagrabus” un veica ķīmijas eksperimentus. Pētīja Baltijas jūras krasta floru, apmeklēja Ķemeru Nacionālo parku, Ķemeru tīreļa purvu.
Robotika iesācējiem
Skolēniem tiek attīstīta loģiskā domāšana, prasmes pēc instrukcijas izveidot robotu, saskatīt un labot kļūdas tehniskajā risinājumā, veidotas prasmes pašiem būvēt programmējamas ierīces, saskatīt simetriskumu robota būvniecībā.
Pulciņa dalībnieki ir apguvuši Lego Mindstorm EV3 vizuālās programmēšanas vidi, iepazinušies ar programmēšanas pamatjēdzieniem, programmēšanas vidi planšetēm un robota attālinātu vadību izmantojot viedierīces. Pulciņa dalībniekiem tika organizētas sacensības dažādās disciplīnās: Lego sumo, līnijsekošanā, ātrākais robots, interesantākais robots un robota tālvadībā. Dalībnieki guvuši arī labus panākumus dažādās robotikas sacensībās.
"Kokgrauži", "Koka automodelisms" un mācību vizītes "Satiec savu kokapstrādes meistaru"
Aktivitātē “Kokgrauži” piedalījās skolēni, kuriem ļoti patīk koka smarža un padziļināti interesē koka apstrādes noslēpums. Dalībnieki iepazina dažādas koku sugas, to izmantošanas iespējas, guva praktisku pieredzi kokapstrādē. Mācījās saplānot darba tehnoloģisko procesu savu ideju realizēšanā, iepazina grūto, bet interesanto amatnieka darbošanās pusi. Dalībnieki piedalījās ar kokapstrādi saistītos konkursos, kā arī bija regulāri Ogres novada un Valsts atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes dalībnieki.
Aktivitāte “Automodelisms” piesaistīja dalībniekus, kuriem ir tehniskā domāšana. Dažādu marku mašīnu un lidmašīnu modeļu izgatavošana pēc šabloniem un rasējumiem, izpratne par modeļu daudzo detaļu pielietojumu, pareizu salikšanas secību, pareizu modeļa lieluma proporciju un formu plūdlīniju izvēle, dizaina izstrāde un labākas krāsošanas paņēmienu atlase – šīs lietas dalībniekiem māca precizitāti, pacietību un telpiskuma izjūtu.
Projektā “Satiec savu kokapstrādes meistaru” dalībniekiem bija iespēja satikt izcilākos kokapstrādes meistarus Latvijā, piemēram, koka karošu meistari Līgatnē, daiļamatnieku - meistaru Grauduli Jaunjelgavā, tāšu meistarus Zvirbuļus (izcilas personības, kuru apbrīnojamie koka darbi, milzīgā darba un dzīves pieredze ir vienreizējs paraugs jaunajiem censoņiem). Tikšanās reizēs meistari bagātīgi un dāsni dalījās ar saviem amata noslēpumiem un meistarstiķiem.
Aktivitātes valodu jomā
Individuālas pedagoga palīga konsultācijas 1.- 6. klašu skolēniem ar mācību grūtībām un traucējumiem. Strādājot klasē individuāli ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un traucējumi valodu jomā, zināšanu izpratnes līmenī vērojama pozitīva izaugsme. Visiem atbalstāmajiem uzlabojušās lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Skolēni iemācās strādāt ar tekstu, mēģina uztvert tā galveno domu, ieraudzīt un labot kļūdas. Prot sadarboties pāros, grupās, ieklausīties citos klasesbiedros, vērtēt un izteikt savas domas, tā nostiprinot sadarbības un komunikatīvās prasmes. Individuāli strādājot, skolēni iemācījušies ilgāk noturēt uzmanību, sekot stundas gaitai, izpildīt skolotāja uzdotos uzdevumus.
Aktivitātes kultūrizglītības un radošo industriju jomā

Praktisko nodarbību ciklā "Meistarstiķis" un mācību vizītēs "Satiec savu tekstilmākslas meistaru" izglītojamajiem, darbojoties praktiskajās nodarbībās, uzlabojusies prasme plānot, sintezēt, salīdzināt, iepazīstot dažādus materiālus, to izmantošanas iespējas, prasmes to apstrādē, padziļināti iepazīstoties ar dažādām rokdarbu tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām mājsaimniecībā, gūstot praktisku pieredzi tekstilmateriālu apstrādē un lietu darināšanas tehnoloģiskā procesa īstenošanā, iepazīstot materiālās kultūras mantojumu, iepazīstoties ar dažādu profesiju darba elementiem, apgūstot tos praktiskā darbībā reālās dzīves situācijās. Veidojas prasmes iegūtās zināšanas un iemaņas jēgpilni pielietot nestandarta situācijās. Nodarbībās izdevās rosināt skolēnu interesi par tekstildarbiem, attīstīt gan patstāvīgā darba prasmes, gan sadarboties grupās.
Šogad olimpiāžu laureāti un aktīvi tekstildarbu radītāji projekta ietvaros devās mācību vizītēs uz mākslinieciskās ādas apstrādes darbnīcu “Mazā kāpa” Koknesē, radošo darbnīcu RADADA sietspiedes tehnikas apgūšanai, tautas lietišķās mākslas studijas “Saiva” aušanas darbnīcu un meistardarbnīcām Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļā.

Praktisko nodarbību ciklā "Kad grafika satiekas ar glezniecību” s kolēni iemācījušies plānot darbu un apzināt resursus, lai radīt ideju vai radīto ideju īstenotu, nebaidoties no nenoteiktības un spontanitātes. Bērni ir iemācījušies patstāvīgi sekot iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju izpildei un paši nosaka, kā radošos darbus uzlabot. Šajās nodarbībās veidojusies labvēlīga attieksme saskarsmē starp skolēniem, dažādu viedokļu atpazīšana un respektēšana.
10 skolēnu grupa apmeklēja izstādi par plakātu kultūras attīstību Latvijā (Rīgā). Skolēnu komanda piedalījās Ogres novada vizuālās mākslas konkursā “Portrets”. Skolēnu komanda veidoja virtuālo izstādi Ogres 1.vidusskolas Karjeras dienai.
Šajā mācību gadā skolēni veidojuši skolas 100-gades zīmju projektus, nospiedumu radošo tehniku bāzi vizuālās mākslas kabinetam, piedalījušies konkursā “Visas manas košas krāsas“ un ieguvuši 1.pakāpes diplomus, piedalījušies Ogres novada vizuālās mākslas olimpiādē “Iepakojuma dizains”, kā arī konkursā „Raiņa dzeja – mākslā” un izstādē Jasmuižā.
Radošā darbnīca "Teātra meistarklases" . Ogres 1.vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki guva radošas darbības pieredzi profesionāļu vadībā. Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meiers un biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja - režisore Ligita Smildziņa vadīja jaunajiem aktieriem meistarklases, kurās skolēni attīstīja aktiermeistarību un sadarbības prasmes, apguva improvizācijas teātra spēļu elementus, mācījās sazināties ar balsi bez vārdiem - izmantojot tembru, ritmu un skaņas augstumu, izspēlēja dažādas etīdes un saņēma atgriezenisko saiti. Saskarsme ar pieredzējušo režisori un aktieri radīja skolēnos lielu interesi par teātra mākslu un apjausmu, cik interesants un grūts ir aktiera darbs.
Aktivitātes multidisciplinārā jomā
Nodarbību ciklā "Jaunais uzņēmējs" un mācību vizītēs uzņēmumos skolēni attīsta savu radošumu, iegūst zināšanas par reģionālo un nacionālo uzņēmējdarbību. Apmeklē uzņēmumus un paši izmēģina prasmes uzņēmējdarbībā, veidojot skolēnu mācību uzņēmumus (SMU) - sākot no idejas radīšanai līdz tās veiksmīgai realizēšanai un pārdošanai. SMU ir piedalījušies reģionālajos (Ogres rudens, ziemas un pavasara) tirdziņos, kā arī nacionālajos Junior Achievement gadatirgos Rīgā, kur guva atzinību, saņemot apbalvojumu - inovatīvākā biznesa ideja.
Skolēni sadarbojas, komunicē, praktiski darbojas un reprezentē savas idejas, apgūst zināšanas par cenu veidošanos, izdevumiem, ieņēmumiem, peļņu, mārketinga aktivitātēm un pamatlietām biznesa plāna veidošanā. Iegūtās prasmes un zināšanas skolēniem palīdz ieraudzīt pievienoto vērtību savai darbībai un uzņēmību pārvērst ideju reālā produktā, kas ilgtermiņā var nest arī peļņu.