Ogres sākumskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

17.06.2020 09:56

Ogres sākumskolā 2019./2020. mācību gadā tika īstenota projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) II kārta, sniedzot atbalstu gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem bērniem.

Projekta īstenotajās aktivitātēs piedalījās apmēram trešdaļa audzēkņu. Projekta pedagogi strādāja ar skolēnu individuālo kompetenču attīstīšanu dažādās mācību aktivitātēs, kā arī ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes viņu individuālajām vajadzībām un iespējām.


Mācību satura pasākumi STEM mācību priekšmetos
Lai nodrošinātu katram skolēnam iespēju apgūt mācīšanās prasmes un nepieciešamo mācību saturu, STEM mācību priekšmetos atbalstu sniedza pieci pedagoga palīgi , mācību metodes un saturu pielāgojot katra bērna vajadzībām. Projekta īstenošana sniedza lielu ieguldījumu ikdienas mācību procesā, veicināja sadarbību gan pedagogu, gan skolēnu vidū. Protams, ļoti svarīga bija arī skolēnu vecāku izpratne par bērna vajadzībām un iesaiste izglītības procesā, īpaši attālinātā mācību procesa nodrošināšanā.
Mācību procesā pareizi izvēlēti un lietoti atbalsta pasākumi ir nodrošinājuši ticamu informāciju par izglītojamo sasniegumiem. Skolēns klases ikdienas dzīvē jūtas labāk, zinot, ka viņa mācību traucējums nav šķērslis, lai iekļautos kopējā mācību ritmā un sekmīgi parādītu savas jauniegūtās prasmes un iemaņas. Grūts, bet interesants izveidojās attālinātais mācību process. Daudz ciešāki kontakti izveidojās ar vecākiem. Pārsteidza arī skolēni - tieši klusākie parādīja savu centību un neatlaidību. Apgūstot matemātiku individuāli, skolēniem uzlabojās lasīšanas – saprašanas tehnika, veidojās aktīva attieksme pret pašu darba izpildi. Ieguldītā darba rezultātā matemātiskie procesi vēl ciešāk tiek saistīti ar reālo dzīvi - skolēni sāk pieņemt matemātiku kā dzīves sastāvdaļu, izprot matemātikas nepieciešamību savā izaugsmē.
Ogres sākumskolas direktora vietniece Valda Bērziņa norāda, ka pedagoga palīgi sevišķi nepieciešami pirmajās klasēs, jo klasēs ir liels skolēnu skaits un viņu sagatavotības līmenis ir ļoti atšķirīgs. Izglītojamajiem 1. klasē ir nepieciešama individuālā pieeja. Svarīga ir lasītprasmes pilnveidošana, lai skolēni prastu ne tikai izlasīt uzdevuma noteikumus, bet arī tos izprast. Aktivitāšu rezultātā skolēniem uzlabojās kritiskās domāšanas, analītiskās un sintēzes prasmes.
Pedagoga palīgs dabaszinību stundās praktiski izskaidroja skolēniem nepieciešamos jautājumus, palīdzēja apgūt nepieciešamo mācību vielu, kā arī veikt eksperimentus un analizēt iegūtos rezultātus.
Projekta ietvaros tika nodrošināti arī papildu logopēda pakalpojumi . Liela uzmanība tika pievērsta reemigrējošo un divvalodīgo bērnu valodas apguvei, kā arī bērniem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām. Projekta īstenošanas gaitā ir iespēja dziļāk individuāli novērtēt bērna spējas, veikt valodas attīstības izpēti, attīstīt skolēna valodas prasmes un fonemātisko dzirdi, kā arī labot pieļautās izrunas un rakstības kļūdas. Korekcijas darba laikā skolēniem veidojās mācību organizēšanas iemaņas, novērošanas spējas, pilnveidojās valodas apguves nianses, rodot iespēju saprast teikto, runāt, jautāt, plānot, secināt. Bērni kļuvuši drošāki un pārliecinātāki par savām zināšanām.
Divi pedagogi projektā vadīja nodarbības talantīgajiem skolēniem matemātikā . Šajās nodarbībās tika attīstīta izglītojamo interese par matemātiku, veicināta izpratne par uzdevumu dažādām risināšanas iespējām, attīstītas uzmanības, salīdzināšanas, vispārināšanas un secināšanas prasmes, kā arī prasme izteikt savas domas un argumentēt uzdevuma risināšanas gaitu. Skolēniem tika piedāvāta iespēja savas zināšanas apliecināt skolas, starpskolu, novada, valsts un starptautiski organizētajos matemātikas konkursos un olimpiādēs, kuros izglītojamie startēja ar labiem rezultātiem.
Ārpusstundu aktivitātes
Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja piedalīties arī ārpusstundu aktivitātēs – Lego projektēšanas skolā, praktiskajās nodarbībās robotikā, kā arī apgūt programmēšanas pamatus.
Lego projektēšanas skola ir viena no personības veidošanās un attīstības komponentēm. Nodarbībās audzēkņi iepazinās ar Lego konstruktoru pielietošanas un izmantošanas iespējām. Darbojoties ar Lego klucīšiem, bērni attīsta roku un pirkstu veiklību un fantāziju, sadarbību, prasmi izteikt savas domas. Spēlēšanās ar Lego palīdz skolēniem arī mācībās, jo veicina matemātisko domāšanu un precizitāti. Darbojoties grupās, tiek attīstītas arī savstarpējās komunikācijas prasmes, spēja sastrādāties komandā, ieņemt līdera pozīcijas vai saprast savas spējas izpildīt norādījumus, ko devis skolotājs, pulciņa vai komandas biedrs. Bērni nodarbībās piedalījās ar prieku un interesi, vēlējās izveidot kaut ko jaunu, pilnveidojot konstruēšanas prasmes. Skolēni radīja jaunus modeļus, apguva shēmas un veidoja konstrukcijas. Bērniem visvairāk patika izmantot modernās tehnoloģijas (telefonus un planšetes), lai izveidotu savu multfilmu. Viņi strādāja grupās pa trīs un radīja savu versiju par pašu izveidotu tēmu. Ar radītajām filmiņām var iepazīties Ogres sākumskolas mājas lapā (www.ogressakumskola.lv).

Šī neparastā mācību gada beigās Lego projektēšanas skolas dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties “Rīgas jauno tehniķu centra” rīkotajā konkursā, proti – noklausīties bērnu vokālās grupas “Dzeguzīte” iedziedāto maestro Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu “Lidojums ar gaisa balonu” un, izmantojot Lego klucīšus, izveidot gaisa balonu telpiskas formas vai attēla veidā. Atbilstoši konkursa noteikumiem vērtēšana notika trijās vecuma grupās, un liels prieks un gandarījums, ka Ogres sākumskolas 1.a klases audzēknis Zemgus Ziņģītis atsaucās aicinājumam un izveidoja savu versiju par gaisa balonu, iegūstot Rīgas jauno tehniķu centra simpātijas balvu. Kopā konkursā tika iesūtīti 25 oriģināli, skaisti un radoši darbi.
Projekta ietvaros skolēni varēja apgūt arī programmēšanas pamatus . Praktiskie uzdevumi skolēniem ļāva labāk uztvert nodarbībā izvirzītā mērķa sasniegšanu, kā arī attīstīja programmēšanas prasmes. Skolēni spēja jau paši saviem spēkiem radīt vienkāršas programmas. Uzdevumu izpildei uzsvars tika likts uz individuālo darbu, jo programmēšanas specifika ir tāda, ka programmētājam jāspēj individuāli atrast vēlamo risinājumu mērķa sasniegšanai. Lielākā daļa skolēnu nodarbībās spēja izpildīt uzstādītos uzdevumus, lai arī to izpildes tempi bija atšķirīgi. Nodarbību rezultātā skolēnu izpratne un interese par programmēšanu ir pieaugusi.
Praktiskās nodarbības robotikā tika īstenotas divos veidos. Daļai skolēnu tika veidota izpratne par dažādiem elektronikas elementiem, LED diodēm, virziena/stāvokļa slēdžiem, baterijām, pretestībām, parastiem slēdžiem, kā arī lodēšanas principiem. Izdevās ieinteresēt skolēnus lodēšanā un aizraut ar domu, ka paši var salabot lietas un radīt jaunas. Nākamajā gadā paredzēts savienot lodēšanas darbus un elektronikas elementus ar Scratch programmēšanas darbu.
Savukārt daļa skolēnu piedalījās praktiskajās nodarbībās, kurās, darbojoties komandā un vadoties pēc robotu sagataves norādēm, jāveic robota izstrāde. Izveidojot veiksmīgi funkcionālu robotu tā spējas tika pārbaudītas šķēršļu trasēs. Šķēršļu trases iziešana notika divos etapos, pirmajā etapā komandas roboti tika vadīti ar “Bluetooth” tālvadības palīdzību, izmantojot planšetes, otrajā etapā skolēniem kopā ar savu komandu vajadzēja izdomāt manuālu instrukcijas programmu “Mblock” grafiskās programmēšanas vidē, izmantojot grafiskus instrukciju blokus.
Skolēni veiksmīgi apguva elektronikas pamatprincipus, grafiskās programmēšanas izmantošanu, robotu kustības un sensoru kontrolei, apguva sadarbības principus darbam komandā, kā arī attīstīja loģisko domāšanu, veidojot jaunus robotu risinājumus.
Direktora vietniece Valda Bērziņa norāda, ka skolēni ir gandarīti par iespējām darboties projekta aktivitātēs un apgūt jaunas kompetences, kas veido vispusīgi attīstītus un lietpratīgus skolēnus, kuri mācās ar prieku un interesi, ir aktīvi un prot uzņemties atbildību par savu izaugsmi un sasniegumiem.
Informācijai
Ogres novada pašvaldība kopš 2017. gada 1. septembra ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”’ 8.3.2.2. pasākumā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā. Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Gan pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs), gan otrajā projekta plānošanas periodā (2019.gada 1.jūnijs - 2021.gada 31.maijs) tiek iesaistīti 1. līdz 9.klases skolēni no četrām novada skolām - Ogres sākumskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Ķeipenes pamatskolas. 2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās tika īstenotas aktivitātes divās jomās - STEM (Science Technology Engineering Mathematics jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma) un multidisciplinārā jomā.