Projektā “PuMPuRS” šajā semestrī iesaistās 191 skolēns Ogres novadā

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

29.11.2019 09:03

Jaunogres vidusskolā, Ogres 1. vidusskolā, Ogres sākumskolā un Madlienas vidusskolā šī mācību gada 1. semestrī kopumā 191 skolēns iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”, saņemot individuālu atbalstu mācībās un uzlabojot savas sekmes.

Šobrīd tiek apzināti skolēni, kas projektā varētu iesaistīties nākamajā mācību semestrī. Projektā plāno iesaistīties arī Suntažu pamatskola un Ogresgala pamatskola. Projekts “PuMPuRS” tiek īstenots, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Ogres 1. vidusskolā s ākot ar 2019. gada 1. oktobri projekta ietvaros atbalstu saņem 114 skolēni no 5. līdz 12. klasei. Ar skolēniem strādā profesionāla 40 pedagogu liela komanda- mācību priekšmetu skolotāji, sociālie pedagogi, psiholoģe, pedagogi, kas sniedz konsultatīvo atbalstu.
Projekta “PuMPuRS” koordinatore Dace Čuhnova stāsta, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais atbalsta plāns, balstoties uz skolēna vajadzībām. Projekta ietvaros tiek sniegts papildu atbalsts skolēniem izpratnei par mācību priekšmetiem un sekmīgai programmas apguvei. Tās ir individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kurās skolēns apgūst iepriekšējos gados neapgūto, saņem diferencētu pieeju mācību satura izskaidrošanā un piemērotu atbalstu spēju attīstīšanā. “Visvairāk atbalsta un individuālas pieejas izglītojamie saņem matemātikas, latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas konsultācijās. Nozīmīgs ir sociālo pedagogu ieguldītais darbs skolēnu pozitīvas emocionālās attieksmes veicināšanā, ticībā savām spējām. Skolēniem ir svarīgi justies atbalstītiem, sadzirdētiem un uzklausītiem,” atklāj D.Čuhnova, uzsverot, ka skolotāji, skolēni un viņu vecāki paveikto projekta ietvaros vērtē ļoti pozitīvi.
Ogres 1. vidusskolā interese par dalību projektā pieaug. D. Čuhnova atzīst, ka vecāki un skolēni paši interesējas par iespēju piedalīties projektā.
Projekta “PuMPuRS” koordinatore Jaunogres vidusskolā Irina Aleksandrenkova stāsta, ka šajā semestrī projektā iesaistās 17 pedagogi un 38 skolēni, šobrīd tiek apzināti skolēni un pedagogi, kuri projektā varētu iesaistīties nākamajā mācību semestrī. Atsaucība ir ļoti liela, ir pat gadījumi, kad paši skolēni meklē projektu koordinatori, lai varētu iesaistīties projektā un saņemt individuālu palīdzību mācībās. Nākamajā mācību semestrī plānots palielināt projektā iesaistīto pedagogu un skolēnu skaitu.
I.Aleksandrenkova atklāj, ka vairākiem skolēniem problēmas sagādā tieši valodas- latviešu un angļu valoda, savukārt vidusskolas skolēniem- matemātika. Ar individuālu atbalstu mācībās skolēnu sekmes būtiski uzlabojas. Projekta koordinatore tomēr atzīst, ka ļoti svarīga ir arī paša skolēna motivācija un vēlme uzlabot savas sekmes.
Projekta koordinatore Ogres sākumskolā Ieviņa Piļka informē, ka šī mācību gada 1.semestrī Ogres sākumskolā projektā piedalās 36 skolēni no 5. un 6 .klases, kuriem tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un konsultācijas pie psihologa, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga. Projektā iesaistīti 5 skolotāji un 3 atbalsta personāla speciālisti.
Atsauksmes no skolēniem un vecākiem ir pozitīvas. Šobrīd 2 skolēni ir izteikuši vēlmi pārtraukt dalību projektā, savukārt ir citi skolēni, kuri vēlas apgūt mācību vielu individuāli, tāpēc 2. semestrī plānots piesaistīt vēl 2 pedagogus.
Madlienas vidusskolā šajā mācību gada pirmajā semestrī projektā “PuMPuRS” iesaistās 3 skolēni no 7. un 8. klases un 6 pedagogi. Projekta koordinatore Maruta Viduce-Ševele stāsta, ka ar 1 skolēnu situācija ir sarežģīta, jo šis skolēns neierodas mācību iestādē, tomēr abi pārējie skolēni šajā semestrī ir atvērušies, uzlabojuši savas sekmes un domā par savām karjeras iespējām. Projektā iesaistītajiem skolēniem grūtības sagādā matemātika un latviešu valoda. Projekta koordinatore atzīst, ka darbs ar skolēniem ir dažāds: “Arī skolēni mēdz paklupt un zaudēt motivāciju tāpat kā jebkurš pieaugušais, tomēr svarīgi ir visu laiku skolēnus sapurināt un atgādināt, ka viss izdosies!”
Nākamajā projekta periodā, 2. semestrī, plānots projektā iesaistīt vairāk skolēnus, šobrīd apzināti 5 skolēni, kuriem problēmas sagādā arī svešvalodas- angļu un krievu valoda.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm .