janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ilze Čiščakova: Esmu sava pagasta patriote

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.02.2019 13:09

Ilze Čiščakova par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāju strādā kopš 2017. gada 11. septembra. Viņa atklāj, ka izlēmusi pieteikties vakantajai amata vietai, jo pati vairāk nekā 15 gadus dzīvo Ogresgalā un vēlējusies, lai apkārtējā dzīves vide ir sakopta un iedzīvotāji izjustu lielāku vēlēšanos iesaistīties sava pagasta dzīvē.

 
Pagasta pārvaldes amatā strādājat jau vairāk nekā gadu, kāds ir bijis šis laiks?
Jāatzīst, ka viens ir redzēt pagasta situāciju un problemātiskos jautājumus kā patriotiskam sava pagasta iedzīvotājam un tomēr kas cits – kā pašvaldības darbiniekam.
 
Vēlētos paskaidrot nedaudz vairāk par Ogresgala pagasta pārvaldes struktūru un pārvaldi. Ogresgala pagasts no citiem novada pagastiem atšķiras – mēs it kā esam Ogres pilsētas daļa, kā pagasts pastāvam vairāk vēsturiski un ģeogrāfiski. Arī struktūra ir atšķirīga. Mums nav atsevišķa budžeta, tas saistīts ar Ogres pilsētu. Iesniedzot budžeta priekšlikumus pašvaldībā, argumentēti skaidroju, kādas ir vajadzības, vēlāk sekoju līdzi tā izlietošanai. Cienu savstarpēju sadarbību cilvēku starpā. Tajā pašā laikā saprotu, ka nauda ir tik, cik ir, un prioritātes ir tādas, kādas ir. Ne uz visiem maniem aicinājumiem un ieteikumiem iespējams uzreiz reaģēt.
 
Kad 2002. gada decembrī tika izveidots Ogres novads, kurā apvienojās Ogres pilsēta ar Ogresgala pagastu, tika ieviesta un darbojas centralizētā pārvalde, kas nozīmē, ka visus jautājumus risinām sadarbībā ar Ogres pašvaldības vadību un speciālistiem. Vēl mūsu pagasts ir īpašs ar to, ka atrodamies Ogres upes divās pusēs gan Ogresgalā, gan Ciemupē, līdz ar to arī iedzīvotāju jautājumi, infrastruktūra un pieejamie pakalpojumi abās šajās vietās atšķiras.
 
Mans kā pagasta pārvaldes vadītājas galvenais uzdevums ir sadzirdēt, uzklausīt sava pagasta iedzīvotājus un sadarboties, komunicēt ar atbildīgajiem speciālistiem, lai iedzīvotāji saņemtu visu nepieciešamo atbalstu vai palīdzību gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Es gribu uzsvērt, ka esmu atvērta sarunām un ikvienu aicinu vērsties pie manis, ja ir kādas neskaidrības, jautājumi, un mēs kopā to mēģināsim atrisināt. 
 
Tā kā visbiežāk savā ikdienā man nākas kārtot jautājumus, kas saistīti ar ceļiem, to uzturēšanu, paldies vēlos teikt pašvaldības galvenajam speciālistam ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēterim Bužeram, pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” darbiniekiem Jānim Daukštam un Ņinai Misļinčukai, ar kuriem ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Tāpat liels paldies pašvaldības meliorācijas inženierei Lienei Zīliņai, kura ļoti aktīvi strādā, lai uzlabotu meliorācijas sistēmas, tās tiek uzturētas, cilvēkiem skaidrots, kā un kāpēc to darīt. Paldies arī pašvaldības Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Albertam Naglim, kurš vienmēr ir atsaucīgs un izpalīdzīgs, kārtojot dažādus iekšējus saimnieciskus jautājumus pagasta pārvaldē.
 
Kādus pakalpojumus var saņemt Ogresgala pagasta pārvaldē un Ciemupes klientu apkalpošanas centrā?
Mana darba vieta ir Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9. Oficiālais iedzīvotāju pieņemšanas laiks ir pirmdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00, savukārt Ciemupē otrdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00. Taču faktiski iedzīvotājiem, iepriekš sarunājot, esmu pieejama jebkurā darba dienas laikā, atbildu uz e-pastiem. Mans e-pasts ir ilze.ciscakova@ogresnovads.lv.
 
Ogresgala pagasta pārvaldē strādā arī klientu apkalpošanas speciāliste Ritma Kalniņa, kura ir pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbiniece. Ritmai var iesniegt dažādus iesniegumus, saņemt izziņas un cita veida informāciju. Kasē strādā grāmatvede Rudīte Vonda, kura ir Ogres novada pašvaldības Finanšu nodaļas darbiniece. Šajā ēkā atrodas arī pasts un Sociālā dienesta Dienas centrs, kurā strādā Dzintra Bormane. Strādā arī Ogresgala Tautas nama vadītāja Elīna Aupe, kura ir Ogres novada Kultūras centra darbiniece. Pagasta pārvaldes ēkā atrodas bibliotēka, kuru vada Elita Igaune, un šī bibliotēka ir Ogres Centrālās bibliotēkas filiāle. Savukārt Ciemupē klientu apkalpošanas centrs atrodas Liepu gatvē 12 – Ciemupes Tautas namā. Tajā stādā Ciemupes Tautas nama vadītāja Daiga Sosnare, apmeklētājus pieņem sociālā darbiniece Ieva Poce, darbojas arī Sociālā dienesta Dienas centrs, bibliotēka, kuru vada Liene Kainaize (Ogres Centrālās bibliotēkas filiāle). Gan Ogresgalā, gan Ciemupē ir arī ģimenes ārsta pieņemšanas punkts.
 
Neatkarīgi no tā, kurš kuram ir pakļauts, mēs visi kopā esam sadarbības partneri un strādājam pagasta iedzīvotāju labā.
 
Teicāt, ka galvenie jautājumi, kādi jārisina ikdienas darbā, saistīti ar ceļu infrastruktūru. Ko šajā laika posmā, kopš strādājat, izdevies paveikt šajā jomā?
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka visi paveiktie darbi ir komandas darbs, kurā es esmu viens neliels posms, bieži vien – tikai ierosinātājs. Daudz paveikusi pašvaldības vadība, pašvaldības speciālisti.
 
Domāju, ka nevienam Ogresgala iedzīvotājam, arī caurbraucējam, nav palicis nepamanīts autoceļa Ogre – Viskāļi – Koknese (V996) posma no Ogres līdz Ogresgalam (3,40. - 9,84. km) veiktie remontdarbi. Līgumu par būvdarbu veikšanu VAS “Latvijas Valsts ceļi” noslēdza ar SIA “Binders”, līgumcena ir nepilni 900 000 eiro (ar PVN). Darbi tika uzsākti pagājušā gada septembrī un šogad pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks pabeigti. Veicot remontdarbus, tiks atjaunots esošais seguma stāvoklis, uzlabots ceļa līdzenums un ūdens novade no brauktuves, samazināta jaunu bedru veidošanās intensitāte un braukšana kopumā jau ir kļuvusi ērtāka.
 
 
Ļoti liels ieguvums ogresgaliešiem ir grants ceļa Ogresgals - E22 (“Gāršas” – “Stuģi”) pārbūve 1,8 km garā posmā, kas tika paveikts 2017. gada nogalē projekta “Grants ceļu posmu pārbūve Ogres novadā” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Darbus veica SIA “Ceļinieks 01”. Būvniecības ietvaros nomainīta ceļa nesošā konstrukcija un izbūvēts asfaltbetona segums 1755 m garumā. Izveidoti novadgrāvji, zem iebrauktuvēm uz nekustamajiem īpašumiem izbūvētas caurtekas, uzstādītas ceļazīmes. Šī paša projekta ietvaros tika veikta arī grants seguma ceļa pārbūve Meņģelē 7 km garumā. Projekta kopējās izmaksas - 1 575 690,09 eiro. Prieks, ka šogad tiks īstenota šī projekta II kārta un tās ietvaros plānots pārbūvēt ceļa “Kauliņi” – “Pīlādži” posmu 3 km garumā Ogresgala pagastā.
 
Tāpat pagājušā gada nogalē Ogresgalā, Steigu ielā, posmā no Bumbieru ielas līdz Liepu ielai tika izbūvēta bruģēta ietve 300 metru garumā gar daudzdzīvokļu mājām, kas iedzīvotājiem nodrošina nesalīdzināmi drošāku pārvietošanos no sabiedriskā transporta uz daudzdzīvokļu māju rajonu, skolu, bērnudārzu un citām iestādēm. Īstenojot projektu, ir sakārtota arī meliorācijas sistēma un lietus ūdens neuzkrājas virszemē, kas iepriekš bija nopietna problēma. Iepirkuma rezultātā līgumu par ietves izbūvi pašvaldība parakstīja ar SIA “MT Sēta”, līguma cena – 102 911,10 eiro (bez PVN). Ceru, ka nākotnē šai ielai izdosies atjaunot asfaltsegumu, kas ir pamatīgi nolietojies.
 
Pagājušajā gadā izdevās arī sakārtot grants ielas segumu Bumbieru ielas pagarinājumā. Tika sakārtots, iztīrīts arī grāvis starp Aroniju ielu un autoceļu Ogresgalā. Daudzu gadu garumā drošības draudus radīja vecās attīrīšanas iekārtas un nosēddīķi ar akām, kas atradās aiz hipodroma pie Ogres upes. Pagājušajā gadā pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” šo teritoriju sakārtoja. Ja runājam par vides jautājumiem, tad man ir patiešām prieks, ka ir strauji pavirzījies jautājums par atkritumu savākšanu un šķirošanu, kas noticis, pateicoties ļoti veiksmīgajai sadarbībai ar SIA “Ķilupe” un tās pārstāvi Elīnu Saulīti. Kopā mēs izbraucām Ciemupi un Ogresgalu, meklējot labākos risinājumus. Ogresgalā esam atraduši piemērotu vietu, kur novietoti šķiroto atkritumu konteineri, kas atslogo parastos sadzīves atkritumu konteinerus. Ogresgalā centrā ir novietots arī biokonteiners, kur gan skola, gan bērnudārzs var novietot zāli, lapas, zarus. Iepriekš tos nebija, kur likt, tie līdz ar citiem iedzīvotāju sadzīves atkritumiem krājās ciemata centrā. Šobrīd Ogresgalā ir piecas vietas, kur atrodas šķiroto atkritumu konteineri, savukārt Ciemupē – viens laukums. Esmu pamanījusi, ka pēdējo gadu laikā atkritumu apjoms ir samazinājies, jo cilvēki patiešām izmanto šķiroto atkritumu konteinerus, turklāt tīri šķiro. Noteikti tas ir arī izglītošanas nopelns, jo gan bērnudārzā, gan skolā vides jautājumos bērni tiek pastiprināti apmācīti, līdz ar to, domāju, izglītotāki kļūst arī viņu vecāki.
 
Kādus jautājumus šobrīd ir sarežģītāk atrisināt?
Ir vairāki jautājumi, kuru atrisināšanai ir nepieciešams lielāks laiks un resursi. Esmu aizsākusi organizēt daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju sapulces, kurās tiek izrunāti jautājumi, kas saistīti ar kopīpašumu sakārtošanu. Esmu ļoti priecīga, ka šajā svarīgajā jautājumā mani uzklausīja un atbalstīja pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis un milzu paldies izpilddirektora vietniecei Danai Bārbalai par iesaistīšanos un strukturētas informācijas sagatavošanu un nodošanu iedzīvotājiem. Sapulces jau ir notikušas Ciemupē, Ogresgalā un Ogrē. Šo sapulču mērķis ir informēt iedzīvotājus par likumos noteikto kārtību par savu dzīvokļu īpašumu apsaimniekošanu. Pēc sapulces iedzīvotājiem divu mēnešu laikā savā starpā ir jāpieņem lēmums, kā viņi turpmāk vēlas apsaimniekot savus īpašumus. Sapulcē piedalījās arī SIA “Ķilupe” un piedāvāja iedzīvotājiem savus priekšlikumus, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu. Sapulcēs iedzīvotāji pauda vēlēšanos tikties arī ar pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” speciālistiem, jo ir daudz neskaidru jautājumu. Šāda tikšanās notiks 28. februārī pl.19.00 Ogresgala Tautas nama Lielajā zālē un tajā piedalīsies PA “Ogres komunikācijas” un SIA “Ogres namsaimnieks” vadība.
 
Uzskatu, ka tiešām kāds rezultāts ir panākams tiekoties, diskutējot, kopīgi pieņemot lēmumu, nevis tikai klusībā sūdzoties, ka viss ir slikti, tas nekādu rezultātu nenes.
 
Šobrīd ļoti aktuāla ir sadarbības veidošana un attīstīšana ar tikko izveidoto SIA “Ogres namsaimnieks”, jo Ogresgala pagasta teritorijas labiekārtošana un uzkopšana Ogresgalā un Ciemupē ir SIA “Ogres namsaimnieks” pārziņā. Ogresgalā strādā trīs SIA “Ogres namsaimnieks” sētnieki, Ciemupē – viens sētnieks. Kopjamās platības mums ir diezgan lielas, kā arī ir vairākas vietas, kas jau gadiem palikušas novārtā, tāpēc tas ir aktuāls un komplicēts jautājums.
 
Sarežģītāk, nekā sākumā biju domājusi, virzās jautājums par Ogresgala pagasta ģerboņa ieviešanu. Šis jautājums jau tika aizsākts pirms manis, iecere par pagasta ģerboni man šķita saistoša, tāpēc es to vēlējos turpināt. Diemžēl iepriekšējais mākslinieks, kas bija radījis ģerboņa skici, devās Mūžībā. Aizsāku jaunu sadarbību ar mākslinieku Māri Ruskuli. Viņa radītā skice vairākkārt ir iesniegta Heraldikas komisijā, ar kuru ģerbonis ir jāsaskaņo, pacietīgi veicam dažādus uzlabojumus. Manuprāt, ģerbonis ir viens no veidiem, kā veicināt patriotismu un piederības sajūtu, tāpēc svarīgi, lai mums, pašiem pagasta iedzīvotājiem, tas patiktu.
 
Kādus darbus Ogresgalā un Ciemupē plānots veikt tuvākajā laikā?
Kā jau minēju, īstenot dažādas ieceres ierobežo pieejamie finanšu līdzekļi. Ja runājam par vidi, Ogresgalā un Ciemupē es gribētu pamazām labiekārtot centrus, tad pakāpeniski pārējās teritorijas. Ja domājam par cilvēku labklājību, gribu saglabāt un veicināt ģimenisko sajūtu, patriotismu ogresgaliešos un ciemupiešos. Ja paši cilvēki šeit labi jutīsies, tad te labi jutīsies arī mūsu ciemiņi. Tātad visus attīstības jautājumus es gribētu virzīt divos virzienos – vides labiekārtošana un cilvēku labsajūta.
 
Pie jau iepriekš minētajiem veicamajiem darbiem Ciemupes pusē gribam sakārtot Liepu gatvi, kas ir viena no galvenajām ielām. Tā ved arī uz tautas namu. Šai ielai nav trotuāra, to vajadzētu ierīkot. Ciemupē noteikti ir jāatjauno sporta laukuma segums un jāsakārto tam piegulošā teritorija, tur atrodas arī bērnu rotaļu laukums, kas ir novecojis. Ļoti ceru, ka šogad izdosies sakārtot Ciemupes pludmali.
 
Ogresgalā kopumā plānojam sākt sakopt tautas nama apkārtni. 2020. gadā ir plānoti Emīla Dārziņa svētki, kas Ogresgalā notiek ik pēc pieciem gadiem un pulcē lielu iedzīvotāju skaitu, tāpēc līdz tam gribētu veikt uzlabojumus apkārtējā vidē. No sirds priecājos, ka Latvijas vides aizsardzības fonds pieņēmis lēmumu  atbalstīt projektu un piešķirt finansējumu Ogres novada pašvaldības projektam “Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšana Ogresgala pagastā”. Tas nozīmē, ka beidzot varēsim uzsākt Ogresgala bijušā hipodroma sakārtošanu un sakopšanu. Tas patiesi ir laba komandas darba rezultāts, paldies pašvaldības ainavu arhitektei Senijai Proosei.
 
 Ja tomēr budžets būtu neierobežots, ko vēlētos paveikt?
 
Noteikti primāri tie būtu ceļi un ielas, ko vēlētos savest kārtībā. Gribētu vairāk saliedēt cilvēkus. Esam atšķirīgi – atšķiras mūsu viedokļi, vajadzības un vēlmes, tāpēc ne vienmēr un ne visi saprotamies, bet kopības sajūtai, manuprāt, ir jābūt. Tāpēc arī nolēmām pagājušajā gadā organizēt savus pagasta svētkus, lai cilvēkiem būtu iespēja satikties un jauki pavadīt kopā laiku. Visu svētku dienu notika dažādas aktivitātes, kas noslēdzās ar koncertu un balli. Tāds pasākums Ogresgalā notika pirmo reizi. Šogad to plānojam organizēt Ciemupē 1. jūnijā un nākamgad atkal Ogresgalā, kad šie svētki sakritīs ar Emīla Dārziņa 120. dzimšanas dienu. Šajos svētkos aktīvi iesaistījās iestāžu vadītāji, liels paldies viņiem par to! Mazāks pasākums, bet arī tas cilvēkiem, īpaši ģimenēm, patika, bija kopīga Ziemassvētku egles iedegšana. Pirmo reizi egle tika iedegta Ciemupē 2017. gadā, bet pagājušā gada nogalē – gan Ciemupē, gan Ogresgalā. Gribētu šo tradīciju saglabāt. Patīkami, ka šad un tad pasākumus Ciemupē apmeklē ogresgalieši un otrādāk. Ogresgalā ir notikušas vairākas nometnes bērniem, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida veicināšanu. Cilvēki, kuri te nekad nebija bijuši, bija pārsteigti par to, cik skaisti ir Ogresgalā, un pēc tam atgriežas atpūsties pie upes. Paši mēs, kuri šeit dzīvojam, bieži vien to nenovērtējam un neredzam. Mums vairāk jāmācās saskatīt labais.
 
Vieni no aktīvākajiem sabiedrībā ir uzņēmēji. Kā jums izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem?
Jā, esmu ļoti priecīga par sadarbību ar uzņēmējiem. Mums ir notikušas pāris tikšanās gan individuāli, gan kopā ar tiem, kuri atsaucās šim aicinājumam, un ceru, ka turpmāk regulāri tiksimies. Ogresgala pagastā ir veiksmīgi un strādīgi uzņēmēji, no kuriem daudzi ir iesaistījušies, risinot ar infrastruktūru saistītus jautājumus, īstenojot dažādus projektus un sociālu uzņēmējdarbību, atbalstot līdzcilvēkus. Ikdienā uzņēmēji ir aizņemti ar savu biznesu un pirmais, ko viņi pamana, ir ceļi, tāpēc primārais jautājums, ko mēs pārrunājam, ir tieši infrastruktūra. Piemēram, Ciemupē ceļu “Kauliņi” – “Pīlādži” izmanto atkritumu apsaimniekotājs SIA “Ķilupe” un SIA “Ogres piens”. Kā jau minēju, šis ceļa posms tiks sakārtots, bet arī paši uzņēmēji ir izrādījuši interesi iesaistīties tā uzturēšanā.
 
Pagājušā gada nogalē mēs iedzīvotājus aicinājām pēc savām iespējām un vēlmēm sagatavot kādu dāvaniņu kādam, kuram pagastā tā būtu nepieciešama un iepriecinātu. Jauki, ka atsaucība bija, tika sagatavotas sirsnīgas un mīļas paciņas. Ogresgalā strādā uzņēmējs Artis Galējs, kurš saimnieko zemnieku saimniecībā “Sprīdīši”. Viņš vērsās ar priekšlikumu ziedot savu produkciju, kas ir olas un majonēze, vientuļiem, trūcīgiem senioriem un ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts. Tā pagājušā gada nogalē devāmies pie cilvēkiem Ogresgala pagastā un iepriecinājām viņus ar pašu pagasta iedzīvotāju ziedotām veltēm un Arta sarūpētajām dāvanām, pretī saņemot daudz sirsnības un pateicības.
 

Prieks, ka 2018. gada 18. novembrī, kad Ogres novada Kultūras centrā tika apbalvoti izcilākie novadnieki, tostarp uzņēmēji, apbalvojumu saņēma divi mūsu uzņēmēji. Kokapstrādes uzņēmums SIA “GBM”, kura valdes priekšsēdētājs ir Sergejs Baranovs, atzīts par lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju Ogres novada pagastos. Šis uzņēmums atrodas Ciemupes pusē un nodrošina bezatlikumu ražošanu, veic ekoloģisku, ekonomisku un arī sociāli atbildīgu meža resursu pārvaldību. Uzņēmums nodarbojas arī ar sociālo uzņēmējdarbību, nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kuri no kokmateriālu pārpalikumiem ražo iekuriņus.
 
Apbalvojumu kā lielākais nekustamā īpašuma nodokļu maksātājs saņēma arī SIA “Ogres piens”, kura valdes priekšsēdētājs ir Uldis Eiduks. Modernā fermā tiek turēti 900 dzīvnieki – no maza teliņa līdz govij. Katru dienu no 600 govīm tiek izslauktas 18 tonnas piena un dzīvniekiem nepieciešamā barība tiek izaudzēta uzņēmuma 930 ha zemes. SIA “Ogres piens” pienu izmanto sieru gatavošanai Ogres novadā un citviet Latvijā.
 
Šogad prieku radīja arī tikšanās ar ģimeņu māju celtniecības uzņēmuma SIA “Herkuless” vadītāju, ogresgalieti Jāni Koku, kurš izteica vēlmi un arī piedalās pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, iesniedzot projektu par veco ozolu, kuri aug ozolu birzī pie Tradīciju parka un pie tautas nama, sakopšanu, piesaistot arboristu. Ļoti ceru, ka projekts arī tiks atbalstīts. Prieks par cilvēkiem, kuriem ir svarīga vide, kādā viņi dzīvo, un ir gatavi arī paši iesaistīties un darīt, lai to sakoptu un uzlabotu.
 
Jāsaka, ka prieks ir ne tikai par uzņēmējiem, bet par jebkuru iedzīvotāju grupu, kura izrāda iniciatīvu un interesi par savas apkārtējās vides sakopšanu. Tā, piemēram, pagājušajā gadā konkursa “Veidojam vidi ap mums” ietvaros iedzīvotāji īstenoja projektu, izveidojot bioievalku pie Ogresgala Tautas nama. Vairākus gadus pēc lietusgāzēm pie šīs ēkas veidojās pamatīgas lāmas, appludinot arī tuvākos īpašumus. Bioievalka šo problēmu ir atrisinājusi! Arī bērnudārza “Ābelīte” aktīvie darbinieki un bērnu vecāki iesaistās un īsteno dažādus vides projektus. Piemēram, jau minētajā konkursā “Veidojam vidi ap mums” bērnudārza projekts “Gudrā dobe” uzvarēja – tika atzīts par labāko. Visu iestāžu vadītāji ir ļoti aktīvi.
 
Pagājušā gadā aizsāku organizēt kopīgas tikšanās pagasta iestāžu vadītājiem. Sanākam kopā – skola, bērnudārzs, tautas nami, bibliotēkas, Dienas centrs – vismaz reizi divos mēnešos. Esam novērtējuši šīs tikšanās reizes, jo tā ir laba iespēja apmainīties ar informāciju, rast jaunas idejas gan kopīgiem projektiem, gan katram savā jomā. Veiksmīgākai informācijas apmaiņai ar iedzīvotājiem tautas nama vadītāja Elīna Aupe Facebook ir izveidojusi lapu “Ogresgala pagasts”, kurā iedzīvotāji tiek informēti par pasākumiem, notikumiem Ogresgala pagastā.
 
Kāda ir jūsu vīzija par Ogresgala pagastu?
Jāatzīst, neesmu centra cilvēks, un manā izpratnē Ogresgala pagasts ir ļoti brīnišķīga Ogres nomale. Mēs, gan ogresgalieši, gan ciemupieši, esam izvēlējušies būt nevis centrā, bet Ogresgalā vai Ciemupē, kur ir ļoti skaisti. Ir cilvēki, kuriem nepatīk vārds “nomale”, man tas nozīmē mieru un līdzsvaru. Nomale man asociējas ar tautastērpa brunču malu, kas parasti ir ļoti skaista, vai ar aproču pogām, kas nav centrā, bet krekla malās un izsmalcinātas. Es esmu sava pagasta patriote, un man ir veicies, jo mūsu pagastā ir daudz interesantu, enerģisku un īpašu cilvēku.  Skaistumu un labsajūtu mēs radām pirmkārt paši – kopā, to no malas neviens nenāks un nepienesīs. Tāpēc lielākā vērtība ir mūsu savstarpējā cieņa un sadarbība, tā man dod arī spēku darboties un iet uz priekšu. Man vīzija par Ogresgala pagastu – veseli, stipri, skaistā vidē un labklājībā dzīvojoši ogresgalieši un ciemupieši.

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?