Brīvības iela 2016 (Ziemassvētki)

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

Nr.
p.k.
Komisijas nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas nolikums
1.      
Ogres novada vēlēšanu komisija
 
Nikolajs Sapožņikovs
Ieva Čakša
Jautrīte Mežjāne
Dace Līva
Māris Rožāns
Lolita Kuģeniece
Dace Ķirķe
Maija Baumane
Anita Purviņa
Līga Lisovska
Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 
2.      
Ogres administratīvā komisija
(darbības teritorija – Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)
 
Nikolajs Sapožņikovs
Aleksejs Gapejevs
Inta Bērziņa
Ritma Kalniņa
Dzintra Dzene - Mortukāne
Jurijs Ivanovs
Līga Trence
3.      
Madlienas administratīvā komisija (darbības teritorija – Madlienas, Ķeipenes un Krapes pagasti)
Valentīna Reiniece
Aivars Jansons
Daiva Lūse
Maruta Grīnberga
Inita Tobiase
4.      
Suntažu administratīvā komisija (darbības teritorija – Suntažu un Lauberes pag.)
(5 locekļi)
Valdis Ancāns
Aija Strazdiņa
Andris Brīvulis
Mārtiņš Leja
Gunita Purviņa
5.      
Taurupes administratīvā komisija
(darbības teritorija – Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pag.)
Rita Vitenberga
Olita Rudzīte
Dace Irbīte
Lonija Pušmucāne
Aira Ločmele
6.      
Ogres pilsētas zemes komisija
Jūlija Kļesoveca
Egils Helmanis
Ilga Peipiņa
Uldis Apinis
7.      
Ogres novada dzīvokļu komisija
(darbības teritorija – Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)
Guntis Graudiņš
Aigars Briedis
Ilona Reinholde
Aija Mežale
Dzintra Dzene - Mortukāne
8.
Ogres novada tarifu komisija
Vladislavs Vaivods
Sarmīte Kirhnere
Ziedonis Vilde
Guntis Graudiņš
Aiva Ormane
Žanete Avotiņa – komisijas sekretāre
9.
Ogres novada nepilngadīgo lietu komisija
 
 
Sigurds Lange
Dace Zariņa
Inga Andersone
Ilona Reinholde
Alda Daugule
Eva Mačukāne
Jevgēnija Poļačonoka
Ērika Muravjova
Aija Sirsniņa
Aina Krinberga
Ginta Lūse
10.
Ogres novada izglītības
iestāžu vadītāju konsultatīvā
komisija
1. Aina Bērce
2. Māra Banka
3. Skaidrīte Butāne
4. Renāte Ieviņa
5. Ilga Neimane
6. Irēna Pupčenoka
7. Ilze Brante
8. Inese Ādmine
9. Lonija Pušmucāne
10. Māris Siliņš
11. Vita Ervalde
12. Irēna Ošiņa
13. Edgars Viņķis
 Komisijas nolikums
11. 
Ogres novada pilsētvides konsultatīvā komisija
 
Pēteris Zilberts
Egils Helmanis
Senija Proose
Uldis Apinis
Gunārs Platpīrs
Ilmārs Dirveiks
Ilze Staļģe
Pēteris Dimants
Anita Pumpure
12. 
Ogres novada starpresoru komisija
 
 • Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta direktors;
 • V/a ”Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāles higiēnas ārsts,
 • Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Ogres nodaļas vadītājs,
 • Ugunsdrošības un glābšanas dienesta Ogres rajona nodaļas vadītājs,
 • VAS “Latvijas valsts ceļi” Ogres rajona nodaļas inspektors,
 • PA “Ogres namsaimnieks” pārstāvis,
 • Ogres novada domes būvvaldes teritoriālplānotājs,
 • Ogres novada domes būvvaldes vad.vietn.-galv.arhitekts,
 • Ogres novada domes būvvaldes arhitekts.
(Atsevišķi pieaicināmi inženierkomunikāciju īpašnieki vai apsaimniekotāju pārstāvji, kā arī Pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji)
13. 
Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgā komisija                         
Pēteris Špakovskis
Alberts Naglis
Ieva Vilcāne
Vladislavs Vaivods
Ritma Kalniņa
 
 
14.
Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisija
 
Egils Helmanis
Pēteris Špakovskis
Gints Sīviņš
Juris Laizāns
Dzintra Mozule
Antra Pūga
Dace Šķēle - komisijas sekretāre
15. 
Attīstības komisija
1. Egils Helmanis
2. Gints Sīviņš
3. Pēteris Špakovskis
4. Aija Romanovska
5. Juris Laizāns
6. Senija Proose
7. Antra Purviņa
8. Edīte Strazdiņa
9. Artūrs Mangulis
10. Uldis Priedītis
11. Ogres novada Uzņēmēju biedrības (ONUB) pārstāvis (deleģēts);
12. LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes pārstāvis (deleģēts);
13. Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrības pārstāvis;
14. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" pārstāvis
16. 
Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija
Dzirkstīte Žindiga
Ilga Neimane
Andris Molotanovs
Jānis Gailis
Intars Sniedze
17. 
Ogres novada pašvaldības īpašumu objektu izsoles komisija
Pēteris Dimants
Aleksejs Gapejevs
Māris Siliņš
Aiva Ormane
Dainis Širovs
18. Atlīdzības noteikšanas komisija
Pēteris Dimants
Ieva Kažoka
Aiva Ormane
Guntis Graudiņš
PA "Ogres namsaimnieks" pārstāvis
Komisijas nolikums
19. 
Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Sandra Grunte
Irēna Ošiņa
Rinalds Rudzītis
20. Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
Sandra Grunte
Inese Ādmine
Lilita Sarksņa
Vija Plūme
Dainis Širovs
Inese Rūtiņa
Komisijas nolikums
21. Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisija
Sarmīte Kirhnere
Antra Lastiņa (vietn.)
Egils Helmanis
Ņina Misļinčuka
Jūlija Kļesoveca
Komisijas nolikums
22. Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija
1. Izpilddirektora vietnieks.
2. Priekšs.vietn.tauts., sporta un tūrisma jaut. (komis.vietn.).
3. Izpilddirektors.
4. Komunālo un transportu komitejas priekšsēdētājs.
5. Attīstības departamenta direktors
6. Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis.
7. Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.
8. “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
9. Pašv.policijas pārstāvis
Komisijas nolikums
23. Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu apvienotās civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs - Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (tālr. 65047100);

komisijas locekļi:

 • Pēteris Špakovskis (Ogres novada pašvaldības izpilddirektoa p.i.);
 • Ilmārs Zemnieks (Ķeguma novada pašvaldības priekšsēdētājs);
 • Indulis Trapiņš (Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdētājs);
 • Santa Ločmele (Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja);
 • Artūrs Umulis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīga reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris);
 • Vilnis Naglis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa priekšnieks);
 • Ainārs Rauza (Latvijas Republikas Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona komandieris);
 • Dainis Širovs (SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs);
 • Valdis Rubažs (Rīgas reģiona virsmežniecības  Ogres mežniecības  vecākais mežzinis);
 • Edmunds Rullis (VAS "Latvijas valsts ceļi");
 • Gunārs Krepšs (AS "Latvijas gāze");
 • Andris Millers (AS "Sadales tīkls");
 • Aigars Rozentāls (AS "Latvenergo" Daugavas HES);
 • Marija Puišo (VAS "Latvijas dzelzceļš");
 • Mareks Samohvalovs (Pārtikas un veterinārais dienests);
 • Guna Janoviča (Valsts vides dienests);
 • Aivars Mežors (Nacionālo Bruņoto spēku Gaisa spēku Lielvārdes garnizons);
 • Aigars Briedis (P/A "Ogres namsaimnieks")
Komisijas nolikums
24.
Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvā komisija
1. Ogres novada pašvaldības sabiedrības veselības organizatore;
2. Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas vadītājs;
3. Ogres novada Sociālā dienesta vadītājs;
4. Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja;
5. Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja;
6. Ogres novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
7. Ogres novada pašvaldības Finanšu departamenta direktors;
8. Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvis;
9. Ogres novada pašvaldības vides speciālists;
10.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
11. nevalstiskas organizācijas pārstāvis.
Komisijas nolikums
25. Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
1. Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja;
2. Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes jaunatnes lietu speciālists;
3. Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas pārstāvis;
4. Ogres novada pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvis;
5. Ogres novada Bērnu un jauniešu centra pārstāvis;
6. Ogres novada Bērnu un jauniešu centra Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra pārstāvis;
7. Ogres novada Bērnu un jauniešu centra Ogres novada Jauniešu domes pārstāvis;
8. Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvis;
9. Ogres novada pašvaldības aģentūras "Dziednīca"veselības veicināšanas kopnsultants darbā ar jauniešiem;
10. Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs"” pārstāvis;
11. Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas pārstāvis;
12. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ogres nodaļas pārstāvis;
13. Jauniešu iniciatīvu grupas „Ogres Interakta klubs” deleģēts pārstāvis;
14. Biedrības „Ogres Rotarakta klubs” pārstāvis;
15. Biedrības „Projektu darbnīca, Ogres jauniešu klubs” pārstāvis;
16. Biedrības „AEGEE-Ogre” pārstāvis;
17. Biedrības „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” Ogres 139. skautu un 29. gaidu vienības pārstāvis;
18.Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 506. Ogres jaunsargu vienības pārstāvis.
Komisijas nolikums
26. Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija
Egils Helmanis
Artūrs Mangulis
Dzintra Mozule
Raimonds Javoišs
Ilga Vecziediņa
Sandra Grunte
Ivars Kaļķis
Nikolajs Sapožņikovs
Komisijas nolikums
27.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija
Egīls Dzelzītis
Aigars Briedis
Pēteris Āboliņš
Aija Romanovska
Roberts Resnis
Normunds Ševels
Valdis Ancāns
Komisijas nolikums
28.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Pēteris Dimants
Senija Proose
Aigars Briedis
Jānis Zunde
Komisijas nolikums
29. Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija
Pēteris Dimants
Pēteris Špakovskis
Kaspars Klucis
Aiva Ormane
Dana Bārbale
Sanita Brūvere
Komisijas nolikums
30. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Antra Lastiņa
Rita Grāvīte
Kristīne Lejiņa
Sarmīte Kirhnere
Veronika Patmalniece
Jānis Valners
 
31.
Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija
Kaspars Bauska
Raimonds Fridvalds
Andris Neimanis
Aivars Broks
Ainārs Pencis
Komisijas nolikums
32. Ogres novada pašvaldības kultūras konsultatīvā komisija
Antra Purviņa priekšs.;
Atvars Lakstīgala
Astra Rubene
Jautrīte Mežjāne
Evija Smiltniece
Velta Riekstiņa
Ūna Laukmane
Gunārs Platpīrs
Māris Ruskulis
Ieva Švēde - komisijas sekretāre
Komisijas nolikums
33.
Metu konkursa “Dullā Daukas birzs attīstības priekšlikumi” organizēšanas un vērtēšanas žūrijas komisija
Egils Helmanis priekšs.
Indra Reitere
Ieva Jermacāne
Jānis Stafeckis
Antra Purviņa
Agnese Pivore-Bokta
Senija Proose
Komisijas nolikums
34.
Komisija iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu
Pēteris Dimants priekšs.
Edgars Pārpucis
Aleksejs Gapejevs
Iveta Matule
 
35.
Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija
 Egils Helmanis
Baiba Liepiņa
Didzis Mizis
Juris Vaskāns
Artūrs Mangulis
Gints Sīviņš
Aija Romanovska
 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Decembris
12
13
21
27
30
Janvāris
1
2
3
4
5
9
12
26
30
31
Februāris
2
5
6
9
10
17
20
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Valsts autoceļš A6 Rīga – Daugavpils Ogres pilsētas teritoriju šķērso ap 5 km garumā. Lai gan tas ir valsts autoceļš, šo posmu uztur Ogres novada pašvaldība, ik gadu izlietojot 120 000 eiro Ogres novada nodokļu maksātāju naudas, savukārt kaimiņu novados šī autoceļa ikdienas uzturēšanas izdevumi pilnībā tiek segti no valsts budžeta. Vai piekrītat, ka jāturpina minētā valsts autoceļa posma ikdienas uzturēšana, visus izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta?

 • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrs