Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 18.04.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.04.2019 16:30

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 18.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0367, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0153, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 7452 004 0110 un 7452 004 0106 , Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 74520040071, 74520040080 un 74520040229, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6.       Par 2013.gada 20.februārī noslēgtā telpu nomas līguma Nr.7 pārjaunošanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju. Ziņo A.Pūga
1.8.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”. Ziņo A.Pūga
1.9.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajā plānā Ogres novadā 2016. -2021.gadam. Ziņo I.Štāle
1.10.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov. Ziņo J.Duboks
1.11.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešunodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu. Ziņo I.Švēde
1.12.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu. Ziņo J.Duboks
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par Ogres novada pašvaldības projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta “Doktorātā”” īstenošanu un finansējumu. Ziņo V.Ancāns
2.2.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.3.       Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes iela 2 - 5, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo P.Āboliņš
2.4.       Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo S.Zemīte
2.5.       Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”(„R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo O.Tinkuse
2.6.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem” (protokola Nr.9, 26.§). Ziņo E.Slise
2.7.       Par Ogres novada pašvaldības projekta “Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Ziņo I.Štāle
2.8.       Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo A.Romanovska
2.9.       Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
2.10.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2019. gada budžetu. Ziņo S.Velberga
2.11.   Par atļauju Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktorei Ievai Krauklei savienot amatus. Ziņo A.Pūga
2.12.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo P.Špakovskis
2.13.   Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2018.gada finanšu pārskatā. Ziņo I.Zirnīte
2.14.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai mācību-treniņu nometnēs. Ziņo I.Švēde
2.15.   Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres stils”. Ziņo I.Švēde
2.16.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu sporta pasākuma “Ghetto basket 2019” Ogres posma organizēšanai. Ziņo I.Švēde
2.17.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā  (protokols Nr.3; 13.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [...]. Ziņo V.Ancāns
4.2.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Skolas iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 001 0658, daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
  2. Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr. 7/2019 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019.gadā” precizēšanu. Ziņo L.Lisovska
  3. Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
  4. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu. Ziņo I.Švēde
  5. Par dzīvojamās mājas “Lībieškalns 4”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu [...]. Ziņo A.Mežale
  6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
  7. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” un 1.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks
  8. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu”. Ziņo J.Duboks
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš  

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski