Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 11.07.2019.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

10.07.2019 14:20

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 18.07.2019. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Kooperators 72”, Ogresgala
pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.05
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Kooperators 8”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.05
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 135”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.05
1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0201, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0510, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0503, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.7. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju. Ziņo J.Duboks pulksten 9.15
1.8. Par noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr. 12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Ziņo L.Zirnīte pulksten 9.20
1.9. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvju iecelšanu”. Ziņo L.Zirnīte pulksten 9.20
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienībasar kadastra apzīmējumu 7472 007 0086 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas persona. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.25
  2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 003 0224 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.30
  3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par koncesijas procedūras uzsākšanu” un atļauju savienot amatus . Ziņo E.Pārpucis pulksten 9.35
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks D.Širovs

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.jūlijā pulksten 9.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Eiropas vieglatlētikas U23 un U20 čempionātos. Ziņo S.Grunte pulksten 9.40
2.2. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2018. gada publisko pārskatu. Ziņo I.Zirnīte pulksten 9.45
2.3. Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2018.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo I.Zirnīte pulksten 9.45
2.4. Par Ogres novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.50
2.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Ziņo E.Pārpucis pulksten 9.55
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2019 „Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” precizēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.00
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.jūlijā pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ainas Bērces atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas direktores amata. Ziņo A.Pūga pulksten 10.05
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” izveidošanu, centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes reorganizāciju un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra likvidāciju. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.10
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 11.jūlijā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2019 “Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo G.Dmitrijeva pulksten 10.20
4.2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.25
4.3. Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
4.4. Par dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 10.35
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš