Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 12.09.2019.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

11.09.2019 10:53

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 19.09.2019. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par atļauju savienot amatus. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.2. Par grozījumu Ogres novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā “Par Madlienas, Suntažu un Taurupes administratīvo komisiju izveidošanu, komisiju nolikumu apstiprināšanu un amatu savienošanu”. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.20
1.4. Par 2009.gada 25.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.24/2009 pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.7. Par dzīvojamās mājas Loka ielā 2, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.30
1.8. Par dzīvojamās mājas Loka ielā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.30
1.9. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 113, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
1.10. Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 16, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
1.11. Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 10, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
1.12. Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
1.13. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.45
1.14. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 6.maija saistošo noteikumu Nr.15/2011 “Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 7401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.50
1.15. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks pulksten 9.55
1.16. Par atļauju rīkot publisku pasākumu “EzīšFests 2019 - Ogres bohēma” Brīvības ielā 19, Ogrē. Ziņo P.Špakovskis pulksten 10.00
1.17. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.05
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.10
  2. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 10.15
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.septembrī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2019” rezultātiem. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.20
2.2. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo E.Slise pulksten 10.25
2.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
2.4. Par Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora iecelšanu amatā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.40
2.5. Par nekustamā īpašuma „Zemdegas”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo J.Stafeckis pulksten 10.45
2.6. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.50
Papildus iekļaujamie jautājumi:

1. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas par telpu nomu apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 10.55
2. Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 002 0199) pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Mežale pulksten 11.00
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.septembrī pulksten 11.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija iekšējos noteikumos Nr.11/2018 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu”” pieņemšanu. Ziņo E.Slise pulksten 11.05
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 12.septembrī pulksten 11.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 11.10
4.2. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Pūga pulksten 11.15
4.3. Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 11.20
4.4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.25
4.5. Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.30
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.35
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš