Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 19.09.2019.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

18.09.2019 14:40

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 19.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Sēdes informatīvā daļa
· Nākamās komiteju sēdes 10.10.2019., domes sēde 17.10.2019.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par atļauju savienot amatus. Ziņo V.Ancāns
1.2. Par grozījumu Ogres novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā “Par Madlienas, Suntažu un Taurupes administratīvo komisiju izveidošanu, komisiju nolikumu apstiprināšanu un amatu savienošanu”. Ziņo V.Ancāns
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.4. Par 2009.gada 25.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.24/2009 pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7. Par dzīvojamās mājas Loka ielā 2, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.8. Par dzīvojamās mājas Loka ielā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.9. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 113, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.10. Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 16, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”. Ziņo R.Vītols
1.11. Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 10, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”. Ziņo R.Vītols
1.12. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.13. Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga
1.14. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši” , Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu. Ziņo J.Duboks
1.15. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 6.maija saistošo noteikumu Nr.15/2011 “Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 7401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
1.16. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks
1.17. Par atļauju rīkot publisku pasākumu “EzīšFests 2019 - Ogres bohēma” Brīvības ielā 19, Ogrē. Ziņo P.Špakovskis
1.18. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
1.19. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2019” rezultātiem. Ziņo N.Sapožņikovs
2.2. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo E.Slise
2.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.4. Par Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora iecelšanu amatā. Ziņo A.Pūga
2.5. Par nekustamā īpašuma „Zemdegas”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo J.Stafeckis
2.6. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga
2.7. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas par telpu nomu apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane
2.8. Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 002 0199) pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Mežale
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija iekšējos noteikumos Nr.11/2018 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu”” pieņemšanu. Ziņo E.Slise
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata. Ziņo O.Atslēdziņš
4.2. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Pūga
4.3. Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Pūga
4.4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
4.5. Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu. Ziņo A.Mežale
4.6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 40, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0118, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo L.Lisovska
2. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”. Ziņo A.Mežale
3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
4. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
5. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
Domes priekšsēdētājs E.Helmanis