Ogres novada pašvaldības komiteju sēdes darba kārtība 10.10.2019.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

07.10.2019 14:35

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 10.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 17.10.2019. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienībasar kadastra apzīmējumu 7488 005 0222 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 006 0360, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0142, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.4. Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.5. Par 25.02.2010. zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/47 pagarināšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.6. Par 25.01.2010. zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/6 pagarināšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.7. Par zemes vienības “Ranka 58”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.,iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.8. Par zemes vienības Zilokalnu prospekts 13A, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 002 0012 ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo L.Sauka pulksten 9.30
1.9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0536, Ogres., Ogres nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo L.Sauka pulksten 9.30
1.10. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Lauciņi”, Mazozolu pag., Ogres nov. Ziņo J.Duboks pulksten 9.35
1.11. Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales deleģēšanu darbam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 10.oktobrī pulksten 9.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par nekustamo īpašumu "Kooperators 75", "Kooperators 76", "Kooperators 77", "Kooperators 78", "Kooperators 79", "Kooperators 80", "Kooperators 84", Ogresgala pag., Ogres nov., atkārtotas izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 9.45
2.2. Par nekustamā īpašuma – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. jaunas atsavināšanas cenas noteikšanu un atkārtotas izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.50
2.3. Par transportlīdzekļa FORD TRANSIT atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.55
2.4. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ogres pensionāru biedrība”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.00
2.5. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ogres invalīdu biedrība”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.00
2.6. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.00
2.7. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.00
2.8. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “OGRES LATVIEŠU BIEDRĪBA”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.05
2.9. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.05
2.10. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspāzija”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.05
2.11. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Viznīts””. Ziņo A.Mežale pulksten 10.05
2.12. Par atbalstu biedrībai “Nākotnes Tilts” dalībai Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba partnerības projektā. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.10
2.13. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
2.13.1. Ogres novada 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.13.2. Ogres un Ogresgala 2019.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.13.3. p/a „Ogres komunikācijas” 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.5. p/a “Rosme” 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.6. Krapes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.8. Lauberes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.9. Madlienas pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta korekcijas
2.13.14. Ogres novada pašvaldības 2019.gada specbudžeta korekcijas
2.13.15. Kredīti
2.14. Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.25
2.15. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo R.Grāvīte pulksten 10.30
2.16. Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis pulksten 10.35
2.17. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.40
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par Ogres novada pašvaldības Ogres un Ogresgala vispārējo pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 10.45
2. Par grozījumiem 2018.gada 19.aprīļa Ogres novada pašvaldības domes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.50
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs E.HelmanisOgres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 10.oktobrī pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.55
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 10.oktobrī pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 11.00
4.2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale pulksten 11.05
4.3. Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā” precizējumiem. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 11.10
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš