Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 20.02.2020.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.02.2020 16:24

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 20.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 003 1274 ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo J.Valners
1.2. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada pašvaldības Ogres pilsētā, Ogresgala, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagastos. Ziņo L.Zirnīte
1.3. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo L.Zirnīte
1.4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo A.Robežnieks
1.5. Par dzīvojamās mājas Ausekļa prospektā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo L.Zirnīte
1.6. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo L.Zirnīte
1.7. Par dzīvojamās mājas Turkalnes iela 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo L.Zirnīte
1.8. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 111, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo L.Zirnīte
1.9.       Par dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo L.Zirnīte
1.10.   Par dzīvojamās mājas Parka ielā 8, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo L.Zirnīte
1.11.   Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā. Ziņo J.Duboks
1.12.   Par grozījumu Ogres novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumā Par Attīstības komisijas izveidi. Ziņo A.Pūga
1.13.   Par grozījumu Attīstības komisijas nolikumā. Ziņo A.Pūga
1.14.   Par atļauju Ronaldam Vītolam savienot amatus. Ziņo A.Pūga
1.15.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”. Ziņo J. Duboks
1.16.    Par Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Ziņo E.Pārpucis
1.17.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale
1.18.   Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā obligātās pamatizglītības ieguvei. Ziņo S.Grunte
2.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.3.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.4.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.6.   Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora mēnešalgu. Ziņo A.Pūga
2.7.   Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu. Ziņo A.Pūga
2.8.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo J.Duboks
2.9.   Par Madlienas vidusskolas ēkas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi””. Ziņo J.Duboks
2.10.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Meņģeles sporta laukuma skrejceļa atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo J.Duboks
2.11.   Par vispārējā tipa pansionāta „Madliena” nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no vispārējā tipa pansionāta “Madliena” ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2019.gada finanšu pārskatā. Ziņo J.Siliņš
2.12.   Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo J.Siliņš
2.13.   Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība”     Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane
2.14.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo J.Mežjāne
2.15.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo E.Smiltniece
2.16.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.  Ziņo A.Krauja
2.17.   Par zemes vienības Andreja Pumpura iela 4, Ogre, Ogres nov., ¼ domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo L.Lisovska
2.18.   Par izmaiņām 2019.gada piešķirtā finansējuma biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija” izlietošanas mērķī. Ziņo I.Švēde
2.19.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Basketbola laukuma atjaunošana Suntažos” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo J.Duboks
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu. Ziņo I.Švēde
3.2.   Par 1. un 10.klašu skaitu 2020./2021. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ziņo S.Grunte
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. _/2020 _“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu. Ziņo O.Tinkuse
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo E.Pārpucis
4.2.   Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Brīvdabas skatuves būvniecība un Meņģeles pagasta Tautas nama laukuma labiekārtošana” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Domes priekšsēdētājs  E.Helmanis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski