Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 8.02.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

07.02.2018 16:23

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 15.02.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par 10.12.2007. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.2.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Lauberiete”. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10
1.4.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.5.   Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3,“Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Strautbuks”. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.7.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Taurs” nekustamajā īpašumā “Kurmis”, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.20
1.8.   Par zemes vienības Indrānu iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1079) platības precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.9.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.30
1.10.   Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.30
1.11.   Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu daļas sabiedrības vajadzībām – Rūpnieku ielas pārbūvei. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Lūkas fonds” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova pulksten 9.40
1.13.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada Kultūras centrā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “COLT PRO”. Ziņo R.Smirnova pulksten 9.40
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
 
 1. Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu. Ziņo U.Ulmanis pulksten 9.45
 2. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7468 001 0267, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Valners pulksten 9.50
 3. Par zemes vienības Amatnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0491) platības precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.55
 4. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Druvas ielā 1, Ogrē. Ziņo I.Štāle pulksten 10.00
 5. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 2E, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.05
 6. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km)”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
 7. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
 8. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          J.Laizāns

 


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 9.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā Vidzemes reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju radošais konkurss”. Ziņo I.Ošiņa pulksten10.15
2.2.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai personai dalībai riteņbraukšanas treniņnometnē Finale Ligure Itālijā. Ziņo I.Švēde pulksten 10.20
2.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
2.4.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada bērnu un jauniešu centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
2.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
2.7.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.30
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
 1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
 2. Par atbalstu Krapes evaņģēliski luteriskajai draudzei. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.40
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai personai dalībai starptautiska mēroga sacensībās Austrijā “Pasaules jauniešu kauss”. Ziņo I.Švēde pulksten 10.45
 4. Par saistošo noteikumu “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 10.50
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                  E.Helmanis

 


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.    Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.55
3.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”. Ziņo E.Slise pulksten 11.00
3.3.   Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā. Ziņo I.Švēde pulksten 11.05
3.4.   Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Reinholde pulksten 11.10
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                        A.Mangulis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA :
4.1.   [..] Ziņo V.Ancāns
4.2.   [..] Ziņo I.Reinholde
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                                                 M.Siliņš          
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

 • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski