Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.02.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.02.2018 16:32

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 15.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 15.03.2018., domes sēde 22.03.2018.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par 10.12.2007. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo A.Misters
1.2.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Lauberiete”. Ziņo A.Misters
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.4.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5.   Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3,“Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Strautbuks”. Ziņo V.Ancāns
1.7.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Taurs” nekustamajā īpašumā “Kurmis”, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis
1.8.   Par zemes vienības Indrānu iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1079) platības precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.9.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§). Ziņo A.Pūga
1.10.   Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§). Ziņo A.Pūga
1.11.   Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu daļas sabiedrības vajadzībām – Rūpnieku ielas pārbūvei. Ziņo I.Kažoka
1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Lūkas fonds” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo J.Laizāns
1.13.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada Kultūras centrā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “COLT PRO”. Ziņo J.Laizāns
1.14.   Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu. Ziņo U.Ulmanis
1.15.   Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7468 001 0267, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Valners
1.16.   Par zemes vienības Amatnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0491) platības precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.17.   Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Druvas ielā 1, Ogrē. Ziņo I.Štāle
1.18.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km)”. Ziņo A.Pūga
1.19.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūga
1.20.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu”. Ziņo A.Pūga
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā Vidzemes reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju radošais konkurss”. Ziņo I.Ošiņa
2.2.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai personai dalībai riteņbraukšanas treniņnometnē Finale Ligure Itālijā. Ziņo I.Švēde
2.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.4.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada bērnu un jauniešu centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.7.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.8.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.9.   Par atbalstu Krapes evaņģēliski luteriskajai draudzei. Ziņo A.Romanovska
2.10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai personai dalībai starptautiska mēroga sacensībās Austrijā “Pasaules jauniešu kauss”. Ziņo I.Švēde
2.11.   Par saistošo noteikumu “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
3.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”. Ziņo E.Slise
3.3.   Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā. Ziņo I.Švēde
3.4.   Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Reinholde
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē. Ziņo A.Mežale
2.    Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
3.      Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0130 atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA :
4.1.   [..] Ziņo V.Ancāns
4.2.   [..] Ziņo I.Reinholde
Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā:
1.      [..] Ziņo I.Reinholde
2.      [..] Ziņo I.Reinholde
3.      [..] Ziņo I.Reinholde
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                     G.Sīviņš
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski