Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 14.06.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

13.06.2018 16:19

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 14.jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 21.06.2018. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Kļavas”, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.2. Par 12.06.2013. noslēgtā telpu nomas līguma pagarināšanu nekustamajā īpašumā Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10
1.3. Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.23 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.20 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.7. Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.8. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.25
1.11. Par 28.07.2008. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.62 pagarināšanu par zemes vienības “Mazsaulgoži”, Mazozolu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.30
1.12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.30
1.13. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74720060117, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.30
1.14. Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.15. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.45
1.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.50
1.17. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 20, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “KEGO”. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.55
1.18. Par nolietoto transporta līdzekļu apstrādi adresē “Bezdelīgas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo I.Štāle pulksten 10.05
1.19. Par atļauju atdalīt zemes vienību Nr.29 no nekustāmā īpašuma “Vilciņi” Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7480-005-0060. Ziņo J.Duboks pulksten 10.10
1.20. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 22.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
1.21. Par telpu iznomāšanu SIA “MS siltums”. Ziņo A.Mežale pulksten 10.20
1.22.Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Bērzu alejā 6B, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.25
1.23. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
1.24. Par transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 10.35
1.25. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Attīstības stratēģiju un īstenošanas uzraudzības kārtību. Ziņo J.Duboks pulksten 10.40
1.26. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – Attīstības fondam “Celies” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova pulksten 10.45
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-83. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.50
2. Par atļauju rīkot Plostnieku un Zvejnieku svētkus Ogrē. Ziņo P.Špakovskis pulksten 10.55
3. Par Ogres novada iedzīvotāja karti. Ziņo A.Romanovska pulksten 11.00
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 14.jūnijā pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu”. Ziņo A.Romanovska pulksten 11.00
2.2. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 11.05
2.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 11.10
2.4. Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 24.maija lēmumā “Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 11.15
2.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 11.20
2.6. Par Ogres novada pašvaldības projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Ziņo A.Romanovska pulksten 11.25
2.7. Par atbalstu “Ziedot.lv” un “Latvijas Valsts meži” projektā bērnu ar īpašām vajadzībām brīvā laika pavadīšanai Ogrē, Suntažu ielā 2. Ziņo J.Duboks pulksten 11.30
2.8. Par atbalstu SIA “Tumsa music”. Ziņo S.Velberga pulksten 11.35
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par Pētera Špakovska iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Ziņo E.Helmanis pulksten 11.40
2. Par Kaspara Grīnberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora amata. Ziņo A.Pūga pulksten 11.45
3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pievienošanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”” (protokols Nr.1; 39.§). Ziņo A.Pūga pulksten 11.50
4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 11.55
5. Par atbalstu Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dienas centram “Saime”. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 12.00
6. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 12.05
7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldība 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 12.10
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 14.jūnijā pulksten 11.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” nolikumā” apstiprināšanu. Ziņo E.Slise pulksten 12.15
3.2. Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikumā” apstiprināšanu. Ziņo E.Slise pulksten 12.20
3.3. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 12.25
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 14.jūnijā pulksten 12.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas Rīgas ielā 6 – 113, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 12.30
4.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 28.§). Ziņo A.Pūga pulksten 12.35
4.3. Par dienesta dzīvojamās telpas “Dzirksteles”-4, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 12.40
4.4. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu. Ziņo G.Dimitrijeva pulksten 12.45
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
  1. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 12.20
  2. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 12.20
  3. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 12.20
  4. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 12.20
  5. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 12.20
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks M.Siliņš