Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 12.07.2018.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.07.2018 16:48

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 19.07.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.             Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Pureņu iela 1, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.10
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.3.    Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Noru dīķis”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.4.   Par pašvaldībai piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.20
1.5.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0399,  Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.25
1.6.   Par nekustamā īpašuma „Mehāniskā darbnīca”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.25
1.7.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.30
1.8.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.30
1.9.   Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Ogre,Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.10.  Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres administratīvās komisijas nolikumu un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
1.11.  Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten9.45
1.12.  Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-838. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.50
1.13. Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.55
1.14. Par telpu Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu izglītības funkciju nodrošināšanai un nomas maksas noteikšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.00
1.15. Par lokālplānojuma “ Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.05
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks                                                                            D.Širovs

 


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.jūlijā pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2017. gada publisko pārskatu. Ziņo I.Kraukle pulksten 10.10
2.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
2.3.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sporta centra audzēkņu dalībai Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā. Ziņo E.Slise pulksten 10.20
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2017.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo S.Velberga pulksten 10.25
2.5.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi              neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.25
2.6.   Par Ogresgala pamatskolas skolēnu vasaras nometņu maksām. Ziņo V.Vaivods pulksten 10.30
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                    G.Sīviņš

 


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.jūlijā pulksten 10.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ingas Elmes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores amata. Ziņo S.Grunte pulksten 10.35
3.2.   Par Ogres novada skolēna karti. Ziņo S.Grunte pulksten 10.35
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu” pieņemšanu. Ziņo E.Slise pulksten 10.40
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                       A.Mangulis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.jūlijā pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par dienesta dzīvojamās telpas “Kadiķi”-2, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.45
4.2.   Par dienesta dzīvojamās telpas Draudzības ielā 6A k-1 – 15, Ogrē, Ogres nov.,  izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.50
4.3.   Par dienesta dzīvojamās telpas Skolas ielā 11 - 44, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.50
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
 
4.4.   [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
4.5.   [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                                            M.Siliņš
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski