Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 22.11.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

21.11.2018 10:28

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 22.novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Sēdes informatīvā daļa
· Nākamās komiteju sēdes 13.12.2018., domes sēde 20.12.2018.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par nedzīvojamo telpu nomu Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov Ziņo P. Špakovskis
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4. Par dzīvokļa Nr.2 “Krautuves 1”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5. Par nedzīvojamo telpu nomu „Suntažu sanatorijas internātskolā”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo V.Ancāns
1.6. Par transportlīdzekļa Ford S-MAX pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo L.Kriviša-Budnika
1.7. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti atsavinot dzīvokļa īpašumu Draudzības ielā 14-6, Ogrē, Ogres nov. Ziņo L.Kriviša-Budnika
1.8. Par nekustamā īpašuma “Garāža” 56, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.9. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 127, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.10. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 127A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.11. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Tirgoņu ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.12. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Tirgoņu ielā 6, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.13. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Kalna prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.14. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Upes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.15. Par Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmuma „Par nekustamā īpašuma – būves Tirgoņu ielā, 9A, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu” atcelšanu un būves Tirgoņu ielā 9A, Ogrē, Ogres nov. nojaukšanu. Ziņo I.Kažoka
1.16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.4. Par dalības un ēdināšanas maksas noteikšanu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētajā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle” VI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursā. Ziņo O.Atslēdziņš
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 85, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Rūpnieku ielā 4A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
3. Par atteikumu izsniegt atļauju savienot amatus Ogres novada pagastu bāriņtiesas priekšsēdētājai Irai Runcei. Ziņo D.Bārbale
Domes priekšsēdētājs E.Helmanis