Ogres novada pašvaldības domes sēde 18.02.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

18.02.2016 15:00

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 18.februārī pulksten 15.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par automašīnas FORD FOCUS pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo A.Gapejevs
1.2. Par Taurupes pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo J.Stafeckis
1.3. Par zemes vienības Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis
1.4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6. Par 2015.gada 17.decembra lēmuma “Par zemes vienības “Jaunstrazdi-1”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu. Ziņo A.Ronis
1.7. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.8. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.10. Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā. Ziņo I.Jermacāne
1.11. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2016 “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” pieņemšanu. Ziņo A.Lastiņa
1.12. Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska
1.13. Par nekustamā īpašuma Dārziņu Palienes iela 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., nojaukšanu. Ziņo K.Klucis
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par saistošo noteikumu Nr.4/2016 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo K.Klucis
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu budžetu tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.1.5. p/a “Rosme” tāme
3.1.6. Krapes pagasta pārvaldes tāme
3.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.10. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
3.1.11. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
3.1.12. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.13. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.14. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.1.15. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.1.16. p/a „Rosme” darba plāns
3.1.17. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns
3.1.18. 2016.gada budžeta paskaidrojuma raksts
3.1.18.1. aizņēmumi
3.1.18.2. galvojumi
3.1.19. prezentācija par 2016.gada budžetu
3.1.20. kredīti
3.1.21. Pielikumi:
3.1.21.1. sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta pieprasījums
3.1.21.2. Sporta centra sacensību tāme
3.1.21.3. sporta pasākumu plāns
3.1.21.4. Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
3.1.21.5. informācija par transferta maksājumiem
3.1.21.6. transferti no valsts budžeta
3.1.21.7. mērķdotācijas izglītības iestādēm
3.1.21.8. mērķdotācijas tautas kolektīvu vadītājiem
3.1.21.9. remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts
3.1.22. budžetā neiekļautie pieprasījumi.
3.2. Par maksas par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo M.Leja
3.3. Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo S.Ozoliņa
3.4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres basketbola skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
3.5. Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 ”Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
3.6. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2016 ”Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
3.7. Par “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” stratēģija 2016. – 2018. gadiem” apstiprināšanu. Ziņo A.Briedis
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska
4.2. Par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo M.Leja
4.3. Par K.Zelčas ievēlēšanu Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa amatā. Ziņo O.Atslēdziņš
4.4. Par Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību pāriešanu uz Upes prospektu 16, Ogrē. Ziņo E.Pārpucis
4.5. Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu. Ziņo I.Tamane
4.6. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1. klašu un 10.klašu skaitu 2016./2017. mācību gadā. Ziņo S.Grunte
4.7. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo S.Grunte
4.8. Par Antras Purviņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores amatā. Ziņo A.Pūga
4.9. Par Lanas Feiginas atbrīvošanu no Ogres novada Ogres bāriņtiesas locekles amata. Ziņo A.Pūga
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par 2016.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” precizējumu. Ziņo S.Grunte
2. Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā.
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis