Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 10.03.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

10.03.2016 09:00

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2016.gadā. Ziņo A. Mangulis pulksten 9.10
1.2. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.15
1.3. Par 2015.gada 21.maija lēmuma „Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.25
1.5. Par 22.02.2011. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.6. Par 25.02.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.7. Par zemes vienības „Ranka” 147, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.8. Par zemes vienības „Ranka” 135, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.9. Par zemes vienības „Ranka” 100, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.30
1.10. Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.13. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.14. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.15. Par neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.16. Par zemes platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.17. Par 2014.gada 16.oktobra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai” atcelšanu. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.45
1.18. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver Rīgas ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un Mālkalnes prospektu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu. Ziņo U.Apinis pulksten 10.05.
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis


Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.martā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu posmiem, kas izvirzīti pārbūvei Ogres novadā. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.20
2.2. Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.30
2.3. Par 2015.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizējumu. Ziņo A.Briedis pulksten 10.40
2.4. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2014./2015.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas cenrādis 2016./2017.gada apkures sezonai” apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods pulksten 10.50.
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns


Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 16.martā pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Krancmanis pulksten 11.00.
3.2. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “Akvedukts”. Ziņo E.Kancāns pulksten 11.05.
3.3. Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 11.10.
Papildus iekļaujamais jautājums:
1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada bērnu un jauniešu centra amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Ošiņa
  1. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Dabas un izziņu parka „Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
  2. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
  3. Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss” Ziņo I.Ošiņa
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis


Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.martā pulksten 11.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu. Ziņo I.Tamane pulksten 11.30
4.2. Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2016.gada vasaras periodā. Ziņo E.Slise pulksten 11.35
4.3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu. Ziņo R.Rudzītis pulksten 11.40
4.4. Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”. Ziņo R.Rudzītis pulksten 11.45
4.5. Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 11.50
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA

Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš