Ogres novada pašvaldības domes sēde 17.03.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

17.03.2016 09:00


Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 17.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2016.gadā. Ziņo I.Tamane
1.2. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Kļesoveca
1.3. Par 2015.gada 21.maija lēmuma „Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle
1.5. Par 22.02.2011. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.6. Par 25.02.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.7. Par zemes vienības „Ranka” 147, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.8. Par zemes vienības „Ranka” 135, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.9. Par zemes vienības „Ranka” 100, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.10.Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.11.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.12.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.13.Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.14.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.15.Par neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.16.Par zemes platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā. Ziņo A.Ronis
1.17.Par 2014.gada 16.oktobra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai” atcelšanu. Ziņo I.Jermacāne
1.18.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver Rīgas ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un Mālkalnes prospektu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu. Ziņo U.Apinis
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu posmiem, kas izvirzīti pārbūvei Ogres novadā. Ziņo A.Romanovska
2.2.Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska
2.3.Par 2015.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizējumu. Ziņo G.Stangvila
2.4.Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2014./2015.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas cenrādis 2016./2017.gada apkures sezonai” apstiprināšanu. Ziņo G.Stangvila
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Krancmanis
3.2. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “Akvedukts”. Ziņo E.Kancāns
3.3. Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
3.4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada bērnu un jauniešu centra amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Ošiņa
3.5.Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Dabas un izziņu parka „Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
3.6.Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
3.7.Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss” Ziņo I.Ošiņa
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu. Ziņo I.Tamane
4.2. Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2016.gada vasaras periodā. Ziņo E.Slise
4.3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu. Ziņo R.Rudzītis
4.4. Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”. Ziņo R.Rudzītis
4.5. Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu. Ziņo A.Romanovska
Sēdes slēgtā daļa.
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.Par Ogres novada pašvaldības dalību Eiropas Komisijas Iniciatīvas Urban Innovative Actions (UIA) projektā „Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls- inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās” Ziņo D.Grīsle
2. Par kļūdu labojumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gda 18.februāra lēmumā “Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā”. Ziņo I.Jermacāne
Domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos I.Tamane