Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 14.04.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

14.04.2016 09:00
Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.20
1.2. Par nekustamā īpašuma Pureņu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.25
1.3. Par zemes platību precizēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 9.30
1.4. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ziņo A.Mežale pulksten 9.30
1.5. Par zemes vienības „Ranka” 132, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
1.6. Par zemes vienības Pulkveža Brieža iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
1.7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.8. Par zemes platību precizēšanu Ogres pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters pulksten 9.45
1.9. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I. Štāle pulksten 9.50
1.10.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis pulksten 9.55
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.aprīlī pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.00
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai. Ziņo I.Kažoka
2. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”. Ziņo I.Kažoka
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.aprīlī pulksten 10.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
3.2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.20
3.3. Par faksimilizdevuma “Ogre-skaistākais veseļošanās un atpūtas kūrorts” pārdošanas cenu. Ziņo E.Smiltniece pulksten 10.25
3.4. Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.30
3.5. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.35
3.6. Par finansējuma palielināšanu un projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”
(„R.A.D.I. - Ogres novadam”)”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.40
3.7. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.___/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra iekšējos noteikumos “Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem”” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.45
Papildus iekļaujamie jautājumi:
3.8. Par atbalstu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo O.Atslēdziņš
3.9. Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo L.Danefelde
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 14.aprīlī pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 11.00
4.2. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Ogres Mūzikas skolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 11.05
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”. Ziņo A.Pūga pulksten 11.20
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš