Ogres novada pašvaldības domes sēde 16.06.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

16.06.2016 09:00Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 16.jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Nākamās komiteju sēdes 14.07.2016., domes sēde 21.07.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības „Mežvidi” 94A, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.2. Par zemes vienības Vijolīšu iela 64, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.3. Par zemes vienības „Ranka” 196, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.4. Par zemes vienības „Ranka” 191, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.5. Par zemes vienības Ķiršu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Strēlnieks KB.” Ziņo A.Lastiņa
1.6. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.7. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.8. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators”86, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.9. Par zemes vienības „Mežvidi” 49, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.10.Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.11.Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Dārziņi’’, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.12. Par zemes vienības „Mazrozenes”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters
1.13.Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs
1.14.Par zemes vienības “Centra kūtiņas un garāžas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
1.15.Par zemes vienības “Pareizticīgo draudzes baznīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
1.16.Par dzīvokļa Zinību ielā 8-2, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un dzīvojamās ēkas Zinību ielā 8, Ogrē, Ogres nov., nojaukšanu. Ziņo P.Āboliņš
1.17.Par dzīvokļa īpašuma, Rīgas iela 6, Ogre, Ogres nov. pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo I.Kažoka
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres kultūras centrā, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Purviņa
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga
3.2. Par dalības maksas par ēdināšanu apstiprināšanu Ogres novada sporta centra vasaras dienas nometnē. Ziņo S.Grunte
3.3. Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods
3.4. Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis
3.5. Par biedrības „Eizenšteina komunikāciju centrs Ķeipenē” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis
3.6. Par Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2015.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 47.§). Ziņo A.Pūga
4.2. Par Ludmilas Sokolovas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo A.Pūga
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis