Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 15.09.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

15.09.2016 09:00Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora pirmā vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
· Ogres Sociālā centra vadītājas I.Auziņas sveikšana (Atzinības raksta pasniegšana).
· Domes sēde 22.09.2016. pulksten 9.00
· Nākamās komiteju sēdes 13.10.2016., domes sēde 20.10.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada domes 2012.gada 22.novembra lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Lāsmalas” Ogresgala pagastā, Ogres novadā ” (protokols Nr.12, 3.§) atcelšanu un jauna detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā “Lāsmalas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis pulksten 9.10
1.2. Par saistošo noteikumu Nr. /2016 „Par Ogres novada pašvaldības 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.116 „Detālplānojums zemes gabalam „Dižlejas”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis pulksten 9.10
1.3. Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 3-1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.15
1.4. Par cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo automašīnu FORD FOCUS par brīvu cenu. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.15
1.5. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2”, Ogres novada Taurupes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 007 0063, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo I.Reitere pulksten 9.20
1.6. Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Ogres novada Suntažu pagastā. Ziņo A.Ronis pulksten 9.25
1.7. Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas „Mazrozenes, Lauberes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Misters pulksten 9.30
1.8. Par zemes vienības Kaijas iela 2B, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.9. Par zemes vienības Brīvības iela 50A,Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.10. Par zemes vienības Bērzu aleja 6B,Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo K.Klucis pulksten 9.40
1.11. Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumiem. Ziņo A.Pūga pulksten 9.45
1.12. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga pulksten 9.45
1.13. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 ”Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale pulksten 9.50
Papildus iekļautais jautājums:
1. Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim savienot amatus. Ziņo D.Bārbale
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.septembrī pulksten 9.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par dzīvojamās mājas “Krasti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.,pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai “Krastu māja”. Ziņo A.Ronis pulksten 9.55
Papildus iekļautais jautājums:
1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo S.Grunte
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.septembrī pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.00
3.2. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, izņemot Ķeipenes pamatskolas un Ogres Mūzikas skolas vadītājus, un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo S.Grunte pulksten 10.05
3.3. Par Ķeipenes pamatskolas direktora amatalgu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.10
3.4. Par Ogres Mūzikas skolas direktora amatalgu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.15
3.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem” (protokols Nr.1; 32.§). Ziņo A.Ronis pulksten 10.20
3.6. Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
3.7. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.30
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļu atlīdzību. Ziņo A.Pūga
2. Par dāvinājuma - ūdens pumpja pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.septembrī pulksten 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība”” Ziņo A.Pūga pulksten 10.40
4.2. Par Mārtiņa Lejas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības bērnu nama ” Laubere” direktora amata. Ziņo A.Misters pulksten 10.45
4.3. Par Mārtiņa Lejas iecelšanu Suntažu vidusskolas direktora amatā. Ziņo S.Grunte pulksten 10.50
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš