janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes sēde 22.09.2016.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.09.2016 09:00


 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 22.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Nākamās komiteju sēdes 13.10.2016., domes sēde 20.10.2016.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada domes 2012.gada 22.novembra lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Lāsmalas” Ogresgala pagastā, Ogres novadā ” (protokols Nr.12, 3.§) atcelšanu un jauna detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā “Lāsmalas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis
1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.12/2016 „Par Ogres novada pašvaldības 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.116 „Detālplānojums zemes gabalam „Dižlejas”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis
1.3.   Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 3-1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs
1.4.   Par cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo automašīnu FORD FOCUS par brīvu cenu. Ziņo A.Gapejevs
1.5.   Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2”, Ogres novada Taurupes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 007 0063, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6.   Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Ogres novada Suntažu pagastā. Ziņo A.Ronis
1.7.   Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas „Mazrozenes, Lauberes pag., Ogres nov.,   nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Misters
1.8.   Par zemes vienības Kaijas iela 2B, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka
1.9.   Par zemes vienības Brīvības iela 50A,Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka
1.10.Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumiem. Ziņo A.Pūga
1.11.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga
1.12.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 ”Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
1.13.Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim savienot amatus. Ziņo D.Bārbale
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par dzīvojamās mājas “Krasti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.,pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai “Krastu māja”. Ziņo A.Ronis
2.2.   Par zemes vienības Bērzu aleja 6B,Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo K.Klucis
2.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo S.Grunte
 
 
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, izņemot Ķeipenes pamatskolas un Ogres Mūzikas skolas vadītājus, un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo S.Grunte
3.3.   Par Ķeipenes pamatskolas direktora amatalgu. Ziņo S.Grunte
3.4.   Par Ogres Mūzikas skolas direktora amatalgu. Ziņo S.Grunte
3.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem” (protokols Nr.1; 32.§). Ziņo A.Ronis
3.6.   Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
3.7.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Bārbale
3.8.   Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļu atlīdzību. Ziņo A.Pūga
3.9.   Par dāvinājuma – ūdens pumpja pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
 
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība””. Ziņo A.Pūga
4.2. Par Mārtiņa Lejas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības bērnu nama ” Laubere” direktora amata. Ziņo A.Misters
4.3. Par Mārtiņa Lejas iecelšanu Suntažu vidusskolas direktora amatā. Ziņo S.Grunte
4.4.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu fiziskai personai. Ziņo R.Javoišs
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                  A.Mangulis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?