Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas un komiteju sēdes 13.10.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

13.10.2016 09:00
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2016.gada 13.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Estrāde”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Ziņo A.Ronis pulksten 9.00
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 13.oktobrī pulksten 9.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
· Domes sēde 20.10.2016. pulksten 9.00
· Nākamās komiteju sēdes 10.11.2016., domes sēde 17.11.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašv. zirgu kūts”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.4. Par zemes vienības “Pie Abzas”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Atmati”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.5. Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.6. Par zemes vienību iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.25
1.7. Par zemes vienības ,,Aiz Imantām’’, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.30
1.8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0508, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.30
1.9. Par zemes vienības “Jaunozoliņi”, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo K.Klucis pulksten 9.35
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 13.oktobrī pulksten 9.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
Komitejas informatīvā daļa
Par atbalstu Ogres evaņģēliski luteriskajai draudzei (pieaicinātā persona M.Īvāns).
2.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 13.oktobrī pulksten 9.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1 Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 9.45
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.5. p/a “Rosme” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.6. Krapes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.14. Ogres novada pašvaldības 2016.gada specbudžeta korekcijas
3.2. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.00
3.3. Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.05
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja, Ogres novada sporta centra audzēkņa Jāņa Griškova dalībai Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 10.10
3.5. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Taurupes estrādes pārbūvi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.15
3.6. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.20
3.7. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” precizēšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 10.25
3.8. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra iekšējos noteikumos Nr.2/2016 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo D.Ozoliņa pulksten 10.35
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 13.oktobrī pulksten 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Sarmītes Ozoliņas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta vadītājas amata. Ziņo A.Pūga pulksten 10.40
4.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.45
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš