Ogres novada pašvaldības domes sēde 20.10.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

20.10.2016 09:00Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 20.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Nākamās komiteju sēdes 10.11.2016., domes sēde 17.11.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašv. zirgu kūts”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4. Par zemes vienības “Pie Abzas”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Atmati”. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5. Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6. Par zemes vienību iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.7. Par zemes vienības ,,Aiz Imantām’’, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0508, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.9. Par zemes vienības “Jaunozoliņi”, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo K.Klucis
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”. Ziņo A.Pūga
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.5. p/a “Rosme” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.6. Krapes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.14. Ogres novada pašvaldības 2016.gada specbudžeta korekcijas
3.2. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs
3.3. Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja, Ogres novada sporta centra audzēkņa Jāņa Griškova dalībai Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā. Ziņo I.Tamane
3.5. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Taurupes estrādes pārbūvi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
3.6. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem”. Ziņo A.Pūga
3.7. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” precizēšanu. Ziņo M.Volkova
3.8. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.13/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra iekšējos noteikumos Nr.2/2016 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo D.Ozoliņa
3.9. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
3.10.Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.17/2016 “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir finansējumu pašvaldības organizēto projektu konkursu ietvaros” pieņemšanu. Ziņo A.Romanovska
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
Sēdes slēgtā daļa:
  1. [:]
  2. [:]
Papildus iekļaujamie jautājumi:
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis