Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 10.11.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

10.11.2016 10:00

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.novembrī pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
· Domes sēde 17.11.2016. pulksten 9.00
· Nākamās komiteju sēdes 15.12.2016., domes sēde 22.12.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības Brīvības iela 127, Ogre, Ogres nov., Brīvības iela 127A, Ogre, Ogres nov. un Stirnu iela 31A, Ogre, Ogres nov. daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.05
1.2. Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A.Šteinbergs pulksten 10.10
1.3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0504, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.15
1.4. Par autobusa VOLVO B10M pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo A.Ronis pulksten 10.15
1.5. Par zemes vienības „Jaunpuriņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.20
1.6. Par Madlienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7. Par SIA “Dana” iesnieguma par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane pulksten 10.20
1.8. Par zemes vienības Kumelīšu iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1098, daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.25
1.9. Par zemes vienības Begoniju iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1084, daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.25
1.10.Par zemes vienības Stūrīšu gatve 14, Ogre, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.25
1.11.Par zemes vienības „ Kalnāji”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu IK „ Ķeipenieši” apbūvei. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.30
Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Autoosta”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Ziņo O.Atslēdziņš
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.novembrī pulksten 10.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu. Ziņo E.Pārpucis pulksten 10.35
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.novembrī pulksten 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. Ziņo M.Griga pulksten 10.40
3.2. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ciemupes tautas nama tehniskā nodrošinājuma pilnveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.45
3.3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo D.Tribocka pulksten 10.50
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klubs “KARATĒ SEN-E”” sportistu dalībai Latvijas atklātajā karatē čempionātā “Latvija OPEN 2016”. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 10.55
Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju”. Ziņo A.Pūga
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 10.novembrī pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle- akordeona spēle” V mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursa nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo V.Ervalde pulksten 11.00
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš