Ogres novada pašvaldības domes sēde 17.11.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

17.11.2016 09:00


Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 17.novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Nākamās komiteju sēdes 15.12.2016., domes sēde 22.12.2016.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības Brīvības iela 127, Ogre, Ogres nov., Brīvības iela 127A, Ogre, Ogres nov. un Stirnu iela 31A, Ogre, Ogres nov. daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo A.Romanovska
1.2. Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A.Šteinbergs
1.3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0504, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.4. Par autobusa VOLVO B10M pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo A.Ronis
1.5. Par zemes vienības „Jaunpuriņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6. Par Madlienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7. Par SIA “Dana” iesnieguma par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane
1.8. Par zemes vienības Kumelīšu iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1098, daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka
1.9. Par zemes vienības Begoniju iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1084, daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka
1.10. Par zemes vienības Stūrīšu gatve 14, Ogre, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka
1.11. Par zemes vienības „ Kalnāji”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu IK „ Ķeipenieši” apbūvei. Ziņo V.Sirsonis
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Autoosta”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Ziņo O.Atslēdziņš
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu. Ziņo E.Pārpucis
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. Ziņo M.Griga
3.2. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ciemupes tautas nama tehniskā nodrošinājuma pilnveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
3.3. Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo D.Tribocka
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klubs “KARATĒ SEN-E”” sportistu dalībai Latvijas atklātajā karatē čempionātā “Latvija OPEN 2016”. Ziņo Dz.Žindiga
3.5. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju”. Ziņo A.Pūga
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle- akordeona spēle” V mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursa nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo V.Ervalde
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis