Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēde 20.07.2017.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.07.2017 09:00

 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 20.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.     Par grozījumu izdarīšanu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2, 11.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”. Ziņo U.Apinis
1.2.   Par Ogres novada domes 2017.gada 20.aprīļa lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas un noteikšanas kārtība” pieņemšanu„ (protokols Nr.5, 12.§) atcelšanu un saistošo noteikumu Nr /2017 „Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis
1.3.   Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Krasta iela 11, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0129, zemes vienības daļas ~ 1870m² platībā pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo I.Kažoka
1.4.   Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības Brīvības iela 50A, Ogre, Ogres nov., 2/3 domājamo daļu atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.20
1.5.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “ Latvijas Sarkanais Krusts”. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.20
1.6.   Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 004 0483, 7480 004 0309, 7480 004 0308 apvienošanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.7.   Par zemes vienību platību precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.8.   Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 003 0871, 7480 003 0119, 7480 003 0064 apvienošanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25
1.9.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežmalas 13”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo S.Bertmane pulksten 9.30
1.10.   Par zemes vienības “Mežvidi 96”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo S.Bertmane pulksten 9.30
1.11.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0761 Ogresgala pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu fiziskai personai Ziņo S.Bertmane pulksten 9.30
1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Kapsēta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.13.   Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu Ž.Žukovskai. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.14.   Par 2007.gada 1.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2/2007 pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.15.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Atmati”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.16.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.17.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.18.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Doktorāts”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.19.   Par zemes vienības Pureņu iela, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1049), daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.40
1.20.   Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.40
1.21.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0467, iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.40
1.22.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.45
1.23.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Glāznieki 186”, Glāznieki,  Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.Ziņo S.Bertmane pulksten 9.50
1.24.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Glāznieki 186”, Glāznieki,  Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.Ziņo S.Bertmane pulksten 9.50
1.25.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0049, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.50
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi
2.1.    Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.Ziņo N.Sapožņikovs
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2016.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo S.Velberga
2.3.   Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2016. gada publisko pārskatu. Ziņo S.Velberga
2.4.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.5.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2; 14.§) “ Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības dalību Zivju fonda finansētā pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu par niedru pļāvēja ar papildaprīkojumu iegādi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo S.Velberga
2.7.   Par nometnes “Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2017”” izmaksu apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
2.8.   Par nometnes “Enerģijas pamats-veselīgs uzturs’’ izmaksu apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods
2.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu Sporta Deju Klubam “TRIUMFS”. Ziņo A.Purviņa
2.10.     Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ričarda Alena Gaļčina dalībai starptautiskās motokrosa sacensībās. Ziņo Dz.Žindiga
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājums.
Par Artūra Manguļa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas direktora amata. Ziņo D.Šķēle
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.26/2014 “Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā”” precizēšanu. Ziņo S.Ozoliņa
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
 
4.2. [lēmuma nosaukums]. Ziņo I.Vecziediņa
 
Papildus iekļaujamais jautājums
1.      Par detālplānojuma redakcijas zemes vienībai Daugmales ielā 5, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai. Ziņo U.Apinis
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Helmanis
 
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
28
29
30
Oktobris
5
6
12
13
16
19
23
26
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski