Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 12.10.2017.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.10.2017 08:22
 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2017.gada 12.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
· Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 19.10.2017. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
Prezentācija “Koncepcija A/S “CATA” un SIA “Ogres Autobuss” reorganizācijas un sadarbības ceļi”. Ziņo A/S “CATA” valdes priekšsēdētājs M.Ozoliņš
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.  Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.2.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.20
1.3.   Par zemes vienības „Anekdotes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.20
1.4.   Par zemes vienības „Ķonēni”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.20
1.5.   Par zemes vienības „Tāļi”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.20
1.6.   Par zemes vienības „Pundurīši”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.20
1.7.   Par zemes vienības „Mārītes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.20
1.8.   Par zemes vienības „Zilīši”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.25
1.9.   Par zemes vienības „Aldas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.25
1.10. Par zemes vienības „Maijas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.25
1.11. Par zemes vienības „ Lūši”, Ķeipenes pag., Ogres nov, iznomāšanu.Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.25
1.12. Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.30
1.13. Par telpas Nr.38 “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Talce”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.30
1.14. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Valdim Ancānam savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 9.35
1.15. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Čiščakovai savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 9.35
1.16. Par grozījumu Ogres novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju” (protokols Nr.2; 7.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.35
1.17. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Daugmales iela 5, Ciemupes ciems, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis pulksten 9.40
1.18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7476 004 0437 daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.45
 
Papildus iekļaujamais jautājums:
1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Pūga
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2017.gada 12.oktobrī pulksten 9.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 9.50
2.1.1.Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2.Ogres novada 2017.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.5. p/a “Rosme” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.6. Krapes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.14. Ogres novada pašvaldības 2017.gada specbudžeta korekcijas
2.1.15. Kredīti 2017
 
2.2.   Par Augusta Sukuta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.00
2.3.   Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”. Ziņo A.Šteinbergs pulksten 10.05
2.4.   Par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.10
2.5.   Par grāmatas “Mana Madlienas vidusskola” pārdošanas cenu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.10
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 10.15
2.7.   Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 10.20
2.8.   Par atgūstamo līdzfinansējumu biedrības “Nākotnes tilts” un Ogres novada bērnu un jauniešu centra un PII “Riekstiņš” Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” Eiropas brīvprātīgā darba projektam “Bērni un Jaunieši PAR”. Ziņo R.Rudzītis pulksten 10.25
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Kirila Maslova dalībai pasaules līmeņa motokrosa sacensībās “Nākotnes cerību kauss”. Ziņo I.Švēde
  2. Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu”. Ziņo N.Ševels
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis
 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 12.oktobrī pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.30
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 12.oktobrī pulksten 10.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 28.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
4.2.   [..]
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētāja  I.Vecziediņa

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
28
29
30
Oktobris
5
6
12
13
16
19
23
26
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski