Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēde 21.12.2017.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.12.2017 09:00Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 21.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 11.01.2018., domes sēde 18.01.2018.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2018.gadā. Ziņo I.Vilcāne
1.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014” Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga
1.3.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0187, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns  
1.4.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5.   Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Ziņo V.Ancāns
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.   Par zemes vienības „Asari”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.8.   Par nekustamā īpašuma „Pie Stiebriņiem” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo O.Atslēdziņš
1.10. Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Līčupes iela 11, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodorganizācijai bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu fiziskai personai bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Purviņa
1.13.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Hostu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.Ziņo J.Kļesoveca
1.14.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu fiziskai personai. Ziņo A.Mežale
1.15.  Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Mālkalnes prospekts 1, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 002 0171, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo I.Kažoka
1.16.  Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 3-2, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.17.  Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 6-5, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.18. Par nekustama īpašuma – ½ domājamās daļas no zemes vienības, “Neteiči”, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.19.  Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle
1.20.  Par Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra iekšējo noteikumu Nr. 20/2017 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte
1.21.  Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Pūga 
1.22.  Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga 
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.1.1.      Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2.      Ogres novada 2017.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3.      p/a „Ogres namsaimnieks” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.5.      p/a “Rosme” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.14. Ogres novada pašvaldības 2017.gada specbudžeta korekcijas
2.1.15. Kredīti 2017
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes Ķeipenes komunikācijas centra maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. Ziņo A.Gapejevs
2.3.   Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem. Ziņo S.Velberga
2.4.   Par saistošo noteikumu Nr.25/2017 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018. gadā cenrādis” apstiprināšanu. Ziņo K.Grīnbergs
2.5.   Par objektu izslēgšanu no p/a “Ogres namsaimnieks” bilances. Ziņo K.Grīnbergs
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr. 21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” precizēšanu. Ziņo E.Leščinska
 
 
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā” pieņemšanu.  Ziņo R.Rudzītis
3.2.   Par nolikuma „Grozījumi Ogres sākumskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo E.Leščinska
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
28
29
30
Oktobris
5
6
12
13
16
19
23
26
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski