janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes sēde 21.06.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.06.2018 08:38

 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 21.jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 12.07.2018., domes sēde 19.07.2018.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Kļavas”, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns
1.2.   Par 12.06.2013. noslēgtā telpu nomas līguma pagarināšanu nekustamajā īpašumā Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis
1.3.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.23 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.20 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.   Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.10.                       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.11.                       Par 28.07.2008. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.62 pagarināšanu par zemes vienības “Mazsaulgoži”, Mazozolu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.12.                       Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.13.                       Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74720060117, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.14.                       Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”. Ziņo I.Kažoka
1.15.                       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
1.16.                       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca
1.17.                       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 20, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “KEGO”. Ziņo J.Kļesoveca
1.18.                       Par nolietoto transporta līdzekļu apstrādi adresē “Bezdelīgas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo I.Štāle
1.19.                       Par atļauju atdalīt zemes vienību Nr.29 no nekustāmā īpašuma “Vilciņi” Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7480-005-0060. Ziņo J.Duboks
1.20.                       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 22.§). Ziņo A.Pūga
1.21.                       Par telpu iznomāšanu SIA “MS siltums”. Ziņo A.Mežale
1.22.                       Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Bērzu alejā 6B, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.23.                       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§). Ziņo A.Pūga
1.24.                       Par transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika
1.25.                       Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Attīstības stratēģiju un īstenošanas uzraudzības kārtību. Ziņo J.Duboks
1.26.                       Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – Attīstības fondam “Celies” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova
1.27.                       Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-83. Ziņo A.Lastiņa
1.28.                       Par atļauju rīkot Plostnieku un Zvejnieku svētkus Ogrē. Ziņo P.Špakovskis
1.29.                       Par Ogres novada iedzīvotāja karti. Ziņo J.Laizāns
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu”. Ziņo P.Preiss
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.4.   Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 24.maija lēmumā “Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Ziņo P.Preiss
2.7.   Par atbalstu “Ziedot.lv” un “Latvijas Valsts meži” projektā bērnu ar īpašām vajadzībām brīvā laika pavadīšanai Ogrē, Suntažu ielā 2. Ziņo J.Duboks
2.8.   Par atbalstu SIA “Tumsa music”. Ziņo A.Mangulis
2.9.   Par Pētera Špakovska iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Ziņo E.Helmanis
2.10.                    Par Kaspara Grīnberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākuma pildīšanas. Ziņo A.Pūga
2.11.                    Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pievienošanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”” (protokols Nr.1; 39.§). Ziņo A.Pūga
2.12.                    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
2.13.                    Par atbalstu Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dienas centram “Saime”. Ziņo S.Ozoliņa
2.14.                    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska
2.15.                    Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldība 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” nolikumā” apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
3.2.   Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikumā” apstiprināšanu. Ziņo E.Slise
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par dienesta dzīvojamās telpas […] izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
4.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 28.§). Ziņo A.Pūga
4.3.   Par dienesta dzīvojamās telpas [..] izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
4.4.   Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu. Ziņo G.Dimitrijeva
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.     Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo M.Siliņš
2.      Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres, Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai pieguļošai teritorijai kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
3.   Par Tamāras Briedes atbrīvošanu no Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas amata. Ziņo S.Grunte
4.   Par Vijas Kalniņas atbrīvošanu no Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas amata. Ziņo S.Grunte
5.    Par SIA “Ogres autobuss” reorganizāciju. Ziņo A.Lastiņa
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
  1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
  3. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
  4. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
  5. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu […]. Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā:
1.      Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
2.      Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
3.      Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim […]. Ziņo A.Mežale
4.      Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem […], […], […], […] un […]. Ziņo A.Mežale
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                              E.Helmanis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?