Pašvaldība iegādāsies nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 4

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ziņas, jaunumi

07.02.2019 16:37

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 7. februārī tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4, Ogre pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Ogres novada pašvaldībā 2019.gada 29.janvārī tika saņemts SIA “Ādažu īpašumi” iesniegums, kurā lūgts izsniegt atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Zvaigžņu iela 4, Ogre. Ņemot vērā iesniegumu, Ogres novada pašvaldība izvērtēja šī nekustamā īpašuma izmantošanas iespējas pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, īpašu uzmanību pievēršot tam, ka nekustamais īpašums 979 m² platībā un uz tā esošā ēka robežojas ar pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvības iela 35, Ogre, kurā ir izvietota Ogres Centrālā bibliotēka (turpmāk - OCB).
2019. gada 11. janvārī starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu eiro apmērā OCB rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta. Šī projekta ietvaros esošās ēkas vietā Brīvības ielā 35, Ogrē tiks izbūvēta pilnīgi jauna, moderna un enerģētiski pašpietiekamu ēka. Tā kā, u zsākot jaunas OCB būvniecības darbus, tiks pilnībā demontēta esošā OCB ēka, nepārtrauktai OCB vismaz galveno darbības funkciju (bibliotēkas klientu apkalpošana, piekļuve populārāko grāmatu krātuvei un periodikai) nodrošināšanai nepieciešamas telpas ar minimālo platību 200 m 2 . Lai maksimāli mazinātu neērtības un nodrošinātu kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus iedzīvotājiem un skolēniem, nepieciešams rast iespēju pārvietot bibliotēkas pagaidu atrašanās vietu iespējami tuvu pilsētas centram, kā arī pašreiz esošajai bibliotēkas ēkai, kas, savukārt, samazinātu ar bibliotēkas pārvietošanu saistītos izdevumus.
Kā viens no risinājumiem tika izvērtēts izmantot konteinertipa moduļu sistēmu, tomēr būvniecības darbu laikā to novietošana pašreizējā OCB teritorijā nebūtu iespējama, jo uz būvniecības laiku teritorijai jābūt norobežotai un tā nebūs publiski pieejama. Citas OCB tuvākajā apkārtnē Ogres novada pašvaldībai piederošas/piekrītošas zemes vienības nav piemērotas konteinertipa moduļu sistēmas novietošanai zemes vienību reljefa vai uz tās esošas mežaudzes dēļ. Turklāt salīdzinoši augstas ir moduļu sistēmas, infrastruktūras izveides un uzturēšanas izmaksas - daļa moduļu sistēmas būtu jāpiemēro OCB vajadzībām, tās neatgriezeniski pārbūvējot, jo šādus moduļus iznomāt nav iespējams, līdz ar to tie pašvaldībai būtu jāiegādājas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas minētās moduļu sistēmas paliktu pašvaldības īpašumā ar nenosakāmu to pielietojumu nākotnē, kā arī papildus izmaksām saistībā ar to uzglabāšanu. Veicot tirgus izpēti, aptuvenās kopējās izmaksas uz būvniecības periodu (18 mēneši + 2 mēneši) ir vidēji 83 000 eiro apmērā. Izmaksas palielināsies, ja moduļu sistēmas būs jānovieto uz privātīpašumā esošas zemes vienības. Ņemot vērā augstāk minēto, šāds risinājums tika atzīts par nelietderīgu.
Ogres novada pašvaldība ārkārtas sēdē izvērtēja nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4, Ogre piemērotību OCB darbības nodrošināšanai uz būvniecības laiku. Tā kā nekustamā īpašuma atrašanās vieta ir tieši blakus OCB un ēkas kopējā platība atbilst OCB pilnvērtīgas darbības nodrošināšanas prasībām, šī īpašuma iegāde nodrošinātu iespēju būvniecības laikā sniegt OCB pilnu pakalpojumu klāstu. Nekustamais īpašums un ieguldījumi, kurus pašvaldība veiktu telpu piemērošanai OCB vajadzībām, pēc OCB projekta realizācijas paliktu pašvaldības īpašumā, un to būtu iespējams izmantot citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai (piemēram, nodrošinot telpas Ogres novada būvvaldes darbībai un tās arhīva izvietošanai, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus). Ņemot vērā, ka šis nekustamais īpašums robežojas ar pašvaldības īpašumu, tos iespējams apvienot vienā nekustamā īpašumā.
Izvērtējot pašvaldības līdzekļu ieguldījumu lietderību, tika secināts, ka Ogres novada pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai nodrošinātu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tautas jaunrades attīstību, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju tiesības sniedzot tiem nepieciešamos pakalpojumus. Savukārt ilgtermiņā šo īpašumu būs iespējams izmantot arī citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai un administratīvās teritorijas infrastruktūras attīstībai. 2019.gada 7. februāra Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums izmantot nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4, Ogre, 979 m² platībā un uz tā esošās ēkas pirmpirkuma tiesības un iegādāties šo īpašuma par 240 000 eiro, kā tas ir norādīts pirkuma līgumā.