Par lokālplānojuma īstenošanas uzsākšanu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Lokālplānojumi

14.01.2016 09:59

Ogres novada pašvaldība informē, ka ir saņēmusi vēstuli no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kurā ministrija informē pašvaldību, ka divu mēnešu laikā no lokālplānojuma spēkā stāšanās - līdz 2015.gada 27.decembrim nav saņemti iesniegumi par lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi apstrīdēšanu.
Lokālplānojums publicēts Teritorijas attīstības un plānošanas informatīvajā sistēmā (TAPIS) 2016.gada 12.janvārī.
Līdz ar to lokālplānojums, kas 2015.gada 15.oktobrī apstiprināts ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15/2015 " Lok ālpl ānojuma Ogres novad ā, Ogres pils ētas teritorij ā starp Kalna prospektu, R īgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi teritorijas izmantošanas un apb ūves noteikumi un grafisk ā da ļa " ir īstenojams no š.g.12.janvāra.
Līdz ar to no 2016.gada 12.janvāra spēku zaudē 2013.gada 19.decembrī apstiprinātais detālplānojums nekustamajā īpašumā Kalna prospektā 2A, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0671, Ogrē, Ogres novadā.