Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Informatīvais ziņojums par lokālplānojumu “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām”

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.08.2019 16:02

 


 
Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu
 
Lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” (turpmāk – Lokālplānojums) izstrāde uzsākta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 [1] Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu”.
 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot nepieciešamās izmaiņas Pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – 2012.gada 21.jūnija Saistošie noteikumi Nr.16/2012) noteiktajā funkcionālajā zonējumā un teritorijas izmantošanas aprobežojumos, radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei (turpmāk – Paredzētā darbība).
 
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Gallusman” (reģ. Nr.40103895261), izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” (reģ. Nr.40003404474).  
 
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) 2018.gada 15.novembra lēmumu Nr.4-02/78 “Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, kas pieņemts pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta pirmās daļas 1.punktu un 1.pielikuma 23.punkta 2.apakšpunktu, Lokālplānojumam tika piemērota stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Lokālplānojuma Vides pārskatu izstrādāja SIA “Reģionālie projekti”.
 
Saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumi tiek mainīta funkcionālā zona no Zaļās teritorijas (Mežs) ārpus valsts reģionālā autoceļa P80 ekspluatācijas aizsargjoslas un ārpus 10 m joslas gar Lokālplānojuma robežu uz Lauksaimniecības teritoriju, tiek grozīts 2012.gada 21.jūnija Saistošo noteikumu Nr.16/2012 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktais minimālais sanitārais attālums no dzīvnieku fermas līdz valsts reģionālajam autoceļam, ņemot vēra Paredzētās darbības apjomu un specifiku, tiek konkretizēti teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, tādējādi radot priekšnoteikumus Lokālplānojuma teritorijas efektīvākai izmantošanai Paredzētās darbības vajadzībām, kā arī mazinot potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un pieguļošo īpašumu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
 
Saskaņā ar Pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” un 1.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Lokālplānojuma 1.0.redakcija un Vides pārskats tika nodoti publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2019. gada 30. aprīļa līdz 28. maijam.
 
Saskaņā ar Pašvaldības domes 2019. gada 15. augusta lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” apstiprināšanu” tika apstiprināts Lokālplānojums ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Minētie saistošie noteikumi stājušies spēkā 2019.gada 21.augustā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
 
Vides pārskata, institūciju atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu ievērošana Lokālplānojumā
 
Vides pārskatā izvērtēts faktiskais vides stāvoklis Lokālplānojuma teritorijā, kā arī identificēta un izvērtēta Lokālplānojuma risinājumu potenciālā ietekme uz vidi. Vides pārskats izstrādāts, izmantojot gan publiski pieejamos informācijas avotus – institūciju datu bāzes, sniegtos nosacījumus un informāciju, Lokālplānojuma izstrādes un Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūras [2] ietvaros veiktās izpētes, Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, normatīvos aktus, Lokālplānojuma pasūtītāja sniegtos datus par Paredzēto darbību.  
 
Vides pārskatā tiek identificētas šādas ar Lokālplānojuma īstenošanu saistītās potenciālās vides problēmas: vizuālais piesārņojums, gaisa,  augsnes un gruntsūdens piesārņojums, trokšņa piesārņojums. Minētais tika ievērots, iestrādājot Lokālplānojumā  attiecīgos risinājumus un nosacījumus.
 
Lokālplānojuma 1.0. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 30.aprīļa līdz 28.maijam. Sanāksme par Lokālplānojuma 1.0. redakcijas risinājumiem un Vides pārskata projektu notika 2019. gada 14. maijā plkst. 17.00 Madlienas pagasta Kultūras namā, Madlienas pag., Ogres nov. Sanāksmē piedalījās Pašvaldības pārstāvji, Lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvji, SIA “Gallusman” pārstāvji un iedzīvotāji, kopumā 31 persona.
 
Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti divi iesniegumi (2019. gada 27. maijā Pašvaldībā ar Nr. 2-4.2/3234 reģistrēto iesniegumu parakstīja 157 personas, 2019. gada 30. maijā Pašvaldībā ar Nr. 2-4.1/3316 reģistrēto iesniegumu parakstīja 20 personas)  ar iedzīvotāju priekšlikumiem.
 
Saņemti atzinumi no visām Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā norādītajām institūcijām, izņemot SIA “Lattelecom” (pamatojoties uz SIA “Lattelecom” 2018. gada 5. novembra vēstulē norādīto, minētais uzņēmums neizvirza nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei).
 
Saskaņā ar VPVB 2019. gada 1. jūlija atzinumu Nr. 4 - 03/11 “Par Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110066, 74680110038, 74680110077, 74680110005 Madlienas pagastā, Ogres novadā Vides pārskatu” Vides pārskats atbilst normatīvo aktu prasībām, taču tajā veicami papildinājumi un precizējumi.  Ņemot vērā minēto, Vides pārskats tika papildināts un precizēts atbilstoši VPVB norādījumiem.
 
Izvērtējot un apkopojot sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus un institūciju atzinumus tika secināts, ka Lokālplānojuma redakcijai pilnveidošana nav nepieciešama. 
 
Lokālplānojuma risinājumu pamatojums, vides apsvērumu integrēšana Lokālplānojumā
 
Lokālplānojuma risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā Paredzētās darbības specifiku un tās potenciālo ietekmi uz vidi, balstoties uz integrētās pieejas principu, līdzsvarojot vides aspektus, sabiedrības intereses un ekonomisko attīstību.
 
Lokālplānojuma risinājumi paredz mainīt funkcionālo zonu no Zaļās teritorijas (Mežs) ārpus valsts reģionālā autoceļa ekspluatācijas aizsargjoslas un ārpus 10 m joslas gar lokālplānojuma robežu uz Lauksaimniecības teritoriju.
 
Lokālplānojumā tiek arī precizēts 2012.gada 21.jūnija Saistošo noteikumu Nr.16/2012 TIAN noteiktais minimālais sanitārais attālums no dzīvnieku fermas (300 m), nosakot sanitāro aizsargjoslu valsts reģionālā autoceļa P80 aizsargjoslas platumā (60 m), kā arī tiek izmainīti apbūves parametri (būtiskākais – apbūves augstums tiek noteikts  20 m līdzšinējo 12 m dzīvojamai apbūvei un 2 stāviem citai apbūvei).
 
Lokālplānojuma TIAN izvirzītie nosacījumi vērsti uz Paredzētās darbības potenciālās negatīvas ietekmes uz vidi mazināšanu vai novēršanu. Lokālplānojuma TIAN paredz apstādījumu joslu izveidi 20 m platumā gar valsts reģionālo autoceļu P80 Tīnūži-Koknese, kā arī gar Lokālplānojuma teritorijas robežu, kas robežojas ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110012 un 74680110029. Savukārt gar pārējo Lokālplānojuma teritorijas robežu, kas šobrīd robežojas ar mežu teritoriju, apstādījumu josla (vismaz 6 m platumā) ierīkojama Lokālplānojuma teritorijai pieguļošo mežu izciršanas gadījumā.
 
Vides pārskatā tiek izvērtētas divas Lokālplānojuma teritorijas attīstības alternatīvas:
 
 
Izvērtējot 2012.gada 21.jūnija Saistošo noteikumu Nr.16/2012 nosacījumus un Lokālplānojuma risinājumus, konstatējams, ka 2012.gada 21.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.16/2012 atļautie izmantošanas veidi daudzos aspektos sakrīt ar Lokālplānojuma noteikto, izņemot atsevišķus apbūves parametrus. Saskaņā 2012.gada 21.jūnija Saistošo noteikumu Nr.16/2012 TIAN funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija viens no atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir lauksaimnieciskās produkcijas audzēšana, apstrāde un uzglabāšana. Saskaņā ar minēto noteikumu TIAN 7.62.apakšpunktu šis atļautās izmantošanas veids ietver laukkopību, lopkopību, mājputnu un kažokzvēru audzēšanu, biškopību, dārzkopību un stādu audzēšanu (arī segtās platībās), dīķsaimniecību un zivsaimniecību un ar šīm izmantošanām saistītās ēkas un būves (kūtis, fermas, barības un citas noliktavas), kā arī lauksaimnieciskās produkcijas uzglabāšanas un pārstrādes uzņēmumus un lauksaimniecības tehnikas apkopes darbnīcas. No minētā izriet, ka lauksaimnieciskās produkcijas ražotnes būvniecība, taču mazākajā apjomā, nekā Paredzētā darbība, ir pieļaujama arī saskaņā ar 0.alternatīvu. Jāņem vērā, ka ražotnes būvniecība mazākajā apjomā negarantē to, ka netiks rādīta būtiska ietekme uz vidi (noteicošie ir pielietotie tehnoloģiskie risinājumi).
 
Atbilstoši 1.alternatīvai samazināmais minimālais sanitārais attālums no dzīvnieku turēšanai paredzētām būvēm līdz valsts reģionālajam autoceļam P80 neradīs vērā ņemamus vides riskus. Gar autoceļu plānotā apstādījumu josla veiks vizuālās ekranēšanas funkciju, savukārt infekciju slimības izplatīšanās gadījumā atbildīgais valsts dienests izstrādās atbilstošo pasākumu plānu, t.sk. nepieciešamības gadījumā izsludinot karantīnu ar aizsardzības un uzraudzības zonām.
 
Apbūves augstuma ierobežojuma noteikšana 20 m būtiski neietekmēs ainavisko teritorijas uztveri, ņemot vērā gar autoceļu P80 un A robežu paredzēto apstādījumu joslu, ka arī pieguļošajos īpašumos esošo mežu, kas veic vizuālā ekrāna funkciju. Jāņem vērā, ka 2012.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012 nedzīvojamajai apbūvei noteiktais augstuma ierobežojums ir 2 stāvi, kas teorētiski var sasniegt/pārsniegt ar Lokālplānojumu noteikto robežlielumu.
 
Papildus tam svarīgi atzīmēt, ka Lokālplānojumā ir ietverti risinājumi potenciālās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai, balstoties uz Paredzētās darbības specifiku, ka arī tiek radīti priekšnoteikumi saimnieciskās darbības attīstībai.
 
Ņemot vērā minēto, Pašvaldība secina, ka 1.alternatīva ir optimālākā.
 
Pasākumi Lokālplānojuma īstenošanas monitoringa veikšanai
 
Lokālplānojuma īstenošanas rezultātā Lokālplānojuma teritorijā un Paredzētās darbības ietekmes zonā palielināsies smaku, trokšņa, grunts un ūdens piesārņojošo vielu emisiju apjoms, kā arī Paredzētājai darbībai tiks patērēts ievērojams ūdens apjoms. Ņemot vēra to, ka Paredzētā darbība atbilst A piesārņojošās darbības kategorijai, Paredzētās darbības veicējam būs jānodrošina monitoringa pasākumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, iegūtie ietekmi uz vidi raksturojošie dati, kā arī attiecīgo valsts institūciju un Pašvaldības rīcībā esošie dati tiks izmantoti Lokālplānojuma monitoringa ziņojuma izstrādes vajadzībām. Saskaņā ar Vides pārskatā noteikto Lokālplānojuma monitoringa ziņojuma izstrādei izmantojamo indikatoru starpā tiks izmantoti 1. tabulā norādītie indikatori.
 
 
1.tabula
Saskaņā ar Vides pārskatu Lokālplānojuma monitoringa ziņojuma izstrādei izmantojamie indikatori 
 
JOMA
INDIKATORI
TRANSPORTS
 • Lietus ūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas pie ceļiem un laukumiem (garums/m2)
 • Transporta plūsma (vieglais, kravas transports)
 • Prettrokšņa pasākumi (aktivitātes)
VIRSZEMES UN PAZEMES ŪDEŅU KVALITĀTE
 • Ogres upes ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte (LVĢMC dati)
 • Dzeramā ūdens analīžu rezultāti (Veselības inspekcijas un uzņēmuma dati)
 • Pazemes ūdeņu krājumu izmantošanas intensitāte (uzņēmuma dati)
 • Savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums, piesārņojošo vielu koncentrācijas (uzņēmuma dati)
 • Savākto un attīrīto lietus ūdeņu daudzums (uzņēmuma dati)
 • Ieviestie notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes pasākumi (uzņēmuma dati)
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Radīto un nodoto atkritumu apjoms (t. sk. tehnoloģiskā procesa, sadzīves, bīstamo atkritumu), noslēgtie līgumi ar atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un pārstrādes uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas (uzņēmuma dati)
TROKSNIS
 • Iedzīvotāju iesniegumi un ziņojumi par radīto troksni (pašvaldības dati, vides institūciju dati, u. c.)
 • Veiktie trokšņa intensitātes mērījumi (uzņēmuma un citu iestāžu dati)
GAISA PIESĀRŅOJUMS
 • Limitētās un faktiskās emisijas uzskaite vai aprēķini no lokālplānojuma teritorijā perspektīvajiem emisiju avotiem, ņemot vērā potenciālo uzņēmuma piesārņojošās darbības atļaujā noteiktos nosacījumus (uzņēmuma dati)
 • Iedzīvotāju iesniegumi un ziņojumi par smakām (pašvaldības dati, vides institūciju dati)
 
Saskaņā ar VPVB 2019.gada 1.jūlija atzinumā Nr.4-03/11 “Par Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110066, 74680110038, 74680110077, 74680110005 Madlienas pagastā, Ogres novadā Vides pārskatu” noteikto, lai konstatētu Lokālplānojuma īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2024. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. Vadoties no labas pārvaldības prakses un lietderības apsvērumiem, VPVB rekomendējis izvērtēt iespējas šo monitoringa ziņojumu apvienot ar plašākas apkārtnes/novada teritorijas plānošanas monitoringu. Ņemot vērā minēto, Lokālplānojuma īstenošanas ietekmes uz vidi izvērtējums tiks veikts Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.g. (turpmāk – Teritorijas plānojums) īstenošanas monitoringa ziņojuma izstrādes ietvaros, kas tiks sagatavots 2023. gadā.

 


[1] Lokālplānojuma 1. redakcijas izstrādes laikā veikta nekustamo īpašumu “Vecbadragi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0066), “Audriņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 011 0038) un “Ēriki” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0077) apvienošana, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu “Balti” (īpašuma kadastra Nr.7468 011 0022), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7468 0110081 (platība 46,3 ha). Savukārt nekustamā īpašuma “Daudži” ar kadastra numuru 7468 011 0005 teritorija sadalīta divos nekustamajos īpašumos, no kuriem Lokālplānojuma teritorijā ietilpst šobrīd jau nekustamā īpašuma “Cālīši” (kadastra Nr. 74680110085) teritorijā ietilpstoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0083 (14,61 ha platībā)
[2] Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 9. oktobra lēmumu Nr.5-02/12 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Paredzētajai darbībai tika piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.02.2020.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

 • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski