Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Saistošo noteikumu“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” projekts

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

04.11.2014 14:26

 

Saistošo noteikumu projekts 
“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ogres novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 40. un 41.punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu pašvaldības var izdot saistošos noteikumus . kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām , bet tā paša likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Saistošie noteikumi paredz ieviest jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kam tiks dota iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa, bet atsevišķās pozīcijās tas kompensēsies ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināšanos. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes iesniedzot prasījumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu pieņemšana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi un sakārtotību Ogres novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ogres novada pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa un pagastu pārvaldes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

 

 

Saistošo noteikumu projekts 
PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU  
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM
 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo un ceturto daļu 
 
1.      Šie saistošie noteikumi nosaka atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) maksātājiem Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, papildus likumdošanā paredzētajiem atvieglojumiem.
2.      Uz nodokļu maksātāja motivēta iesnieguma pamata atvieglojumi piešķirami šādiem nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā:
2.1.   par nekustamajiem īpašumiem, kuri netiek izmantoti uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai citām personām:
2.1.1.      maznodrošinātajām ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi vai 1., vai 2.grupas invalīdi - 50% apmērā;
2.1.2.      maznodrošinātiem pensionāriem bez apgādniekiem (personām, kurām saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem) - 90% apmērā;
2.1.3.      1.un 2.grupas invalīdiem bez apgādniekiem (personām, kurām saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem)- 90% apmērā;
2.1.4.      invalīdiem, kuru rīcībā ir automašīna ar rokas vadāmību, par zemi zem garāžām – 90% apmērā;
2.1.5.      maznodrošinātām personām 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam, atbilstoši likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem (mājoklim un tam piekritīgo zemi);
2.1.6.      personām, kuras saskaņā ar PA „Ogres namsaimnieks” sniegto apliecinājumu ir veikušas pieslēgumu Ogres pilsētas ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai, ja pilsētas maģistrālie tīkli nav izbūvēti līdz šīs personas īpašuma robežai, tekošajā gadā - 50% apmērā par mājokli un zemi;
2.1.7.      personām, kuru ēkas un būves ir cietušas plūdu rezultātā - 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa.
3.      Šo noteikumu 2.punktā minētajām personām iesniegumam jāpievieno personas statusu apstiprinoši dokumenti:
3.1.   visos noteikumu 2.1.apakšpunktos paredzētajos gadījumos (izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus): atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu par ēku un būvju uzturēšanu Ogres novada pašvaldībā prasībām līguma par atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma kopiju;
3.2.   noteikumu 2.1.1.apakšpunktā paredzētajos gadījumos - invalīda apliecības kopija;
3.3.   noteikumu 2.1.2.apakšpunktā paredzētajos gadījumos: pensionāra apliecības kopija un iesniedzēja rakstisks apliecinājums, ka viņam nav apgādnieku;
3.4.   noteikumu 2.1.3.apakšpunktā paredzētajos gadījumos: invalīda apliecības kopija un iesniedzēja rakstisks apliecinājums, ka viņam nav apgādnieku;
3.5.   noteikumu 2.1.4.apakšpunktā paredzētajos gadījumos: invalīda apliecības kopija un ar roku vadāmas automašīnas tehniskās pases kopija;
3.6.   noteikumu 2.1.7.apakšpunktā paredzētajos gadījumos - Civilās aizsardzības komisijas akts par plūdu nodarītajām sekām.
4.      Uz nodokļu maksātāja motivēta iesnieguma pamata atvieglojumi piešķirami šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām – juridiskajām personām:
4.1.   Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrībām - par nekustamajiem īpašumiem, kuri tiek izmantoti šo kapitālsabiedrību pamatfunkciju izpildei – 90 % apmērā;
4.2.   par kultūras un vēstures pieminekļiem, kuriem saskaņā ar likumu nevar piemērot atbrīvojumu nekustamā īpašuma nodoklim, ja nodokļa maksātāja šajos objektos ieguldītie līdzekļi ir veicinājuši šo objektu saglabāšanu un palielinājuši to vērtību –50% apmērā triju gadu laikā pēc ieguldījumu veikšanas;
4.3.   kuru īpašumos strādājošo skaits neatkarīgi no faktiskā darba devēja ir vismaz 500 cilvēki un, ja:
4.3.1.100% saglabātas darba vietas attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā - atvieglojumi 50% apmērā no nekustamo īpašumu nodokļu summas;
4.3.2.      strādājošo skaits pret iepriekšējo taksācijas periodu palielinājies par 5% - atvieglojumi 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
4.4.   ieguldot investīcijas Ogres novada pašvaldībai piederošajos un piekrītošajos infrastruktūras objektos vai pašvaldības funkciju nodrošinošos objektos/īpašumos, kuru rekonstrukcija ir paredzēta Ogres novada pašvaldības kārtējā gada budžetā:
4.4.1. no 140 000 euro līdz 700 000 euro - 25% apmērā trīs gadu laikā pēc objekta visu kārtu nodošanas ekspluatācijā;
4.4.2.no 700 001 euro līdz 1420 000 euro - 50% apmērā trīs gadu laikā pēc objekta visu kārtu nodošanas ekspluatācijā;
4.4.3.virs 1 420 000 euro - 90% apmērā trīs gadu laikā pēc objekta visu kārtu nodošanas ekspluatācijā;
4.5.   par līdzfinansējuma investīcijām Ogres novada infrastruktūras attīstības projektos virs 10% no projekta kopējā finansējuma un ne mazāk kā 28 000 euro no projektā paredzētās pašvaldības līdzfinansējuma daļas - 25% apmērā trīs gadu laikā pēc infrastruktūras objekta nodošanas ekspluatācijā;
4.6.   ja kalendārā gada laikā (salīdzinot ar iepriekšējo kalendāro gadu) darba vietu skaitu palielina vismaz par 3 vietām un ne mazāk kā 50% no tajās nodarbinātajām personām ir Ogres novada teritorijā deklarētās personas – 70% apmērā, bet ne vairāk kā 70% apmērā no kopējās no šīm personām Ogres novada pašvaldībā saņemtās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas;
4.7.   jaundibinātiem komersantiem (pirmo 2 gadu laikā pēc reģistrācijas) – 90% apmērā 2 gadu laikā pēc reģistrācijas, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:
4.7.1.      pilnu kalendāro gadu nodarbinājuši ne mazāk kā 2 darbiniekus, kas deklarēti Ogres novada teritorijā;
4.7.2.      šo darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu;
4.8.   komersantiem, kuriem vismaz 50% no gada ieņēmumiem ir ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas – atlaidi 50% apmērā par zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai ar nosacījumu, ka uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;
4.9.   ražošanas uzņēmumiem, kuros vismaz 50% no darbiniekiem ir Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas, un ja iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmuma samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
4.9.1.no 20 000 līdz 30 000 EUR – atlaidi 25% apmērā;
4.9.2.no 30 000 EUR līdz 50 000 EUR - atlaidi 50% apmērā;
4.9.3.virs 50 000 EUR - atlaidi 70% apmērā;
4.10. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, kura nekustamajā īpašumā tiek uzsākta vai saglabāta ražošana un vismaz 50% no darbiniekiem ir Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas:
4.10.1. 25% apmērā – ja izveidotas vai saglabātas 3-10 darbavietas;
4.10.2.  50% apmērā - ja izveidotas vai saglabātas 11-20 darbavietas;
4.10.3. 70% apmērā - izveidotas vai saglabātas vairāk kā 21 darbavieta;
4.11. ja tiek būvētas jaunas vai rekonstruētas vai renovētas esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai – atlaide 3 gadus pēc šo ēku visu kārtu nodošanas ekspluatācijā:
4.11.1. 25% apmērā – ja veiktās investīcijas ir no 50 000 līdz 100 000 EUR;
4.11.2. 50% apmērā – ja veiktās investīcijas ir no 101 000 līdz 300 000 EUR;
4.11.3. 70% apmērā - ja veiktās investīcijas ir virs 300 000 EUR.
4.12. ja tiek veiktas investīcijas ražošanas iekārtās - atlaide 3 gadus pēc šo investīciju veikšanas:
4.12.1. 25% apmērā – ja veiktās investīcijas ir no 15 000 līdz 100 000 EUR (nepieciešami kritēriji uzņēmumu lielumam???);
4.12.2. 50% apmērā – ja veiktās investīcijas ir no 101 000 līdz 300 000 EUR;
4.12.3. 70% apmērā - ja veiktās investīcijas ir virs 300 000 EUR
4.13.  par ziedojumiem Ogres novadā organizētajiem kultūras un sporta pasākumiem, kā arī Ogres novada kultūras un sporta organizācijām:
4.13.1. ja ziedojumu summa gadā ir no 2000 līdz 5000 euro – 25% apmērā, bet ne vairāk kā 50% apmērā no kopējās ziedojumu summas;
4.13.2. ja ziedojumu summa gadā ir virs 5000 euro – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 50% apmērā no kopējās ziedojumu summas.
 
5.      Šo noteikumu 4.punktā minētajam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmējam iesniegumam jāpievieno šādi attaisnojošie dokumenti:
5.1.   veikto maksājumu apliecinoši finanšu dokumenti (līgums ar pašvaldību, rēķini, maksājumu uzdevumi, ja ieguldījumi tiek veikti partnerībā ar pašvaldību, vai darba līgumi, rēķini, maksājumu uzdevumi, darbu nodošanas – pieņemšanas akti, ja maksājumus veic privātais partneris);
5.2.   nodokļa maksātāja apliecinājums par attiecīgajā periodā radītajām darba vietām un veiktajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem (attiecināms uz 4.6., 4.7., 4.9. un 4.10.). Ja īpašumos strādājošie tiek nodarbināti pie dažādiem darba devējiem, nodokļu maksātājs iesniedz izziņas par visiem komersantiem, kas nodarbina darbiniekus nodokļu maksātāja īpašumos;
5.3.   kalendārā gada laikā nodarbināto Ogres novada teritorijā deklarēto personu sarakstu, tajā norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, nodarbinātības ilgumu un no katras personas kalendārā gada laikā ieturētā un valsts budžetā ieskaitītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu (attiecināms uz 4.6., 4.7., 4.9. un 4.10.);
5.4.    ieņēmumu un izdevumu uzskaites reģistru un apliecinājumu par lauksaimniecības produkcijas ražošanai izmantoto zemes platību lielumu (attiecināms uz 4.8.);
5.5.   veikto investīciju apliecinošie dokumenti (attiecināms uz 4.12.)
5.6.   ziedojumus apliecinošu dokumentus (attiecināms uz 4.13.)
6.      Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 70% apmērā tiek piešķirts zemes īpašniekiem par zemesgabalu vai tā daļu, kas pēc vienošanās ar īpašnieku regulāri (ne retāk kā 3 reizes gadā) tiek izmantots pašvaldības organizētu kultūras vai sporta pasākumu vajadzībām. Pasākumiem izmantotās zemes gabala daļas platība un robežas nosaka, noslēdzot vienošanos starp pašvaldību un zemesgabala īpašnieku. Šīs vienošanās kopiju zemes īpašnieks pievieno iesniegumam.
7.      Iesniegumus par atvieglojumu piešķiršanu šo noteikumu 4.13.apakšpunktā un 6.punktā minētajos gadījumos izvērtē un iesniedz rakstveida atzinumu šo noteikumu 8.punktā minētajām institūcijām: kultūras komisija – par ziedojumiem kultūras pasākumiem, sporta komisijas - par ziedojumiem sporta pasākumiem.
8.      Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt nodokļu maksātāja nodokļa atvieglojumu saņemšanai sniegtās informācijas ticamību.
9.      Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
9.1.   nodokļa maksātājiem ir neattaisnoti nodokļa maksājumu kavējumi;
9.2.   nodokļa maksātājs ir nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir sniedzis nepatiesu informāciju – 10 gadu laikā no šī fakta konstatēšanas dienas;
9.3.   nekustamais īpašums netiek uzturēts kārtībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novada pašvaldībā;
9.4.   nekustamajā īpašumā ir būvniecības noteikumu pārkāpumi:
9.4.1.      uz zemesgabala esošās ēkas vai būves tiek izmantotas pirms to nodošanas ekspluatācijā;
9.4.2.      būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē akceptēta būvprojekta un reģistrētas būvatļaujas;
9.4.3.      nav ievērots aktā par būves nodošanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņš;
9.4.4.      būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta.
10. Šo noteikumu ievērošanu pārbauda:
10.1. noteikumu 9.3.punktu – Ogres novada pašvaldības komunālā nodaļa vai pagastu pārvaldes atbilstoši savai darbības teritorijai, pārbaudes rezultātus fiksējot aktā;
10.2. noteikumu 9.4.punktu – Ogres novada pašvaldības būvvalde vai Madlienas būvvalde savas darbības teritorijā, pārbaudes rezultātus fiksējot izziņā.
11. Šajos noteikumos paredzētos atvieglojumus atbilstoši savai kompetencei piešķir Ogres novada pašvaldības finanšu-ekonomikas nodaļa vai novada pagastu pārvaldes.
12. Ja nodokļu maksātāja motivēts iesniegums un šajos noteikumos norādītie pamatojošie dokumenti iesniegti:
12.1. līdz taksācijas gada 1.februārim, nodokļa atvieglojumus piešķir visam taksācijas gadam;
12.2. līdz taksācijas gada 30.jūnijam, nodokļa atvieglojumus piešķir ar taksācijas gada otro pusi.
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 21.oktobra saistošie noteikumi Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Decembris
3
9
11
19
24
27
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Februāris
4
7
11
12
18
19
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 2020. gada 1.janvārī visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsBūvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski