Saistošo noteikumu Nr.__/2012 “Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai” paskaidrojuma raksts

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošo noteikumu projekti

17.09.2012 08:10

Saistošo noteikumu Nr.__/2012 “Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturtā daļa (aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina ar saistošajiem noteikumiem).
Noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādi 2013./2014. gada apkures sezonai.
To pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar to, lai PA „Mālkalne” varētu plānot savu budžetu 2013. gadam.
2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi paredz pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādi 2013./2014. gada apkures sezonai (no 01.05.2013. līdz 30.04.2014.).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs: ne jaunas institūcijas, ne jaunas darba vietas netiks veidotas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs, PA „Mālkalne” izmaksas apkurei būtiski nepaaugstina
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Ogres novada pašvaldības aģentūrā „Mālkalne”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, cenrādi izskata Ogres novada pašvaldības tarifu komisija un iesniedz apstiprināšanai domē

Saistošo noteikumu projekts
Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai.
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu
un Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādi Ogres novada Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā 2013./2014 gada apkures sezonā (no 01.05.2013. līdz 30.04.2014.).
2. Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības cenrādis no pašvaldības aģentūras „Mālkalne” katlu mājām ir:
2.1. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas PA „Mālkalne” apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājās mēnesi par 1 m2 visu gadu 0.071 Ls (bez PVN ), (pielikums Nr.1 uz četrām lapām);
2.2. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu mājām, kuras neapsaimnieko PA „Mālkalne” saskaņā ar pielikumu Nr.2, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr.2 uz vienas lapas);
2.3. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas privātmājām saskaņā ar pielikumu Nr.3, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN ), (pielikums Nr.3 uz vienas lapas);
2.4. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas pašvaldībai un pašvaldības iestādēm saskaņā ar pielikumu Nr.4, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr.4 uz vienas lapas);
2.5. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas juridiskām personām saskaņā ar pielikumu Nr.5, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN) , (pielikums Nr.5 uz vienas lapas);
2.6. siltumenerģijas gala cenrāža siltumenerģijas komponente un kopējais cenrādis atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas 2013./2014. gada apkures sezonai (pēc siltumskaitītāja rādījumiem), (pielikums Nr.6 uz divām lapām).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada pašvaldības laikrakstā „Ogrēnietis”.