Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2017.gads

Projekta nosaukums
Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"
Iesniedzējs
Ogres novada pašvaldība
Projekta mērķis
Projekta mērķis ir Lauberes pagasta bibliotēkas piegulošajā teritorijā izveidot sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzu "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis", veidojot telpisku publiskās ārtelpas labiekārtojuma referenci bibliotēkā izvietotajam V.Miķelsona trimdas latviešu grāmatu krājumam "Grāmatu klēts". Projekta rezultātā tiks veicināta trimdas latviešu krājuma kompleksa attīstība, nodrošinot nozīmīgas kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības atpazīstamību un interesentu piesaisti, kā arī veicinot Lauberes pagasta centra dzīvināšanu un radot kopienu pulcēšanās vietu daudzveidīgā publiskajā ārtelpā.
Projekta numurs
Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000001
Finansējuma avots
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta budžets
Projekta kopējās izmaksas ir 55 067.38 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 46322.96 EUR. ELFLA atbalsta finansējums ir 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība.
Galvenās aktivitātes
Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība.
Projekta rezultāts
Lauberes pagasta bibliotēkas piegulošajā teritorijā izveidots sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis".
Projekta ilgums
21.07.2017.-17.08.2018.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agric ulture/rural-development-2014-2020 /index_lv.htm