Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

01.12.2010 08:51

Paziņojums
par Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam
 stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats
 
Izstrādātāji:
 
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments:
Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš:
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana:
 
 Ar Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu, kā arī ar Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam projektu darba laikā var iepazīties Ogres novada pašvaldības  Attīstības nodaļā Brīvības ielā 33, Ogrē (4. stāvs, 413. kabinets, tālr. 65022171).
 
Elektroniski ar Vides pārskata projektu, tā kopsavilkumu unOgres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam projektu ir iespējams iepazīties Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv.
 
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam” līdz 2011. gada 10. janvārim sūtīt pa pastu Ogres novada pašvaldībai, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001, vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: jana.briede@ogresnovads.lv.
 
Juridiskām personām jānorāda institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, priekšlikumu sniegšanas datums un kontaktinformācija, bet fiziskām personām – vārds, uzvārds, adrese un datums. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.
 
Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011. gada 6. janvārī plkst.17.00 Brīvības ielā 33, Ogrē (2. stāvs, sēžu zāle).
 
 
Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata kopsavilkums
 
Vides pārskats izstrādāts pašvaldības stratēģiskās plānošanas dokumentam „Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam”, kas sastāv no šādām daļām:
1)   pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze;
2)   attīstības stratēģija 2011. - 2017. gadam;
3)   rīcības plāns 2011. - 2013. gadam;
4)   attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība;
5)   pārskats par sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādē (tiks pievienots pēc sabiedriskās apspriešanas).
 
Vides pārskats sagatavots, izmantojot attīstības programmas projektu, pašvaldības vides koncepciju, publiski pieejamo informāciju valsts iestāžu datu bāzēs, citus izstrādes materiālus.
 
Izstrādājot attīstības programmu un Vides pārskata projektu, notika pašvaldības speciālistu konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju, iesaistītajām institūcijām un Ogres novada pašvaldības darbiniekiem.
 
Šajā dokumentā ir izvērtēta iespējamā ietekme uz vidi tiem projektiem un aktivitātēm, kas iekļauti attīstības programmas III daļā, - rīcības plānā, un tā var būt tieša vai netieša.
 
Vides pārskata projektu sagatavoja SIA „FIRMA L4” atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
 
Attīstības programma, kas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, nosaka Ogres novada teritorijas attīstības politiku līdz 2017. gadam. Rīcības plāns ir šīs noteiktās politikas realizācijas instruments.
 
Attīstības programmas stratēģiskie jeb ilgtermiņa mērķi nodrošinās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. Programma nodrošinās iedzīvotājiem labvēlīgus dzīves un darba apstākļus, infrastruktūras uzlabošanu, veicinās uzņēmējdarbības dažādošanu, dabas tūrisma attīstību, racionāli izmantojot visa veida resursus un saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
 
Vides pārskatā ir sniegti secinājumi un/vai ieteikumi katrai no analizētajām aktivitātēm vai projektiem, lai sasniegtu augstu vides kvalitāti. Tā kā pašvaldība, kas izstrādāja attīstības programmu, ir izstrādājusi arī programmas uzraudzības kārtību un tajā noteikusi indikatorus ietekmes uz vidi stāvokļa raksturošanai, tad vides pārskata sagatavotājs ir sniedzis priekšlikumus tikai atsevišķiem redakcionāliem labojumiem.
 
Programmas realizācija atstās ietekmi uz vidi. Kā nozīmīgākās pozitīvās ietekmes var minēt vides kvalitātes uzlabošanos pēc komunālās infrastruktūras objektu rekonstrukcijas vai jaunu būvniecības, velotransporta attīstību, degradēto teritoriju sakārtošanu, novada ainavu un vides estētiskās kvalitātes paaugstināšanu, vides izglītību u.c.
 
Iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi saistāmas ar transporta plūsmu palielināšanos, cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā radīto slodžu palielināšanos, iespējamo vides (piemēram, plūdu) un avāriju riskiem.
 
Vides pārskatā sniegti ieteikumi vides aspektu integrēšanai dažādu dokumentu izstrādē un iespējamo nevēlamo ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai.
 
Ogres novada attīstības programmas mērķi, prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un no tiem izrietošās aktivitātes un projekti atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem. Tās realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām.
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski