janvāris, baznīca janvāris, tilts

2016

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2016. gada 22. decembra lēmumu (protokols Nr. 19, 7.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267. Detālplānojuma teritorija atbilst derīgo izrakteņu atradnes “Rožkalni” teritorijai 3,84 ha platībā. Lasīt vairāk

04.01.2017 09:42

Iedzīvotāji ir pret taciņas nodošanu privātā īpašumā

Ogres novada pašvaldība 16.09.2016. saņēma privātpersonas iesniegumu ar lūgumu atdalīt no pašvaldībai piederošās zemes ar kadastra numuru 7480-005-0761, zemes vienības daļu (gājēju taciņu), kas atrodas starp zemes gabaliem d/s “Urdziņa” Nr. 52 un Nr. 50, un rast iespēju atdalīto zemes vienības daļu iegādāties privātā īpašumā. Lasīt vairāk

09.12.2016 13:38

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā 15, Ogrē

Ogres novada pašvaldība veiks pilsētas skvēra daļas pārbūvi, teritorijās kas atrodas blakus Brīvības ielai 15, teritorijā pie “Pie zelta liepas”. Labiekārtojuma koncepcija paredz paplašināt šo skvēra daļu, izbūvējot mūsdienīgu, arhitektoniski vērtīgu un Ogres ģeogrāfiskajam stāvoklim atbilstošu saieta laukumu, kurā atradīsies strūklaku ansamblis, atvērta skatuve, mazās arhitektūras formas, zaļie lietus ūdens savākšanas risinājumi un apstādījumi. Tiks veikti jauni koku stādījumi. Lasīt vairāk

24.11.2016 16:37

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība ir ieplānojusi veikt Brīvības ielas un veloceliņa pārbūvi posmā no Rūpnieku ielas līdz Ogres pilsētas robežai. Lasīt vairāk

22.11.2016 15:07

Paziņojums par sanāksmi, noslēdzot detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā publisko apspriešanu

2016. gada 16. novembrī plkst. 15.00 Taurupes pagasta pārvaldes ēkā, adrese Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

03.11.2016 16:31

Paziņojums par lokalplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldības domes 20.oktobra sēdē, iepazīstoties ar Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības departamenta direktora Kaspara Kluča ziņojumu, pieņemts lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ogres novadā, Ogres pilsētā ar mērķi grozīt Ogres novada teritorijas plānojumu attiecībā uz vēsturiskās apbūves teritorijām „Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve” un „Ogres pilsētas 20-30 gadu apbūve” un tām pieguļošajām teritorijām. Lasīt vairāk

26.10.2016 16:30

Aicinājums paust viedokli par zemes gabala atsavināšanu

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi zemes īpašnieka iesniegumu, ar lūgumu atsavināt par labu īpašniekam Ogres novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - ielas daļu, ko veido gājēju celiņš starp nekustamajiem īpašumiem „D/s Urdziņa Nr. 50” un „D/s Urdziņa Nr. 52”. Lasīt vairāk

13.10.2016 10:12

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Raiņa prospektā, Ogrē

Ogres novada dome atjaunos gājēju celiņu segumu Raiņa prospektā, Ogrē. Lasīt vairāk

27.07.2016 16:18

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Ogrē, Kranciema ielas, Zinību ielas un Kalna prospekta krustojumā

Ogres novada pašvaldība plāno pārbūvēt Kalna prospekta braucamās daļas pieslēguma posmu pie Kranciema ielas, lai palielinātu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un ceļa pārredzamību. Lasīt vairāk

08.07.2016 09:09

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums par Amatnieku ielas pārbūvi Ogrē

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24. oktobrī saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20.punktu, laika posmā no 07.06.2016. līdz 21.06.2016. notika publiskā apspriešana par plānoto 64 kokaugu nociršanu projekta realizācijas ietvaros saistībā ar Amatnieku ielas pārbūvi Ogres pilsētā. Lasīt vairāk

29.06.2016 10:10

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Turkalnes ielā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība atjaunos gājēju celiņu segumu Turkalnes ielā, kapu teritorijas posmā. Lasīt vairāk

15.06.2016 16:00

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Vidus prospektā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība Vidus prospekta gājēju celiņa vienai pusei veiks seguma atjaunošanu, tās posmā no Saules prospekta līdz Zilo kalnu prospektam. Lasīt vairāk

15.06.2016 15:36

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Ogrē, Amatnieku ielā

Ogres novada dome ir ieplānojusi veikt Amatnieku ielas pārbūvi, tai skaitā ceļa sāngrāvja izveidošanu no Amatnieku un Birzgales ielas krustojuma līdz Amatnieku ielas un Lēdmanes ielas krustojumam Ogrē. Lasīt vairāk

03.06.2016 15:55

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaundīķīši”

Ogres novada domes 21.aprīļa sēdē, iepazīstoties ar nekustamā īpašuma „Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā īpašnieka A.Škutāna iesniegumu, pieņemts lēmums „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”(Protokols Nr.6, 10.§) Lasīt vairāk

26.04.2016 13:16

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?