janvāris, baznīca janvāris, tilts

2020

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Meža prospekta nodalījuma joslā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība plāno Ogrē celt jaunu skolas ēku Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov. Lasīt vairāk

29.12.2020 07:12

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov. publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., (turpmāk – Lokālplānojums) 1.0.redakcija. Lasīt vairāk

07.12.2020 13:35

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Kangaru kalniem

2020. gada 26. oktobrī ir sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari” – novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Lasīt vairāk

02.11.2020 14:29

Pieņem lēmumu atteikt būvatļaujas izdošanu telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" Ogres novada būvvalde informē, ka apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un ņemot vērā  būvniecības normatīvo aktu prasības,  01.10.2020. tika pieņemts lēmums Nr. BIS-BV-5.1-2020-441 par atteikumu izdot būvatļauju telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres novadā.
Lasīt vairāk

02.10.2020 14:58

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Poruka ielā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība plāno realizēt Poruka ielas pārbūvi Ogres pilsētā. Lasīt vairāk

01.09.2020 15:13

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Kranciema ielā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība izbūvēs gājēju celiņu Kranciema ielas posmā no Mednieku ielas līdz Zaķu ielai, Ogrē. Lasīt vairāk

21.08.2020 14:37

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Parka ielā, Ogrē (1)

Ogres novada pašvaldība plāno realizēt Parka ielas pārbūvi Ogres pilsētā. Lasīt vairāk

20.08.2020 14:28

Paziņojums par autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes ĪADT (Natura 2000) - dabas liegumu “Lielie Kangari”– novērtējuma ziņojuma iesniegšanu VPVB

2020. gada 6. jūlijā ir sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821.-42,935. km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu Lielie Kangari –  novērtējuma ziņojums. Lasīt vairāk

14.07.2020 16:45

Par publisko apspriešanu telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai Stirnu ielā 8, Ogrē

Pamatojoties uz 08.07.2020. lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2020-7 par publiskas apspriešanas uzsākšanu telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde 10.07.2020. uzsāk publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

10.07.2020 15:50

Pārskats par publisko apspriešanu dzīvojamās mājas Kalna prospektā 9B, Ogrē, pārbūvei par mācību iestādi

Dzīvojamās mājas Kalna prospektā 9B, Ogrē, pārbūvei par mācību iestādi būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūra ir veikta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” prasībām. Pamatojoties uz publiskās apspriešanas pārskatu, 2020.gada 19.jūnijā publicēts Ogres novada pašvaldības mājas lapā un Būvniecības informācijas sistēmā, Ogres novada būvvalde pieņēmusi lēmumu izdot būvatļauju Diānai Elizabetei Makvejai dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 74010030014002) Kalna prospektā 9B, Ogrē, pārbūvei par  mācību iestādi. Lasīt vairāk

19.06.2020 12:50

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldības" Ogres novada būvvalde 2020.gad 29.maijā pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2020-6 "Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai nekustamajā īpašumā Stirnu iela 8, Ogre" par publiskas apspriešanas nepieciešamību. Lasīt vairāk

01.06.2020 11:15

Lokālplānojuma zemes vienībai Madlienas pagastā un Vides pārskata publiskā apspriešana

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 14.maija lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu” 2.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu (turpmāk – Lokālplānojums) 2.0.redakcija un Vides pārskats. Lasīt vairāk

27.05.2020 11:45

Par publisko apspriešanu dzīvojamās ēkas pārbūvei par mācību iestādi

Pamatojoties uz 15.05.2020. lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2020-5 par publiskās apspriešanas uzsākšanu dzīvojamās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 74010030014002, pārbūvei par mācību iestādi nekustamajā īpašumā Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov.; Kalna prospekts 9B, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde 18.05.2020. uzsāk publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

15.05.2020 12:22

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību dzīvojamās ēkas pārbūvei par mācību iestādi

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldības” Ogres novada būvvalde pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2020-4 “Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību nekustamajā īpašumā Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov.; Kalna prospekts 9B, Ogre, Ogres nov.” par publiskas apspriešanas nepieciešamību. Lasīt vairāk

12.05.2020 09:15

Paziņojums par autoceļa Rīga-Ērgļi pārbūves IVN sabiedrisko apspriešanu

2020. gada 24. aprīlī tiek uzsākta autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari” – novērtējuma sabiedriskā apspriešana. Lasīt vairāk

24.04.2020 14:29

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Jaunogres prospektā

Ogres novada pašvaldība ir ieplānojusi izbūvēt gājēju celiņu Jaunogres prospektā, Ogrē, un saistībā ar projekta ”Gājēju ceļš Jaunogres prospekta posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam” realizāciju ir nepieciešams nocirst atsevišķus kokus.  Lasīt vairāk

07.04.2020 13:02

Sākusies publiskā apspriešana koku ciršanai pie Ogresgala Tautas nama

2020. gada pavasarī uzsākti darbi Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanai. Darbi notiks, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), projekta Nr. 19-04-AL02-A019 un pašvaldības finansējumam. Lasīt vairāk

24.03.2020 16:51

Uzsākta detālplānojuma zemes vienībām Brīvības un Suntažu ielā publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcija. Lasīt vairāk

27.01.2020 14:39

Uzsākta detalplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0928, 1.0.redakcija. Lasīt vairāk

27.01.2020 13:50

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Egļu un Kadiķu ielās, Ogrē

Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru, Ogres novada pašvaldība gatavojas pārbūvēt Egļu ielu un Kadiķu ielu Ogrē, 2020. gadā tiks izstrādāts šo ielu pārbūves projekts.
Lasīt vairāk

23.01.2020 11:12

Uzsākta detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala pag., Ogres nov, publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala pag., Ogres nov., 1.0.redakcija. Lasīt vairāk

06.01.2020 14:18

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?