Ogres skvērs ziemā 2017 Ziema 2016

Pašvaldības budžets vērsts uz attīstību

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.01.2018 13:45

Šodien, 11. janvārī, Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja pašvaldības 2018. gada budžeta plāna projektu.

 

Komitejas sēdē novada pašvaldības centrālās administrācijas Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga sniedza ļoti detalizētu skaidrojumu par 2018. gada budžetā plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem.
 
Finanšu komitejas deputāti pēc budžeta prezentācijas vienbalsīgi akceptēja sagatavoto budžeta plāna projektu 2018. gadam un nolēma to virzīt izskatīšanai domes sēdē, kas notiks 18. janvārī.
 
Ogres novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldībām”, likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ogres novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.
 
Ogres novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī visu pašvaldības aģentūru budžeti.
 
 Ogres novada pašvaldības 2018.gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes, un ir vērsts uz attīstību. 2018. gadā ir paredzēti apjomīgi darbi satiksmes infrastruktūras objektu izbūvei, kā prioritāros minot autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa izbūvi zem dzelzceļa Ogrē. Tiks turpināta ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu sakārtošana, kā arī izglītības, sociālā darba, kultūras, sporta, tūrisma un vides infrastruktūras sakārtošana un pilnveidošana novadā.
 
Pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 50 912 491 EUR apjomā, kas ir par 1,8 % vairāk, nekā bija 2017.gadā. Kopā ar Valsts kases kredītu 16 960 410 EUR un budžeta atlikumu uz 2018. gada 1. janvāri 8 071 482 EUR pieejamie finanšu resursi pašvaldības budžetā 2018. gadā plānoti 75 944 383 EUR apjomā.
 
Pašvaldības budžetā lielāko finansējuma apjomu veido nodokļu ieņēmumi, un 2018. gada budžetā tie ir 25 712 827 EUR jeb 50.5 % no ieņēmumu apjoma. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi plānoti 23 542 151 EUR apjomā un kopējos ieņēmumos veido 46.2%. Salīdzinājumā ar IIN ieņēmumu izpildi 2017.gadā pieaugums ir 2.5%.
 
 Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2018. gadā plānoti 2 100 676 EUR, kas ir par 6.7% mazāki nekā 2017. gada izpilde (2017. gadā tika atgūtie NĪN parādi par iepriekšējo periodu – 318 945 EUR).
 
No 25.10.2017. gada ir spēkā Ogres novada saistošie noteikumi Nr. 19/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”, kas paredz paaugstinātas NĪN likmes piemērošanu vidi degradējošām sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
 
Azartspēļu nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā nemainīgi veido ar likumu noteiktie ieskaitījumi 25% apmērā no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā. Šie ieņēmumi Ogres novada pašvaldības budžetu katru gadu papildina līdzīgā apmērā, veidojot 0,1% kopējos ieņēmumos, un  2018. gada budžetā šī nodokļa ieņēmumi plānoti 70 000 EUR apjomā.
 
Nenodokļu ieņēmumi (valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, iznomāšanas un nodokļu kapitalizācijas, dividendes) 2018.gada budžetā plānoti 159 387 EUR – par 2.2% lielāki, salīdzinot ar 2017.gada izpildi. 
 
Valsts budžeta transfertos ieņēmumi pašvaldības budžetā plānoti 12 707 366 EUR apjomā, kas ir par 1.5% lielāki nekā 2017.gada izpilde, taču jāņem vērā,  ka mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada budžetā plānotas tikai astoņiem mēnešiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pieaugums saistīts ar pedagogu darba samaksas palielināšanu un attiecīgi mērķdotācijas apjoma palielināšanu pedagogu darba algām un sociālajam nodoklim.
 
Valsts budžeta transfertos paredzēts arī finansējums trīs projektu īstenošanai: Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdens tūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā – 32 000 EUR; “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – 600 000 EUR; bezdarbnieku stipendiju projekts 30 337 EUR.
 
 Dotācijā no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Ogres novada pašvaldība 2018. gada budžetā saņems 1 398 308 EUR.
 
Budžeta iestāžu ieņēmumu plānotais apjoms 2018. gada budžetā ir 11 515 093 EUR – par 1.6 % lielāks nekā 2017. gadā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, maksa par izglītības pakalpojumiem. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2018. gadā lielāko daļu veido pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi, un tie ir 9 867 637 EUR.
 
Ogres novada pašvaldības 2018. gada budžetā plānots 16 960 410 EUR liels Valsts kases aizņēmums vairāku projektu īstenošanai un atsevišķu pašvaldības funkciju nodrošināšanai (projekts “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija”, aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā, grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā, ēkas Parka ielā 1, Ogrē siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot to pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām,  ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā”, projekts “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – saistīts ar jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību, projekts “Ogresgala pamatskolas sporta zāles atjaunošana un modernizēšana Ogres novada iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanai”, Ķeipenes dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošanas, projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” – saistītas ar bijušās sanatorijas “Ogre” pārbūvi,  projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, Daugavpils šosejas (A6) atjaunošana sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, Ogres novada Kultūras centra kāpņu ansambļa pārbūve, Jāņa Čakstes prospekta pārbūve, Rūpnieku ielas pārbūve, automašīnu iegāde Ogres novada pašvaldībai, sociālajam dienestam un pašvaldības policijai).
 
Pamatbudžeta izdevumi šī gada budžetā plānoti 71 741 630 EUR apjomā, kas, salīdzinot ar 2017. gada budžeta izpildi, ir par 30.2% lielāks.
 
Pamatbudžeta lielākais izdevumu apjoms ir kategorijā “Ekonomiskā darbība” –  19 101 258 EUR jeb 26.6 % kopējo izdevumu struktūrā. Tam seko izglītībai plānotie izdevumi 18 669 293 EUR apjomā, kas kopējo izdevumu plānā veido 26%. Trešais lielākais izdevumu apjoms – 14 087 290 EUR jeb 19.6 % – ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai. Vides aizsardzībai izdevumos paredzēti 3 903 506 EUR jeb 5.4 % no kopējiem izdevumiem. Kultūrai plānotais finansējums ir 5 648 719 EUR, kas kopējo izdevumu plānā veido 7,9 %.
 
Vispārējiem valdības dienestiem plānoto izdevumu īpatsvars budžetā ir 7%, t.i., 5 024 525 EUR, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1% jeb 682 013 EUR, sociālajai aizsardzībai – 6.2% jeb 4 411 893 EUR, veselībai – 0.3% jeb 207 355 EUR.
 
Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā – no 2018. gada 1. janvāra minimālā alga valstī ir noteikta 430 EUR līdzšinējo 380 EUR vietā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2018.gadā visu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbiniekiem tiek plānota piemaksa līdz 40% no amata algas likmes, ejot atvaļinājumā, un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.
 
Ekonomiskajai darbībai budžetā plānotais izdevumu apjoms ir 2.8 reizes lielāks nekā pagājušajā gadā. Izdevuma apjoma palielināšana šajā izdevumu kategorijā saistīta ar nozīmīgu infrastruktūras objektu izbūvi – 2018. gada budžetu var nodēvēt par vēsturisku – pirmo reizi pašvaldības budžetā ieplānots apjomīgs finansējums gājēju tuneļa un autotransporta tuneļa izbūvei zem dzelzceļa Ogrē. 
 
No 19 107 036 EUR ekonomiskajai darbībai plānotajiem līdzekļiem “lauvas tiesa” – 11 301 400 EUR paredzēts satiksmes infrastruktūras attīstībai – abu iepriekš minēto tuneļu izbūvei 4 000 000 EUR, Jāņa Čakstes prospekta pārbūvei 3 009 875 EUR, Rūpnieku ielas pārbūvei  956 915 EUR. Turpinot 2017. gadā iesākto pašvaldības ceļu ar grants segumu sakārtošanu novada pagastos, šim mērķim arī 2018.gada budžetā ir paredzēts finansējums 500 000 EUR apmērā, kā arī Mazozolu pagastā ceļa Pērles – Līči posma remontam 36 300 EUR. Daugavpils šosejas remontam Ogres pilsētas teritorijā izdevumos ieplānoti 1 598 898 EUR, remontdarbi tiks veikti sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts ceļi”, kuras līdzfinansējums ir 1 167 409 EUR.
 
 Arī 2018. gadā tiks turpināta ietvju un veloceliņu tīkla sakārtošana un paplašināšana, šim mērķim izdevumos paredzēti 350 000 EUR. Papildus šim finansējumam ir ieplānoti līdzekļi gājēju trotuāra un apgaismojuma izbūvei Vidzemes ielā, Ogrē – 67 564 EUR, autostāvlaukuma izbūvei pie Ogres novada Kultūras centra – 90 974, kā arī izdevumi nekustamā īpašuma atsavināšanai un zemes iegādei, lai varētu veikt vairāku satiksmes infrastruktūras objektu, t.sk. autotransporta tuneļa izbūvi – 169 378 EUR.
 
2017. gadā tiks realizēts projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā”, šim mērķim budžeta izdevumos 4 4 671 618 EUR.
 
 2018. gada budžetā plānots atvēlēt arī finansējumu Ogres novadnieka kartes ieviešanai – 100 000 EUR. Novadnieka kartes ieviešanas mērķis ir palielināt iespējas Ogres novadā reģistrētajiem iedzīvotājiem ar atvieglojumiem izmantot pašvaldībā pieejamos pakalpojumus, stiprināt iedzīvotājos apziņu par piederību novadam, vairāk lepoties ar paveiktajiem darbiem dzīves vides novadā, veicināt novadā deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugumu.  
 
Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2018. gada budžetā ir 3 903 506 EUR – par 17% mazāks nekā iepriekšējā gadā. Samazinājums saistīts ar to, ka jau 2017. gadā Ogres 1. vidusskolas ēkas un ēkas Parka ielā 1 siltināšanā paveikts lielāks darba apjoms, nekā sākotnēji bija plānots.
 
Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 687 922 EUR, t.sk. ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un teritoriju labiekārtošanai 668 320 EUR un atkritumu apsaimniekošanas koncesijas līguma izpildei 19 602 EUR.
 
Notekūdeņu apsaimniekošanai izdevumos iekļauts finansējums 531 096 EUR apjomā, t.sk. 18 718 EUR lietus notekūdeņu kanalizācijai un 512 378 EUR notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai.
 
Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai plānoto izdevumu apjoms ir 2 684 488 jeb 67.8% no vides aizsardzībai atvēlētā finansējuma – tas ir finansējums trīs projektu realizēšanai: Ēkas Parka ielā 1, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot to pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām – 560 687 EUR; Ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot to Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām – 1 815 872 EUR; Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā – 307 929 EUR.
 
 Pašvaldības teritorijas un mājokļu attīstībai budžetā paredzēts finansējums 14 087 290 EUR apjoma, par 10,6% vairāk nekā 2017. gadā. Projektēšanai paredzētais finansējums ir 458 210 EUR, kas ir 1.1% šīs kategorijas izdevumu apjomā un par 2,7 reizes pārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo izdevumu apjomu. Šajos izdevumos ietilpst 6 000 EUR kāpņu pie pašvaldības administrācijas ēkas projektēšanai, 12 221 EUR divu gājēju celiņu gar Ogres upes labo krastu projektēšanai un topogrāfijai, 15 004 EUR Jaunogres vidusskolas III etapa būvprojekta izstrādei, 12 000 EUR gājēju un velosipēdistu celiņa Ogre – Ogresgals projektēšanai, 80 000 EUR trīs satiksmes rotācijas apļu Kalna prospektā (pie Rīgas ielas, Zinību ielas, Kranciema ielas) un stāvlaukuma pie Ogres Mūzikas skolas projektēšanai, 35 310 EUR novada teritorijas plānojuma izstrādei, 265 712 EUR autotransporta un gājēju tuneļu zem dzelzceļa tehniskā projekta izstrādei, 20 000 EUR Birzgales ielas projekta izstrādei, 11 963 EUR zemes ierīcības projektu izstrādei.
 
Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzētais finansējums ir 468 904 EUR – pieaugums pret 2017. gada izdevumiem – 38,2 %, to īpatsvars šajā izdevumu kategorijā ir 3,3%, EUR.
 
Ielu apgaismošanai paredzētie 702 881 EUR veido 5% īpatsvaru un arī ir par 52.8 % lielāki nekā 2017. gada izdevumos. Palielinājums saistīts ar plānotajiem pašvaldības izdevumiem ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem saskaņā ar VAS “Latvenergo” remontdarbu plānu 2018.gadā.
 
 Mājokļu apsaimniekošanai arī 2018. gada budžetā ir lielākais izdevumu apjoms – 12 457 295 EUR, t.i., 88.4% šīs izdevumu kategorijas kopapjomā, un ir par 5.8 % lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā; lielāko izdevumu daļu, 10 534 741 EUR, veido pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” izdevumi mājokļu apsaimniekošanā un siltumapgādē.
 
Kapu saimniecībai ieplānoti 78 323 EUR, kas paredzēti kapu uzturēšanai Ogrē, Ogresgala, Suntažu, Madlienas, Krapes un Meņģeles pagasta kapos.  
 
 Turpinot Ogres novada noturīgo tradīciju un ņemot vērā iedzīvotāju lielo aktivitāti iepriekšējos gados, arī 2018. gada budžetā ir iekļauts finansējums 43 600 EUR apmērā projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” organizēšanai. 
 
Katru gadu budžetā tiek paredzēts finansējums pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanai. 2018. gada budžetā pašvaldības īpašumu uzmērīšanai un īpašuma tiesību reģistrēšanai Zemesgrāmatā iekļauts finansējums 58 235 EUR. 
 
Novada teritorijas labiekārtošanai budžetā ieplānoti 355 449 EUR, kas tiks izlietoti lielākoties labiekārtošanas darbiem Ogrē – parka solu nomaiņai un jaunu uzstādīšanai, velo novietņu uzstādīšanai, dekoratīvo krūmu, koku stādīšana un atjaunošanai, kāpņu pie pašvaldības administrācijas ēkas būvniecībai, norobežojošās margas uzstādīšanai, ezīša skulptūras Meža prospekta un Lapu ielas stūrī labiekārtošanai un pazudušā skulptūras elementa atjaunošanai, papildu dekoratīvā apgaismojuma ierīkošanai Brīvības ielā, vanšu tilta pār Ogres upi (tilts savienos Lašupes ar Rūpnieku ielas rajonu) projektēšanai, kvalitatīva, mūsdienīga mākslas objekta par godu Ogres 90 gadu jubilejai izgatavošanai un uzstādīšanai, bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai pie Čakstes prospekta, žoga uzstādīšanai Krasta ielā 11 (pie Ogres 1. vidusskolas stadiona). Pie Dullā Daukas birzs, kas atrodas uz Taurupes un Meņģeles pagastu robežas, 2017. gadā izbūvētajā nojumē paredzēta informatīva planšete ar stāstu un bildēm.
 
Izdevumu plāna projektā ir iekļauts finansējums – 8 228 EUR, lai Mazozolu pagasta pārvalde varētu pilnībā norēķināties par 2017. gadā veikto Līčkalniņu kapu kapličas būvniecību,, kā arī  vides pieejamības nodrošināšanai pazemes pārejā zem dzelzceļa Ogrē – 285 465 EUR, kā arī 3 000 EUR nevalstisko organizāciju projektu atbalstam.
 
Ogres novada pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, kā arī dāvinājumi un ziedojumi.
 
2018. gadā speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 999 500 EUR apjomā un izdevumi 1 162 647 EUR apjomā. Speciālā budžeta atlikums uz 2018. gada 1. janvāri ir 256 410 EUR. 
 
Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi 2018. gadā – 909 500 EUR, izdevumi kopā ar atlikumi uz gada sākumu – 948 578 EUR, dabas resursu nodokļa ieņēmumi 90 000 EUR, izdevumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu – 214 069 EUR (atlikums uz gada sākumu 181 606 EUR).
 
 Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta, tiks izlietots pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai. 
 
Dabas resursu nodokļa finansējumu 2018. gadā paredzēts izlietot ūdens analīžu veikšanai, digitālās mērlatas un videokameras iegādei un uzstādīšanai plūdu riska zonā pie Ogres upes ūdenslīmeņa svārstību novērošanai, dendroloģisko kokaugu inventarizācijas turpināšanai Špakovska parkā, šī parka topogrāfiskajai uzmērīšanai un būvprojekta izstrādei, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai, pilsētas mežu vides stāvokļa kontrolei, dižkoka kopšanai un zaru apzāģēšanai, latvāņu ierobežošanas pasākumiem, ūdensnoteku tīrīšanai un caurteku sakārtošanai, pilsētas mežu vides stāvokļa kontrolei, ūdenstilpju tīrīšanai pagastos.
 
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumos plānoti 13 500 EUR un izdevumos 31 090, atlikums uz 2018. gada 1. janvāri ir 17 590 EUR.
 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 17.01.2019.

Tuvākie notikumi

Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
23
28
29
31
Marts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā vērtējat svētku noformējumu Ogres pilsētā?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana