Izveido Ogres novada bāriņtiesu

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

21.12.2018 08:10

Ogres novada domes sēdē 20. decembrī tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Ogres bāriņtiesa” un “Ogres novada pagastu bāriņtiesa” priekšsēdētāju, vietnieku un locekļu atbrīvošanu, par Ogres novada bāriņtiesas darbinieku ievēlēšanu un jaunās iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Pagājušā gada 21. decembrī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ogres bāriņtiesas un Ogres novada pagastu bāriņtiesas reorganizāciju. Lēmums paredz divu bāriņtiesu vietā izveidot vienu - Ogres novada bāriņtiesu, nosakot tās darbības teritoriju Ogres novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu Bāriņtiesu likumā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā.
Pirms pašvaldību reformas, kas valstī tika īstenota 2009. gadā, katrā pagastā darbojās sava bāriņtiesa. Izveidojoties novadiem, tika veidotas jaunas iestādes, lai nodrošinātu Bāriņtiesu likumā pašvaldībām noteikto funkciju izpildi. Ogres novadā līdz 2014. gadam šo funkciju izpildi nodrošināja 4 bāriņtiesas: Ogres bāriņtiesa, kas darbojās Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā; Madlienas bāriņtiesa, kas darbojās Madlienas, Krapes un Ķeipenes pagastā; Suntažu bāriņtiesa – darbības teritorija Suntažu un Lauberes pagasts; Taurupes bāriņtiesa – darbības teritorija Taurupes, Meņģeles un Mazozolu pagasts. 2014. gada rudenī veiktās bāriņtiesu reorganizācijas rezultātā pagastu bāriņtiesas tika apvienotas un izveidota Ogres novada pagastu bāriņtiesa (darbības teritorija ir Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagasts) ar centru Madlienas pagastā.
Dome, analizējot novada pagastu bāriņtiesas darbu trīs gadu laikā kopš šīs iestādes izveides, nonāca pie secinājuma, ka, turpinot pilnveidot un uzlabot bērnu interešu aizsardzību, kā arī nolūkā veicināt resursu lietderīgu izmantošanu, bāriņtiesu reorganizācija ir jāturpina, pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidojot vienotu bāriņtiesu.
20. decembrī Ogres novada domes sēdē izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 3. un 4. punkti nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata, ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidēšanu un sakarā ar amata likvidēšanu. Savukārt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta 3. daļa nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam), kuru atbrīvo no amata (dienesta, darba), pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto, piedāvā nodibināt vai turpināt amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi tajā pašā vai citā institūcijā un ja amatpersona (darbinieks) šim piedāvājumam piekrīt, atlaišanas vai atvaļināšanas pabalstu tai neizmaksā.
Ņemot vērā šos normatīvus, dome pieņēma lēmumu no amata atbrīvot visus Ogres novada Ogres bāriņtiesas un Ogres novada pagastu bāriņtiesu darbiniekus un ievēlēt jaunās iestādes, Ogres novada bāriņtiesas, darbiniekus. Dome atbalstīja Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas lēmumu un uz pieciem gadiem par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Daci Zariņu, par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku Edgaru Aprānu, par Ogres novada bāriņtiesas locekļiem Māru Strazdiņu, Kristīni Zelču, Ingu Andersoni, Intu Bērziņu, Ilzi Rumpi, Anitu Salenieci, Elīnu Hamiduļļinu un Aivaru Jansonu.
Dome arī apstiprināja Ogres novada bāriņtiesas nolikumu, kurā noteikta bāriņtiesas organizatoriskā struktūra un apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem.
Nolikumā noteikti šādi bāriņtiesas pieņemšanas laiki un vietas:
Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 44, Ogrē:
pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-18.00;
ceturtdienās no plkst. 8.30-12.00, 1300-17.00;
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 44, Ogrē:
pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-18.00;
ceturtdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00- 17.00;
bāriņtiesas locekļi apmeklētājus pieņem:
Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgals, Ogres novads;
pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-18.00;
piektdienās no plkst. 8.30-12:00, 13.00- 16.00;
Suntažu pagasta pārvaldē, “Tautas nams”, Suntažu pagasts, Ogres novads:
pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-18.00;
ceturtdienās no plkst.8.30-12.00, 13:00-16.00;
Lauberes pagasta pārvaldē, “Ozolmuiža”, Lauberes pagasts, Ogres novads:
otrdienās no plkst. 8.00-16.00;
Madlienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Madlienas pagasts, Ogres novads:
pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00-18.00;
ceturtdienās no plkst. 8.30-12.00, 13.00- 17.00;
Krape pagasta pārvaldē, Krapes pagasts, Ogres novads:
trešdienās no 9.00–12.00, 13.00–16.00 (izvērtējot pieņemšanu pēc apmeklētāju skaita un vajadzības) ;
Ķeipenes pagasta pārvaldē, “ Saulīte”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads :
pirmdienās no 8.00 – 12.00, 13.00–17.00;
Mazozolu pagasta pārvaldē, “Braki 3”, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads :
ceturtdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00-16.00 (izvērtējot pieņemšanu pēc apmeklētāju skaita un vajadzības) ;
Meņģeles pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Meņģeles pagasts, Ogres novads:
pirmdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00-18.00 (izvērtējot pieņemšanu pēc apmeklētāju skaita un vajadzības) ;
Taurupes pagasta pārvaldē, Bērzu iela 6, Taurupes pagasts, Ogres novads :
trešdienās no 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 (izvērtējot pieņemšanu pēc apmeklētāju skaita un vajadzības) .
Ogres novada bāriņtiesa jaunajā sastāvā darbu uzsāks 2019. gada 2. janvārī.