Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem pilda atbildīgu misiju

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

04.11.2019 10:08

Bērnu tiesībām Latvijā ir prioritāra nozīme. Būtiska loma bērnu tiesību aizsardzībā ir pašvaldībām, kuru pienākumi un kompetence bērnu tiesību ievērošanā noteikta normatīvajos aktos. Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā atbalstu ģimenēm ar bērniem, kurām ir sociāla, psiholoģiska rakstura problēmas, kuras nonākušas krīzes situācijā un saviem spēkiem nespēj pārvarēt dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu atbalstu un palīdzību, sniedz Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem (turpmāk – nodaļa). Nodaļas mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem risināt ģimenes sociālās problēmas, stiprinot ģimenes resursus, piesaistot un sniedzot nepieciešamo atbalstu un palīdzību.

 

Nodaļai 2019. gads ir īpašs, jo šī gada 23. augustā tika atzīmēta nodaļas 10 gadu jubileja. Nodaļu kopš 2013. gada vada Ginta Lūse, šobrīd nodaļā strādā pieci sociālie darbinieki – Marika Stepāne, Lāsma Grigorjeva, Ilona Āriņa, Indra Viktorova un Gita Bērziņa, psihologs Olga Gavriļenko, aprūpētāja (ģimeņu asistents) Inga Strazdiņa.
 
Sociālo darbinieku galvenais uzdevums ir izzināt ģimenes vajadzības, identificēt ģimenes sociālās problēmas, apzināt resursus, kā arī izstrādāt katrai ģimenei individuālu sadarbības plānu, vadīt tā īstenošanas gaitu, izmantojot katram gadījumam piemērotas darba metodes. Nodaļas psihologs sniedz individuālās psiholoģiskās konsultācijas pēc sociālā darbinieka nosūtījuma, sniedz psiholoģisku palīdzību krīzes situācijās, pēc pieprasījuma veic psiholoģiskās izpētes un sniedz atzinumus, kā arī vada izglītojošas grupu nodarbības vecākiem. Aprūpētājs (ģimeņu asistents), sniedzot praktisku un emocionālu atbalstu ģimenes dzīvesvietā, palīdz ģimenēm rast risinājumus dažādās sadzīves problēmās, attīstīt nepieciešamās prasmes un iemaņas bērnu aprūpē, ikdienas mājasdarbu veikšanā, kā arī apgūt citas nepieciešamās prasmes.
 
Nodaļas redzeslokā esošās ģimenes
Nodaļas redzeslokā ģimenes nonāk dažādu iemeslu dēļ. Dažkārt vecāki vai bērns, nonākot krīzes situācijā, paši vēršas pēc palīdzības, vai arī sadarbība ar ģimeni tiek uzsākta pēc institūcijas (skolas, bērnudārza, ģimenes ārsta, policijas u.c.) ziņojuma. Nodaļas sociālie darbinieki sākotnēji veic pārrunas ar ģimeni, apseko ģimeni dzīvesvietā, lai pārliecinātos, ka bērns saņem savām vajadzībām atbilstošu aprūpi un audzināšanu, noskaidro ģimenes sociālo situāciju un to, kāda palīdzība un atbalsts ģimenei nepieciešams.
 
Nodaļa veic sociālo darbu un sniedz psiholoģisku atbalstu ģimenēm:
 
Pēc bāriņtiesas pieprasījuma nodaļas darbinieki iesaistās potenciālo adoptētāju izvērtēšanas procesā, veicot pārrunas ar laulātajiem/ personu un veicot sadzīves apstākļu izvērtēšanu. Tāpat nodaļa sniedz atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai (pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam), veicinot šo bērnu iekļaušanos sabiedrībā.

Palielinās ģimeņu skaits ar sociāla rakstura problēmām
Savā ikdienas darbā nodaļas darbinieki saskaras ar dažādām sociāla rakstura problēmām ģimenēs – bezdarbs, iztikas līdzekļu vai ģimenes locekļu vajadzībām atbilstošas pajumtes trūkums, nepietiekamas zināšanas bērnu aprūpē un audzināšanā, vecāku fiziskās un garīgās veselības problēmas, kas būtiski ietekmē vecāku spējas rūpēties par bērnu, dažāda veida vardarbība, līdzatkarība, pārmērīga alkohola lietošana, narkotisko vielu lietošana, azartspēļu atkarību problēmas u.c.
 
Ja ģimenei novērojamas vien atsevišķas problēmas, tad tās nav grūti atrisināmas un sadarbība parasti ir īslaicīga. Taču nereti, veicot darbu ar ģimeni, tiek konstatēta virkne komplicētu sociālo problēmu, kuru risināšana prasa ilgstošu sadarbību ar ģimeni – pat vairākus gadus. Tās sauc par augsta riska ģimenēm. Nodaļas vadītāja G. Lūse norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, palielinās ģimeņu skaits, kurās tiek konstatētas augsta riska sociāla rakstura problēmas.
 
Nodaļas speciālisti nodrošina ģimeņu konsultēšanu, kā arī sniedz informāciju par pieejamajiem sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un atbalsta veidiem. Sociālais darbinieks izvērtē katru situāciju individuāli, nepieciešamības gadījumā tiek piedāvātas bezmaksas psihologa konsultācijas, aprūpētāja/ģimenes asistenta pakalpojums dzīvesvietā, atbalsta vai izglītojošu grupu nodarbības, krīzes centra pakalpojumi bērnam vai vecākam kopā ar bērnu, sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušam bērnam, vecākam, vardarbības veicējam, pusaudžiem ar atkarības problēmām, profilakses punkta atkarību speciālista konsultācijas un citi pakalpojumi.
 
Uzsākot psihosociālo darbu ar klientu, nodaļas sociālais darbinieks, sadarbojoties ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, policiju, bāriņtiesu un citām institūcijām, izstrādā sociālo problēmu individuālo risinājumu (intervences) plānu. G. Lūse atzīmē, ka katrs gadījums ir ļoti individuāls, tāpēc arī pielietotās metodes tā risināšanai ir ļoti atšķirīgas. Vadītāja uzsver, ka neviena problēma, kas saistīta ar bērnu tiesībām, nav atstāta bez risinājuma.
 
2018. gadā nodaļas redzeslokā bija 161 riska un augsta riska ģimene, 80 bērni un pieaugušie saņēma psihologa konsultācijas, savukārt sociālo prasmju, dzīves prasmju un iemaņu pilnveidošanai 14 ģimenēm ar bērniem tika sniegts aprūpētāja (ģimenes asistenta) pakalpojums dzīvesvietā. Tika nodrošināta rehabilitācija 32 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām dzīvesvietā vai krīzes centrā. Vienlaikusn nodaļas redzeslokā bija 25 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas vecumā līdz 24 gadiem, 18 audžuģimenes, aizbildņu un adoptētāju ģimenes. Pēc nodaļas pieprasījuma Ogres novada pašvaldības policija veica 97 reidus augsta riska ģimeņu dzīvesvietās brīvdienās un svētku dienās.
 
Jāatzīmē, ka nodaļa īsteno izglītojošo atbalsta programmu mazu bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem “Bērnu emocionālās audzināšana” un apmācības programma pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi”. Šīs atbalsta programmas nodaļas uzraudzībā esošām ģimenēm ir bez maksas.
 
Ogres novada Sociālā dienesta bijusī darbiniece Liene Vaskāne pirms vairākiem gadiem uzsāka labdarības akciju “Shoesbox”, organizē to joprojām, iesaistot līdzcilvēkus dāvanu sarūpēšanai bērniem un senioriem. Nodaļas darbinieki ir iesaistījušies šajā labdarības akcijā, iepriecinot Sociālā dienesta redzeslokā esošos bērnus. Dāvanu saņemšanas brīdis ir kā nelieli svētki katram bērnam, jo Ziemassvētkos nodaļas darbinieki kļūst par “rūķiem”, lai katra dāvana būtu īpaši pasniegta.
 
Pagājušajā gadā nodaļa piedalījās zīmola “Laima” labdarības projektā “Laimas labdarības namiņš”, kurā bērni paši rakstīja vēstules par saviem dzīves apstākļiem un sapņu dāvanām, ko vēlētos saņemt Ziemassvētkos. Bērnu kartītēs minētās vēlmes bija daudz un dažādas, sākot ar tādām ikdienā nepieciešamām lietām kā apģērbs, apavi, brilles redzes uzlabošanai, beidzot ar dāvanām, kas palīdzētu bērniem attīstīt viņu talantus un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, piemēram, velosipēdi, mūzikas instrumenti, spēles, kā arī daudzas citas sirsnīgas vēlmes. Nodaļas darbinieces stāsta, ka bērnu emocijas, saņemot dāvanas, bija neaprakstāmas un neaizmirstamas! G. Lūse atzīmē, ka nodaļā nereti vēršas privātpersonas un nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas palīdzēt maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, sarūpējot īpašas dāvanas, kuras vecāki paši nespēj iegādāties.
 
Svarīgs ir komandas darbs
Darbā ar ģimenēm un bērniem nozīmīga loma ir komandas darbam, spējai savstarpēji vienoties par kopīgu mērķi, saskaņot izvirzītos uzdevumus, savlaicīgi pamanīt problēmu un sniegt atbalstu tās risināšanā. Nodaļai ir laba sadarbība ar Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienībām un nodaļām, kā arī ar institūcijām, kuras tieši vai pastarpināti darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, – bāriņtiesām, īpaši ar Ogres novada bāriņtiesu, Valsts policiju, Ogres novada pašvaldības policiju, skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, bērnu un jauniešu organizācijām, krīzes centriem u.c. Strādājot komandā, ir vieglāk apmainīties ar informāciju, viedokļiem, priekšlikumiem, precizēt neskaidros jautājumus, izdiskutēt un pieņemt lēmumus bērnu vajadzību un interešu nodrošināšanai, lai novērstu vēl lielāku problēmu rašanos nākotnē.
 
Nodaļas speciālisti uzsver, ka sociālo problēmu risināšana ir iespējama, ja persona vai ģimene pati iesaistās šajā procesā. Sociālais darbinieks nav brīnumdaris, glābējs vai, gluži otrādi, soģis vai tiesnesis, kurš personas vai ģimenes vietā atrisinās sociālas problēmas un novērsīs krīzes situāciju, bet gan palīgs un speciālists sociālo problēmu risināšanā.
 
Lepojas ar saliedētību
Nodaļas darbinieki atzīst, ka darbs prasa lielu emocionālu iesaisti un stresa noturību, jo darbs saistīts ar augsta riska ģimenēm, kurās ir apdraudējums bērna audzināšanai un drošībai. Dažkārt arī paši darbinieki ir saņēmuši draudus veselībai un dzīvībai.
 
“Darba ir daudz. Saņemot informāciju par problēmsituāciju ģimenē, uzreiz iesaistāmies problēmas risināšanā, dažkārt uz dzīvesvietu nākas doties pat naktī, lai nodrošinātu bērna nogādāšanu drošā vietā,” atzīst darbinieces, piebilstot, ka dažkārt vecāki neapzinās savas problēmas, bet uzskata, ka sociālie darbinieki vēlas viņus sodīt, izņemot bērnu no ģimenes. “Tieši otrādi – mūsu uzdevums ir sniegt atbalstu un palīdzību, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus un bērns varētu atgriezties bioloģiskajā ģimenē,” atzīst darbinieces. Ikdienā saņemtā informācija – vēstules, e-pasti, telefona zvani, personu mutiski ziņojumi par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ir nekavējoties jāpārbauda, jāizanalizē situāciju, jāpieņem lēmumi un jāsniedz atbilde atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā tas ir ilgstošs un dziļš psihosociālais darbs ar ģimeni, bieži vien pat vairāku gadu garumā. Daudz kas ir atkarīgs arī no tā, cik abas puses ir ieinteresētas sadarbībā, kāds ir izveidojies savstarpējais kontakts. Svarīgi, lai sadarbība tiek veidota uz savstarpējas cieņas, līdzvērtības un atbildības principiem. Svarīgi motivēt klientu būt atklātam, pašam uzņemties atbildību un iniciatīvu, izvirzīt mērķus, tikai tad rodas iekšējā motivācija un resursi risināt savu dzīves situāciju.
 
Nodaļas darbinieki regulāri pilnveido savas zināšanas, kā arī meklē jaunus veidus, metodes kā uzrunāt, aizsniegt klientu, palīdzēt viņam apzināties savu situāciju un atrast sevī spēku un ticību pozitīvām izmaiņām. Mūsu nodaļas priekšrocība un reizē lielākais izaicinājums ir tas, ka veicam ne vien sociālo pakalpojumu piesaistīšanu ģimenēm, bet arī konsultēšanu. Lai to veiksmīgi realizētu, nodaļas darbinieki ir motivēti specializēties, apgūstot jaunas metodes, pieejas darbā ar ģimenēm (piemēram, “Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”, “Neirolingvistiskā programmēšana”, smilšu spēļu terapija, u.c). Īpašs gandarījums darbiniekiem ir, kad izveidojas laba sadarbība ar vecākiem, kad vecāki spēj atzīt savas kļūdas, atrod sevī motivāciju un spēku mainīt savu dzīves situāciju un bērns var atgriezties ģimenē vai saņemam “paldies” vārdus par atbalstu, sapratni un palīdzību grūtā brīdī.
 
Darbs nodaļā ir emocionāli smags, jo ir grūti nošķirt robežu starp speciālista profesionālo viedokli un cilvēciskām emocijām. “Dažkārt ir situācijas, kuras nevar tā vienkārši aizmirst, tāpēc svarīgi ir izrunāties savā starpā, uzklausīt vienam otru, dalīties profesionālajā redzējumā, sniegt atbalstu. Mēs esam lieliska komanda – bez savstarpēja atbalsta un uzticēšanās kolēģu starpā šajā Nodaļā strādāt nebūtu iespējams,” uzsver visas darbinieces.
 
“Šīs nodaļas veiktais darbs ir dubulta atbildība, jo, darbojoties ar pieaugušu cilvēku, tā daļēji ir arī viņa paša atbildība, bet šajā gadījumā ir atbildība par bērnu, kas emocionāli ir ļoti grūti,” norāda Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kas savulaik arī ir strādājusi par sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem. “Vēlos pateikt lielu paldies par milzīgo atdevi, ko nodaļas speciālisti iegulda savā darbā, sniedzot profesionālu atbalstu ģimenēm ar bērniem dažādu sociālo problēmu risināšanā,” saka S. Ozoliņa.

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski