Ogres sākumskolā turpinās aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

17.12.2019 12:58

Ogres sākumskola 2019./2020. mācību gadā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu ietvaros turpina iepriekšējos divos gados iesākto.

Projektā aktivitātes ir plānotas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem. Pedagogi strādā ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu dažādās mācību aktivitātēs, kā arī ārpusstundu pulciņos. Skolā tiek ieviestas alternatīvas mācību formas, lai skolotāji atrastu piemērotākos paņēmienus bērnu kompetenču uzlabošanai.
Šajā mācību gadā projekta aktivitātes tiek saistītas ar skolēnu lietpratības attīstību STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) mācību priekšmetos, rosinot viņu interesi par dažādām iespējām personīgo spēju attīstībai. Projektā iesaistīti 233 skolēni no 1. līdz 6. klasei. Aktivitāšu rezultātā skolēniem uzlabojas kritiskās domāšanas, analīzes, sintēzes spējas, kā arī praktiskās iemaņas.
Mācību satura pasākumi STEM mācību priekšmetos
Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus, nepieciešams attīstīt skolēniem ar mācību traucējumiem un mācību grūtībām pamatzināšanas matemātikā un dabaszinībās.
Pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos
Ogres sākumskolā pedagoga palīgs strādā ar 26 izglītojamiem 1.-3. klašu posmā. Šie skolēni veic praktiskus uzdevumus, lai nostiprinātu matemātikas un dabaszinību priekšmetu programmās ietvertās pamatprasmes.
4.-6. klašu posmā 16 izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek sniegta individuāla palīdzība matemātikas apguvē. Savukārt 36 bērniem pedagoga palīgs regulāri palīdz dabaszinību stundās attīstīt praktiskās iemaņas un izpratni par eksperimentu plānošanu, īstenošanu un iegūto datu analīzi.
Ogres sākumskolas direktora vietniece Valda Bērziņa norāda, ka zināšanu un izpratnes līmenī visiem izglītojamajiem vērojama pozitīva izaugsme. Uzlabojušās prasmes formulēt un atbildēt uz jautājumiem, atpazīt, sameklēt konkrētu informāciju tekstā, atstāstīt un definēt apgūstamās tēmas. Diemžēl ar lielām grūtības izglītojamie saskaras uzdevumu veikšanā produktīvās darbības līmenī, piemēram, analizēšanā, cēloņu un seku noteikšanā, argumentēšanā.
“Skolotāja palīga darbs ar bērniem mācību stundās ļoti palīdz audzēkņiem koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto. Tomēr reizēm neizdodas ar atsevišķiem izglītojamiem nodibināt kontaktu, lai nodrošinātu produktīvu uzdevumu izpildi,” atzīmē V. Bērziņa.
Individuālās nodarbības matemātikā
Izvērtējot izglītojamo ar mācīšanās grūtībām mācību sasniegumus, papildus tiek organizētas izzinošas, mērķtiecīgi vadītas un jēgpilnas nodarbības, kurās tiek izmantotas matemātiskās spēles un citas vizualizācijas metodes. Tādejādi tiek uzlaboti skolēnu mācību sasniegumi, motivācija un interese par mācību saturu. Šīs nodarbības ir kā preventīvie pasākumi, lai nākotnē izglītojamie sasniegtu augstākus mācību rezultātus matemātikā un citos STEM mācību priekšmetos.
Ogres sākumskolā pedagogs individuāli strādā ar 14 skolēniem no 1.-3. klasei, kuriem nepieciešama palīdzība ikdienas mācību procesā tieši matemātikā. Individuālajā darbā viņiem palīdz izprast nesaprotamo mācību vielu, lai bērni spētu apliecināt savas zināšanas un prasmes un justos līdzvērtīgi saviem klasesbiedriem, kā arī viņos veidojas gandarījums par paveikto un sasniegto rezultātu.
“Šādas individuālās mācību stundas ir vajadzīgas, lai atbalstītu pedagogus un atvieglotu izglītojamajiem mācību procesu skolā. Skolēns jūtas labāk, zinot, ka viņa traucējums nebūs šķērslis, lai parādītu mācību laikā apgūtās zināšanas un prasmes. Šie pasākumi uzlabo bērnu sekmes, kā arī palielina viņu motivāciju mācīties,” saka direktores vietniece.
Darbs ar talantīgiem bērniem matemātikā
Apdāvināto un talantīgo izglītojamo mācību sasniegumu izaugsme tiek nodrošināta ar aktīvu izglītojamo līdzdalību, lai sagatavotos skolas, novada, valsts olimpiādēm, pielietojot mācību procesā iegūtās zināšanas. Šādas nodarbības apmeklē 17 skolēni no 1.-3. klasei un 18 skolēni no 4.-6. klasei. Nodarbības palīdz attīstīt viņu spējas un matemātiskās prasmes, padziļina matemātiskās zināšanas un nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes, veicina matemātisko un sistēmisko domāšanu.
Mācību satura pasākumi multidisciplinārā jomā
Pateicoties projektam, 19 bērniem ar valodas attīstības traucējumiem ir iespēja individuāli apmeklēt nodarbības, kas uzlabo valodas un fonemātiskās dzirdes attīstību, ar korekcijas palīdzību mazina logopēdiskās problēmas, dod iespēju attīstīt pareizu runu atbilstoši skolēna individuālajām vajadzībām, uzlabo saklausīšanas prasmes, rada izziņas interesi, kuru vairs netraucē nepietiekami attīstīta valoda. V. Bērziņa norāda, ka par šo nodarbību rezultātu pozitīvas atsauksmes tiek saņemtas arī no citiem pedagogiem un atbalsta personāla.
Ārpusstundu pasākumi STEM jomā
Izmantojot mūsdienīgas apmācības metodes, skolēni apgūst jaunas un padziļina esošās zināšanas, attīsta matemātisko un kritisko domāšanu, jēgpilni pavada brīvo laiku.
LEGO projektēšanas skola
Nodarbībās tiek attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīgi skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes. Darbošanās ar LEGO attīsta telpisko iztēli un radošo domāšanu, palīdz arī mācībās, jo veicina matemātisko domāšanu un precizitāti. Darbojoties grupās, tiek attīstītas arī savstarpējās komunikācijas prasmes, spēja sastrādāties komandā, ieņemt līdera pozīcijas vai saprast savas spējas izpildīt norādījumus.
“Skolēni ir sasnieguši noteiktu prasmju līmeni, kā apgūtās zināšanas jaunu modeļu konstruēšanā pielietot praksē, kā arī izjūt emocionālo gandarījumu par paveikto, līdz ar to tiek attīstīta pozitīva mācīšanās motivācija un individuālā izaugsme,” atzīmē V. Bērziņa.
Praktiskās nodarbības robotikā
37 skolēniem 4.–6. klašu posmā ir iespēja apgūt jaunas kompetences, būt radošiem, plānot un izveidot automātiski vadāmas sistēmas un izprast to darbības principus. Nodarbības paaugstina skolēnu sadarbību un savstarpējās mācīšanās principus, palīdz saprast, kā zināšanas pielietot praksē. 17 bērni darbojas ar oriģinālajiem robotu komplektiem, bet 20 skolēni veido paši savus robotus, mācoties konstruēt, sagatavot nepieciešamos materiālus, salodēt un izveidot gala produktu, kurš izpilda paredzētās funkcijas, tā radot un attīstot skolēnu kompetences elektronikā.
Programmēšanas pamati
Iepriekšējā plānošanas periodā Robotikas nodarbību laikā skolēni izrādīja interesi par programmēšanu. Šogad bērni sāka veidot savas programmas Scratch programmēšanas vidē, kas dod iespēju padziļināt izpratni par mainīgo veidošanas un izmantošanas nepieciešamību programmās, iegūt zināšanas par lineāriem, sazarotiem un cikliskiem algoritmu struktūru veidiem.
Šajā mācību semestrī 23 bērni 5.–6. klašu posmā izpilda praktiskus uzdevumus, lai apgūtu programmēšanas pamatus, izprastu algoritmu nozīmi, to veidošanu, kā arī sadarbojoties spēj radīt paši savas datorprogrammas datorspēlēm vai animācijai.
Direktores vietniece Valda Bērziņa norāda, ka visas šī projekta ietvaros īstenotās aktivitātes skolēniem ir ļoti nozīmīgas, jo tajās tiek ņemtas vērā skolēnu individuālās spējas, veicinot to produktīvu izmantošanu un tādejādi kopumā paaugstinot skolēnu mācību sasniegumus. Tas, savukārt, rada bērnos gandarījumu par paveikto, sāk veidoties pašapzinīgs, vispusīgi attīstīts un lietpratīgs sabiedrības loceklis, kurš ir ieinteresēts savā izaugsmē.


“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001