Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.02.2020 09:00

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 13.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·   Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 20.02.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 003 1274 ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ziņo J.Valners pulksten 9.20
1.2. Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.25
1.3. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada pašvaldības Ogres pilsētā, Ogresgala, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagastos. Ziņo R.Vītols pulksten 9.30
1.4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.30
1.5. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo I.Kalniņa pulksten 9.35
1.6. Par dzīvojamās mājas Ausekļa prospektā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.40
1.7. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.40
1.8. Par dzīvojamās mājas Turkalnes iela 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.40
1.9. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 111, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.45
1.10.   Par dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.45
1.11.   Par dzīvojamās mājas Parka ielā 8, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.45
1.12.   Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā. Ziņo J.Duboks pulksten 9.50
1.13.   Par grozījumu Ogres novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumā “Par Attīstības komisijas izveidi”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
1.14.   Par grozījumu Attīstības komisijas nolikumā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
1.15.   Par atļauju Ronaldam Vītolam savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
1.16.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”. Ziņo J.Duboks pulksten 10.00
1.17.   Par Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Ziņo E.Pārpucis pulksten 10.05
1.18.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 10.15
1.19.   Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.20
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 13.februārī pulksten 10.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā obligātās pamatizglītības ieguvei. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25
2.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30  
2.3.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
2.4.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35  
2.6.   Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora mēnešalgu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
2.7.   Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
2.8.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. J.Duboks pulksten 10.40
2.9.   Par Madlienas vidusskolas ēkas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi””. Ziņo J.Duboks pulksten 10.45
2.10.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Meņģeles sporta laukuma skrejceļa atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. J.Duboks pulksten 10.50
2.11.   Par vispārējā tipa pansionāta „Madliena” nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no vispārējā tipa pansionāta “Madliena” ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2019.gada finanšu pārskatā. Ziņo J.Siliņš pulksten 10.55
2.12.   Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo J.Siliņš pulksten 10.55
2.13.   Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība”     Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 11.00
2.14.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo J.Mežjāne pulksten 11.05
2.15.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo E.Smiltniece pulksten 11.10 
2.16.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.  Ziņo A.Krauja pulksten 11.15 
2.17.   Par zemes vienības Andreja Pumpura iela 4, Ogre, Ogres nov., ¼ domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 11.20
2.18.   Par izmaiņām 2019.gada piešķirtā finansējuma biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija” izlietošanas mērķī. Ziņo I.Švēde pulksten 11.25 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.             Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Basketbola laukuma atjaunošana Suntažos” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. J.Duboks pulksten 11.30
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis
 
 

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2020.gada 13.februārī pulksten 11.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu. Ziņo I.Švēde pulksten 11.35
3.2.   Par 1. un 10.klašu skaitu 2020./2021. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ziņo S.Grunte pulksten 11.40
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. _/2020 _“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu. Ziņo O.Tinkuse pulksten 11.45
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 13.februārī pulksten 11.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo E.Pārpucis pulksten 11.50
4.2.   Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.55
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?