Uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

29.05.2020 15:42

Ogres novada pašvaldība pagājušā gada novembrī pieņēma lēmumu par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. Šodien, 29. maijā, notika attīstības programmas izstrādes vadības grupas tikšanās, sniedzot savu redzējumu par Ogres novada tālākās attīstības iespējām.

Tikšanās laikā tika apkopoti priekšlikumi par novada attīstības vīziju, stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm dažādās nozarēs, piemēram, uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, infrastruktūra, veselības aprūpe un citas, kā arī tika izvērtētas novada stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Galvenokārt tika uzsvērts, ka Ogres novadā jāveicina līdzsvarota ekonomiskā attīstība starp pilsētām un pagastiem, jānodrošina iedzīvotājiem pievilcīgu, drošu un pieejamu vidi, mūsdienīgu infrastruktūru, kā arī modernu un atvērtu pārvaldi. Būtiski faktori, kas ietekmēs turpmāko novada attīstību, ir tā teritoriālās izmaiņas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, kā arī Ogres pilsētai piešķirtais valstspilsētas statuss.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta attīstības programmas izstrāde, kuras mērķis ir izstrādāt attīstības programmu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programmas izstrādātāji ir SIA “Ķemers Business and Law Company”, kuru uzdevums ir novērtēt Ogres novada pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, nodrošināt integrētu pieeju problēmjautājumu risināšanā, kā arī nodrošināt Attīstības programmas un uzraudzības sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu.
Izstrādes procesā tiks organizētas vairākas tematisko darba grupu sanāksmes, iesaistot pašvaldības administrācijas, kultūras, mākslas, izglītības, sporta, sociālo pakalpojumu, veselības nozares, aģentūru, uzņēmumu pārstāvjus, nevalstisko organizāciju biedrus, kā arī citus interesentus. Tāpat tiks organizētas arī teritoriālo grupu - Ogresgala, Madlienas, Suntažu un Taurupes - tikšanās. Katra darba grupa veiks esošās situācijas analīzi un izvērtēšanu, balstoties uz veikto esošās situācijas izpēti un ziņojumu par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu, kā arī sniegs savus priekšlikumus par turpmākajām novada attīstības iespējām.
Attīstības programmas izstrādē liela nozīme ir sabiedrības viedoklim, tāpēc ikviens iedzīvotājs tiek aicināts aizpildīt APTAUJAS ANKETU IEDZĪVOTĀJIEM , sniedzot savus priekšstatus, kā būtu jāattīstās novadam.

Savukārt uzņēmēji tiek aicināti aizpildīt APTAUJAS ANKETU UZŅĒMĒJIEM , kuras mērķis ir noskaidrot viņu viedokli par uzņēmējdarbības vidi novadā.
Aktuāla informācija par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes aktivitātēm un pasākumiem pieejama izstrādātāja – SIA “Ķemers Business and Law Company” tīmekļa vietnē: https://kblc.lv/ogres-novada-ap-20 21-2027-izstrade/.