Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Decembrī jāveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.12.2020 13:23

Līdz šī gada 31.decembrim nekustamo īpašumu, kuros tiek izmantotas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, saimniekiem jāaizpilda un jānosūta (pa e-pastu vai pastu) anketa pašvaldības aģentūrai “Ogres komunikācijas”, informējot par savā īpašumā esošo notekūdeņu sistēmu. Šādas anketas ir izsūtītas vairākiem tūkstošiem Ogres, Ciemupes un Ogresgala privātmāju īpašniekiem.

 

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš aicina iedzīvotājus nopietni un atbildīgi izturēties, saņemot PA “Ogres komunikācijas” vēstuli, un nevilcināties ar anketas aizpildīšanu un nosūtīšanu aģentūrai; arī tad, ja šāda vēstule nav saņemta, attiecīgo namīpašumu saimniekiem pašiem jāsazinās ar aģentūru, lai reģistrētu savā īpašumā esošo lokālo kanalizācijas sistēmu. “Ogres novada pašvaldība nav vienīgā, kas uzsākusi darbu pie decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas, šis darbs notiek visā Latvijas teritorijā, jo situācija daudzviet kopumā ir līdzīga. Taču katra pašvaldība ir atbildīga par situāciju tās administratīvajā teritorijā, un Ogres novada pašvaldības uzdevums ir organizēt novada teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un kontrolēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanu. Pieņemot saistošos noteikumus, šī uzdevuma izpildi dome ir deleģējusi pašvaldības aģentūrai “Ogres komunikācijas”. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, ir nepieciešama iedzīvotāju līdzdarbība, tāpēc aicinu nekustamo īpašumu īpašniekus vai valdītājus sadarboties ar aģentūru. Mums visiem ir kopīgs uzdevums – uzlabot dzīves vides kvalitāti cilvēkiem un arī veidot katrā apdzīvotā vietā videi draudzīgus apstākļus,” saka G. Sīviņš.
 
Kur iesniegt aizpildīto anketu?
Kā skaidro Ogres novada pašvaldības aģentūras (PA) “Ogres komunikācijas” Administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa, aizpildītas anketas var iemest aģentūras pastkastītēs Ogrē, Mālkalnes prospektā 3 (darba laikā) un Akmeņu ielā 43, kā arī nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pastu info@ogreskomunikacijas.lv. Sūtot pa e-pastu, anketas var būt parakstītas gan elektroniski, gan parakstītas ar roku un nofotografētas vai ieskenētas. Anketa elektroniski ir pieejama arī pašvaldības mājaslapā publicēto saistošo noteikumu Nr. 3/20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” pielikumā.
 
Kāda informācija jāsniedz anketā?
Anketā jāatbild uz jautājumiem: Cik cilvēki dzīvo attiecīgajā adresē, cik iedzīvotāji tajā ir deklarēti, vai ir zināms ūdens patēriņš, vai ir skaitītājs, cik bieži līdz šim izmantoti asenizatora pakalpojumi, kāda izmēra nosēdaka atrodas īpašumā utt. Ņemot vērā saņemto informāciju, PA “Ogres komunikācijas” sagatavos un nosūtīs atbildi par turpmāk nepieciešamo asenizatora pakalpojumu izmantošanas biežumu, kas būs jāpierāda, saglabājot norēķinu apliecinājumus (čekus, kvītis u.c.).
 
Ja īpašumā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tad patērētā ūdens un, attiecīgi, saražoto notekūdeņu daudzums mājsaimniecībā tiks rēķināts, skaitot 1,5 kubikmetrus uz cilvēku mēnesī. Tātad, ja īpašumā atrodas, piemēram, 3 kubikmetrus liela nosēdaka un dzīvo divi cilvēki, tad nosēdaka jāizved vismaz reizi mēnesī. Tiesa gan, izvešanas biežums var mainīties, piemēram, īpašniekam dodoties uz ārzemēm vai īpašumu apdzīvojot sezonāli (piemēram, vasarnīcu). Šajos gadījumos reālā situācija tiks noskaidrota sarunu ceļā, taču jau no nākamā gada janvāra minēto privātmāju īpašniekiem 3 gadu garumā jāglabā čeki par saņemtajiem asenizācijas pakalpojumiem.  Paredzētas arī asenizācijas tvertņu pārbaudes. Izpildot vides prasības, kanalizācijas tvertnei jābūt hermētiskai.
 
Ņemot vērā lielo darba apjomu, pārbaudes gan vairāk tiks veiktas vispirms īpašumos, par kuriem nebūs saņemtas anketas, atzīst PA “Ogres komunikācijas” speciālisti.
 
Informācija tiks apkopota datu bāzē
PA “Ogres komunikācijas” komunālinženiere Aija Buiķe, balstoties uz saņemtajiem anketu datiem, šobrīd veido datu bāzi, kas ļaus apzināt reālo situāciju īpašumos ar lokālās kanalizācijas sistēmām. Darbs gan ir ļoti apjomīgs – Ogrē, Ciemupē un Ogresgalā ir apmēram 4,5 tūkstoši šādu īpašumu. Datu bāze jāizveido līdz nākamā gada beigām.
 
Šogad stājušies spēkā saistošie noteikumi
Jau vairākkārt ziņots, ka šī gada 20. maijā stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā”,  kas nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā.
 
Noteikumi ir saistoši īpašumiem Ogrē un Ogresgala pagastā, kas nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijai un tajos ir izvietotas lokālas notekūdeņu izvades vietas – nosēdakas, septiķi, krājtvertnes. Turklāt noteikumu ieviestās izmaiņas vairāk izjutīs vecāku īpašumu saimnieki, jo nododot ekspluatācijā jaunbūves, tās jau atbilst noteiktajām prasībām.
 
Pašvaldība šos noteikumus izdevusi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām, lai uzlabotu gruntsūdeņu kvalitāti blīvi apdzīvotās vietās.
“Ir īpašumi, kuros kanalizācijas tvertne atrodas tuvu dzeramā ūdens ieguves tvertnei un būtiski pasliktina dzeramā ūdens kvalitāti. Lai šādu situāciju nepieļautu, valsts ir izstrādājusi mehānismu, uzliekot par pienākumu pašvaldībām izstrādāt saistošos noteikumus,” skaidro I.Kalniņa un norāda, ka šogad iedzīvotāji aicināti anketas aizpildīt brīvprātīgi un nekādi soda mēri vēl netiks piemēroti. Nekustamo īpašumu pārbaudes PA “Ogres komunikācijas” inspektors veiks izlases kārtībā. Noteikumu ieviešana plānota līdz 2024. gadam.
 
Var tikt piemēroti arī sodi
Par saistošo noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Taču sodīšana nav pašmērķis, norāda I. Kalniņa. “Sodus paredzēts piemērot vien gadījumos, kad tiks konstatēta īpašnieku ļaunprātīga un atkārtota nevēlēšanās sadarboties ar kontrolējošām iestādēm vai kaitnieciska rīcība attiecībā pret kaimiņiem un apkārtējo vidi. Šajos gadījumos kaimiņi aicināti ziņot policijai vai PA “Ogres komunikācijas”. Fiziskajām pesonām varēs piemērot sodus līdz 350 eiro, bet juridiskajām – līdz 1400 eiro. Varēs tikt piemērots arī soda mērs – brīdinājums. “PA “Ogres komunikācijas” sodīt nevienu nevēlas, bet gan pēc iespējas sakārtot sistēmu. Ļoti labi saprotam, ka šis var būt sāpīgs jautājums daudziem, it īpaši vecākās mājās, kur šim jautājumam līdz šim nav pievērsta uzmanība,” uzsver I.Kalniņa.
 
Saistošie noteikumi regulē arī asenizatoru darbību
Saistošie noteikumi Nr. 3/20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” regulē arī asenizatoru darbību visā Ogres novada teritorijā. Asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāreģistrējas PA “Ogres komunikācijas”. Likumīgi izmantot var tikai reģistrētu – Ogres novada pašvaldības mājaslapā publicētu – asenizatoru pakalpojumus, obligāti pieprasot un vismaz divus gadus uzglabājot maksājuma apliecinājumu (čeku, kvīti u.c.) par sniegto pakalpojumu apmaksu. Šobrīd Ogres novadā ir reģistrēti četri uzņēmumi – asenizācijas pakalpojumu sniedzēji.
 
Kārtībai jābūt – nav pieļaujams, ka kanalizācijas saturs tiek izgāzts tam neparedzētās vietās, piemēram, mežā, grāvī, uz lauka, tā  radot būtisku apdraudējumu videi; ir bijuši gadījumi, kad kanalizācijas saturs “pa kluso” tiek  izgāzts centralizētās kanalizācijas akās.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?