janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres sākumskolas aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.05.2019 09:27

Ogres sākumskola ir viena no četrām novada skolām, kurā tikušas īstenotas aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros.


Ogres sākumskolas direktora vietniece Valda Bērziņa norāda, ka projektu varētu iedalīt divās daļās – viena daļa aktivitāšu bija paredzētas skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, savukārt otra – īpaši talantīgiem bērniem, lai sagatavotu viņus konkursiem un olimpiādēm. Projekta pedagogi strādāja ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu gan dažādās mācību aktivitātēs, gan ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes izglītojamo individuālajām vajadzībām un iespējām. Projekta ietvaros skolā tika ieviestas alternatīvas mācību formas, lai pedagogi atrastu vajadzīgos paņēmienus izglītojamo kompetenču uzlabošanai.
 
Projekta aktivitātes tika īstenotas STEM (Science Technology Engineering Mathematics jebdabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma) mācību priekšmetos, valodu jomā un multidisciplinārā jomā. Projektā tika iesaistīti skolēni no 1. līdz 6. klasei.
 
Aktivitātes STEM mācību priekšmetu jēgpilnai apguvei
V.Bērziņa atzīst, ka beidzot esam aptvēruši, ka skolēni aizvien vairāk un vairāk izvēlas studēt humanitārās un sociālzinātņu programmās, taču trūkst pedagogu dabazinību jomā, kā arī zinošu speciālistu fizikā, ķīmijā, medicīnā, finansēs utt., tāpēc svarīgi ir skolēnos ielikt pareizos pamatus un vērtības, attīstot 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas un prasmes, aktualizējot STEM profesiju spektra prestižu.
 
Individuālās nodarbības matemātikā
Lai skolēni ar mācīšanās grūtībām veiksmīgi varētu apgūt paredzamo mācību satura apjomu, ir nepieciešama individuālā pieeja mācību procesā. Iesaistoties šajā projektā, pedagogs individuāli strādāja ar 23 skolēniem no 1. - 3. klasei. Individuālajā darbā skolēniem tika palīdzēts izprast nesaprotamo mācību vielu, lai viņi spētu ikdienā pārbaudes darbā apliecināt savas zināšanas un prasmes, justos līdzvērtīgi saviem klasesbiedriem, kā arī viņos veidojas gandarījums par paveikto un sasniegto rezultātu.
 
Jauno matemātiķu klubiņš
Skolā darbojās arī apdāvināto un talantīgo klubiņš “Jaunie matemātiķi”, kurā tiek attīstīta skolēnu loģiskā domāšana, runa, reproduktīvā iztēle. Nodarbību rezultātā ir uzlabojusies skolēnu prasme izteikt savas domas, paust viedokli un to pamatot, ieklausīties citos. Arī skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, darbojoties klubiņā, dažādu nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve ir uzlabojusies. Skolēni 2017./2018.mācību gadā ar labiem panākumiem piedalījās galvas rēķinu sacensībās MIKSIKE, MMC (Meridian Maths competition) rīkotajā matemātikas konkursā, Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, kā arī skolas rīkotajās matemātikas olimpiādēs.
 
Pedagoga palīgs dabaszinības stundās
“Katrā klasē ir 25-30 bērni, katrs no viņiem ir citāds, bet ir tikai viens pedagogs. It sevišķi grūti ir vadīt eksperimentus, jo nepieciešams, lai visi bērni veiktu praktiskās darbības pēc norādījumiem un vienādā ātrumā. Līdz ar to ļoti noderīgs bija dabaszinību pedagoga palīgs, kurš palīdzēja audzēkņiem ievērot norādīto darba gaitu, koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam,” atzīmē V. Bērziņa. Rezultātā zināšanu un izpratnes līmenī visiem atbalstāmajiem vērojama pozitīva izaugsme - uzlabojušās prasmes formulēt un atbildēt uz jautājumiem, noturēt uzmanību, atstāstīt un definēt apgūstamās tēmas u.c.
 
Vizīte Tērvetes dabas parkā un Latvijas Dabas muzejā
Katru gadu Ogres sākumskolā notiek konkurss par labāko mācībās. Šogad olimpiāžu un konkursu laureāti projekta ietvaros devās mācību vizītē “Izzini mežu” uz Tērvetes dabas parku. Skolēni uzzināja par cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz mežu ekosistēmu, saglabāšanas iespējām un nozīmi nākamajām paaudzēm. Tāpat audzēkņi iepazina koksnes kā atjaunojama dabas resursa galvenos pārstrādes produktus, apskatīja tropu tauriņu māju. Svarīgi, ka izglītojamie saprata, ka dabaszinībās iegūtās zināšanas un prasmes ir izmantojamas ikdienas dzīvē.
 
Katru gadu skolā norisinās arī eksperimentu konkurss, kurā skolēni pēta dažādas lietas, procesus dabā un iepazīstina citus ar savu pētījumu rezultātiem. Veiksmīgākie dalībnieki projekta ietvaros devās mācību ekskursijā uz Latvijas Dabas muzeju, kurā gida pavadībā apskatīja entomoloģijas ekspozīciju, uzzinot interesantus faktus par kukaiņiem, noskaidroja atšķirības un iepazinās ar to dzīvotnēm, kā arī šo biotopu raksturīgajām kukaiņu sugām.
 
Tehniskās jaunrades klubs
Vēl viena sākumskolā īstenotā aktivitāte ir Tehniskās jaunrades klubs, kurā skolēni darbojušies ar ļoti lielu interesi. Dalībnieki uzlabojuši savas izzāģēšanas prasmes, iemācījušies patstāvīgi izmantot interneta resursus rasējumu atrašanai un pielāgošanai darba izgatavošanai. Izglītojamie apguvuši fizikas pamatlikumības un attīstījuši savu radošo domāšanu, jo veidojuši pašizdomātus modeļus un izgājuši ceļu no idejas līdz rezultātam. Skolēni izgatavoja mašīnu un lidmašīnu modeļus – gan pēc gataviem rasējumiem, gan arī pašu konstruētus. Šīs visas aktivitātes skolēniem attīsta telpisko domāšanu un tehniskās prasmes.
 
LEGO projektēšanas skola
LEGO projektēšanas skolas nodarbībās tika attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīga skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes. LEGO attīsta telpisko iztēli un radošo domāšanu, veicina matemātisko domāšanu un precizitāti. Skolēniem visvairāk patika jēgpilni izmantot modernās tehnoloģijas (telefonus un planšetes), lai izveidotu savu īsfilmu. Skolēni atzina, ka kļūt par animatoru nav viegli un izgatavot savu projektu nevar īsā laikā. (Īsfilmas var noskatīties Ogres sākumskolas mājas lapā: http://atbalsts-kompetencu-attistibai.ogressakumskola.lv/lego-projektesanas-skola/)
 
Praktiskās nodarbības robotikā
Projekta ietvaros tika īstenotas arī praktiskās nodarbības robotikā ar mērķi veidot sapratni par robotu sensoru un motoru darbību, komandu ieprogrammēšanu no vadības bloka. Šādas nodarbībās attīstīta skolēnu tehniskā domāšana, veidojot robotus gan pēc instrukcijām, gan pašu izdomātus. Skolēni piedalījās arī Mazās Brīnumzemes izbraukuma piedzīvojuma izglītojošās nodarbībās un praktiskās darbnīcās ar mērķi attīstīt jaunas prasmes, papildināt jau apgūtās zināšanas un, kopā ar meistariem, izzināt eksakto zinātņu un mākslas jomas, kā arī starpnozaru sadarbības šodienas un nākotnes iespējas.
 
2019.gada pavasara brīvdienās norisinājās nometne “Divdesmit domājoši dabas draugi”, lai nodrošinātu izglītojamo kompetenču paplašināšanu vides jautājumos, ilgtermiņā veicinātu atbildīgu un vidi saudzējošu dzīvesveidu. Nometnē piedalījās 20 Ogres sākumskolas 1.-2.klašu skolēni, kuri parādījuši savu interesi par mācībām, centību un mērķtiecību, piedaloties skolas organizētajās olimpiādēs un konkursos. Tajā tika apskatīts jautājums arī par drošu internetu. “Tas, ka internets ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, ir skaidrs, tomēr par maz bērniem tiek skaidrots par interneta drošu lietošanu. Es uzskatu, ka sākumā būtu jāizglīto jaunie vecāki nevis bērni, jo vecāki dod bērniem pārāk lielu brīvību - nenoliek robežu, cik ilgi var darboties internetā, bieži vien pat nezina, ko bērni tur dara. Pašlaik bērni uzskata internetu tikai kā izklaidi, tomēr ir svarīgi skolēnam parādīt un iemācīt, kā to var izmantot arī mācību procesā,” norāda V.Bērziņa.
 
Aktivitātes valodu jomā
Valodu jomā viena no aktivitātēm bija Diskusiju klubs, kurā skolēni diskutēja gan par angļu valodas stundās apgūstamajām tēmām, gan tām, kas nav saistīti ar apgūstamo vielu. Nodarbību ietvaros tika organizētas spēles, kas veicina skolēnu atmiņas attīstību, tekstu lasīšanu un mutisku analīzi, tā nostiprinot skolēnu komunikāciju svešvalodā.
 
Skolā darbojās arī Jauno lasītāju klubs – katru nedēļu skolēni individuālajās lasīšanas nodarbībās lasīja kādu grāmatu, atbildēja uz jautājumiem, analizēja notikumu gaitu, galvenos varoņus, kā arī piedalījās radošajās aktivitātēs, kas saistītas ar grāmatā izlasīto. Jāatzīmē, ka programmas noslēgumā skolēni lasa vidēji par 16 vārdiem minūtē vairāk, kā arī regulāri izmanto skolas bibliotēkas pakalpojumus. “Jauno lasītāju kluba” ietvaros 1.a un 1.b klases skolēni  apmeklēja izzinošu un radošu nodarbību, kurā bērnu grāmatas “Koko un Riko” autore Evija Gulbe atraktīvā veidā skolēnus iepazīstināja ar grāmatas tapšanas procesu no pirmās rindiņas līdz pat iespiešanai izdevniecībā.
 
V.Bērziņa uzsver, ka šobrīd grāmatas bērniem neliekas interesantas, it sevišķi, ja nevedās lasīšana, tāpēc skolā regulāri tiek rīkoti dažādi konkursi un pasākumi, lai veicinātu viņos vēlmi lasīt, jo tas noteikti noderēs arī turpmāk dzīvē.
 
Vēl jāatzīmē, ka projekta ietvaros 3. un 4. klašu skolēniem bija unikāla iespēja iepazīties ar Annas Brigaderes lugas “Sprīdītis” literāri muzikālu smilšu animācijas uzvedumu, kas bija veidots ar Arvīda Keiņa oriģinālmūziku un Gunas Miķelsones skaistajiem un tēlainajiem zīmējumiem smiltīs.
 
Skolā notiek arī individuālās nodarbības valodas attīstībai, lielu uzmanību pievēršot reemigrējošo bērnu un divvalodīgo bērnu valodas apguvei, kā rezultātā bērni kļuvuši drošāki un pārliecinātāki par savām zināšanām.
 
Aktivitātes multidisciplinārā jomā
Skolēniem izpratne par satiksmes drošību, satiksmes noteikumiem un velo uzbūvi tika radīta Jauno satiksmes dalībnieku programmā. Notikušas gan praktiskās nodarbības, gan teorētiskās apmācības, kā rezultātā nokārtoti pārbaudes testi CSDD un iegūtas velosipēda braukšanas apliecības. Skolēni piedalījušies CSDD rīkotajā “Jauno satiksmes dalībnieku forumā” Ogrē un pusfinālā Rīgā.
 
Ogres sākumskolā notika arī konkurss “Esam droši uz ielas”, kurā piedalījās 18 komandas no Ogres 1.vidusskolas, Ogres sākumskolas, Jaunogres vidusskolas, Taurupes pamatskolas, Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles un Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra. V. Bērziņa stāsta, ka konkurss tika rīkots, lai bērni justos droši uz ceļa, pārbaudītu savas esošās zināšanas, prasmes un mācētu sevi pasargāt no dažādām situācijām uz ceļa. Konkursā bija gan teorētiski, gan praktiski pārbaudījumi. Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa atzina, ka bērniem ir sliktas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu: “Jautājumi bija vienkārši par to, kā rīkoties traumu vai ķīmisko apdegumu gadījumā, kas bērniem jāzina arī pārvietojoties ar velosipēdu, bet diemžēl bija ļoti daudz kļūdu.” Bet gandarījumu A.Sirsniņa pauda par bērnu praktiskajām iemaņām un zināšanām par velosipēda tehnisko uzbūvi.
 
Skolā tika nodrošinātas arī peldēšanas nodarbības bērniem ar kustību traucējumiem, kurās ar dažādu peldēšanas vingrinājumu un uzdevumu palīdzību tika uzlabota skolēnu saskaņota kāju un roku darbība.
 
Papildus jāatzīmē, ka pieci Ogres sākumskolas pedagogi piedalījās profesionālās pilnveides programmās: Specifiskās mācības Dibels Next 0.-3, Specifiskās mācības LMST- II, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides programma robotikas jomā.
 
Ogres sākumskolas skolotāji atzīst, ka kopumā skolēniem uzlabojusies kritiskās domāšanas un analīzes spējas, kā arī praktiskā darbošanās ar neierastiem mācību līdzekļiem uzlaboja izglītojamo vispārējās spējas. Skolēniem pieauga gan darba temps, gan spējas saskatīt savu izaugsmi.
 
Atskatoties uz projekta ietvaros īstenoto, V. Bērziņa atzīmē, ka ieguvēji ir visi – gan skolēni, gan pedagogi, gan skola kopumā. “Skolēni un skolotāji ir ļoti dažādi, arī skolēnu zināšanu līmenis ir atšķirīgs. Uzskatu, ka pats svarīgākais ir nodrošināt, lai bērns apgūst pamatus. Ir gana daudz bērnu, kuriem nepieciešama palīdzība mācību apguvē, un ar katru gadu šādu bērnu paliek vairāk, līdz ar to arī individuālā palīdzība būs nepieciešama arvien vairāk. Projekts ir vērtīgs ar to, ka varējām palīdzēt skolēniem un viņi daudz ko iemācījās. Piemēram, daži bērni pirmajā klasē pat nepazīst skaitļus, bet individuāli strādājot viņi apgūst pamatus un jau otrajā klasē var darboties kopā ar visiem skolēniem. Īstenotās aktivitātes skolēniem palīdzēja iegūt pārliecību par sevi.” Viņa arī atzīmēja, ka projekta ietvaros ar skolēniem strādāja vairāki studenti, kas arī bija sava veida ieguvums, jo bērniem patīk, ka ar viņiem darbojas jauni cilvēki. Savukārt studenti tika pievērsti skolai, daudzi no viņiem apsver iespēju strādāt skolā arī turpmāk.

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?