Ogres upe, jūlijs, 2017

Aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai Ogresgala pamatskolā

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.05.2019 14:20

Ogresgala pamatskolā no 2017.gada 1.septembra tiek īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros īstenotās aktivitātes devušas lielisku iespēju darboties ar skolēniem atbilstoši viņu spējām.

 
Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne norāda, ka aktivitātes tika plānotas un īstenotas vairākos virzienos - individuālais darbs ar skolēnu, dažādu alternatīvo mācību formu un aktivitāšu skolēna individuālo kompetenču attīstīšanai un motivācijai organizēšana, ārpusstundu nodarbības radošuma attīstīšanai, kā arī atbalsta personāla individuālais darbs ar katru skolēnu, palīdzot izprast sevi un justos līdzvērtīgiem saviem klasesbiedriem.
 
Projektā tika iesaistīti skolēni no 1. līdz 9. klasei. Aktivitātes tika īstenotas trīs jomās - STEM (Science Technology Engineering Mathematics jebdabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma), valodu jomā un multidisciplinārā jomā.
 
Aktivitātes STEM un vides jomā
Viena no aktivitātēm bija nodarbības skolēnu matemātisko spēju attīstīšanai, kurās pedagogs individuāli strādāja ar 20 talantīgiem skolēniem, kuri mācās no 3. - 9. klasei un kuriem ikdienas mācību stundā nav iespējas papildus individuāli pievērsties, jo ir liels klašu piepildījums un klasē ir skolēni ar dažādām spējām. Šajās nodarbībās skolotājai izdevās rosināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt gan patstāvīgā darba prasmes, gan sadarboties grupās, kā arī sagatavot skolēnus galvas rēķinu sacensībām MIKSIKE, starptautiskajam matemātikas konkursam “Ķengurs”, Meridian Matemātikas olimpiādei, Zemgales novada, Ogres novada un atklātajai olimpiādei. Skolas direktore arī atzīmē, ka daudziem skolēniem ir svarīgi zināt, ka viņi piedalās novada, valsts vai starptautiska līmeņa olimpiādēs un konkursos, un uzvara tajos ir pirmie pakāpieni ceļā uz izcilu karjeru.
 
Skolā darbojās arī pedagoga palīgs, kas individuālajā darbā skolēniem palīdz izprast nesaprotamo mācību vielu matemātikā, fizikā, ķīmijā un dabas zinībās, apgūt iekavēto vielu, strādāt katram savā darba tempā. Šīs darbības palīdzēja uzlabot skolēnu prasmes formulēt nesaprotamo, izprast uzdevumu nosacījumus un atbildēt uz jautājumiem. Vairākiem skolēniem uzlabojās sekmes mācībās, jo individuāli strādājot ar šādiem skolēniem, viņos veidojas gandarījums par paveikto un sasniegto rezultātu.
 
Projekta ietvaros tika organizētas ekspedīcijas un nodarbības arī ārpus skolas.

Pateicoties šim projektam, skolēni varēja doties Baltijas jūras piekrastes tālākā izpētē. Ar Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītājas Intas Somas palīdzību skolēni piedalījās interesantās, interaktīvās jūras un piekrastes iepazīšanas spēlēs par putniem, zivīm, augiem, aļģēm un gliemenēm. Skolēni garšoja un noteica ūdens sāļumu, izbaudīja stipro vēju, kas bija sagādājis pārsteigumu, jo liedaga smiltis vietām bija violetā un purpura krāsā - šo dabas krāšņumu veido kvarca un mangāna alumīnija granāta nogulsnes, un tās ir visai reta parādība.
 
Nodarbības notika arī Latvijas Dabas muzejā, kuru rezultātā iegūtās zināšanas palīdzēja izprast vidi un cilvēka lomu vides saglabāšanā. Skolēniem tā bija aizraujoša iespēja iepazīties ar ekoloģijas, Baltijas jūras piesārņojuma un ekosistēmas saglabāšanas jautājumiem, ka arī viņi guva praktiskās iemaņas Dabas likumu izzināšanā. Gida pavadībā skolēni izzināja ekspozīcijas „Cilvēks un vide” un „Dzīvība kokos”.
 
Divas nodarbības divdesmit 3.un 4.klases skolēniem notika interešu izglītības centrā “Lielvārdi”. Pirmajā nodarbībā “Eksperimenti ar gaismu” skolēni uzzināja, kādi pasaulē ir gaismas avoti, kādas krāsas vislabāk redzamas tumšā laikā, kādi materiāli vislabāk atstaro gaismu, eksperimentēja ar spoguļiem, uzzināja par Saules kustību debesīs, kā rodas Saules un Mēness aptumsums. Savukārt otrajā nodarbībā “Eksperimenti ar skaņu” tika noskaidrots, kā rodas skaņa, tās augstākie un zemākie toņi. Neredzot skaņas avotu, skolēni mēģināja to noteikt, kā arī veidoja savus mūzikas instrumentus.
 
Skolā darbojas arī pulciņi – kreatīvie rokdarbi jeb no papīra līdz metālam, kas paredzēti 4.-6.klašu skolēniem. Darbojoties grupās tiek attīstīta savstarpējās komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā. Dalībnieki attīstījuši savu radošo un tehnisko domāšanu, uzlabojuši praktiska darba iemaņas, veidojuši pašizdomātas lietas, tai skaitā arī no otrreizēju materiāliem, kuras noderējušas skolas dekorēšanai un dāvanām dažādu pasākumu uzvarētājiem.
 
Aktivitātes valodu jomā
Ļoti svarīga komponente skolēnu vispārējā attīstībā ir lasītprasme. Lai skolēniem rastos motivācija lasīt, sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju notika vairākas nodarbības lasītprasmes veicināšanai.
 
Viena no nodarbībām „Billes Rīga” bija pastaiga pa vietām un ielām Grīziņkalnā, par kurām ir lasīts literatūras stundās Vizmas Belševicas grāmatas „Bille” fragmentos, tādejādi atraktīvā veidā papildinot skolēnu zināšanas.
 
Sākumskolas skolēni piedalījās divās nodarbībās “LASĀMSKAPIS”, kurās tika iepazīstināti ar lasīšanu kā procesu, dažādu rakstnieku lasīšanas pieredzi. Bērni lasīja Imanta Ziedoņa “Krāsaino pasaku” fragmentus un ieklausījās rakstnieku (I. Ziedonis, I. Zandere, E. Dinsberģis, Aspazija) lasīšanas pieredzē. Dažādu spēļu ietvaros viņiem bija iespēja piedzīvot emocijas, ko sniedz lasīšana, iejusties grāmatu varoņu tēlos un veidot savu fantāzijas zemi.
 
Rakstniecības un mūzikas muzejā skolēni piedalījās arī nodarbībā Rokrakstu mednieki, kurā varēja iepazīties ar latviešu rakstniekiem, pētīt viņu rokrakstus un pēc grafologu ieteikumiem noteikt, kādas personības bija šie rakstnieki. Sarunā ar muzeja speciālisti Liegu Piešiņu skolēni papildināja savas zināšanas par latviešu rakstniekiem un viņu uzrakstītajiem darbiem. Bērni varēja izpētīt arī savu klasesbiedru rokrakstus, to īpatnības un noskaidrot, ko tas liecina par cilvēku.
 
Savukārt nodarbībā lasītprasmes un saskarsmes veicināšanai skolēni spēlējās ar pašgatavotiem priekšmetiem, kuri aizgūti no I. Ziedoņa „Blēņām un pasakām”, kā arī skolēni radīja paši savu pasaku.
 
“Šīs nodarbības ir palīdzējušas mainīt skolēnu attieksmi pret grāmatām un lasīšanu, kā arī viņi ir kļuvuši aktīvi pagasta bibliotēkas apmeklētāji,” norāda S. Butāne.
 
Aktivitātes multidisciplinārā jomā
Liels atbalsts mācību procesā bija pieejamās psihologa konsultācijas. Kā norāda skolas direktore Skaidrīte Butāne, Ogresgala pamatskolas specifika ir tāda, ka ir proporcionāli vairāk skolēnu ar dažāda rakstura grūtībām, jo skolā ir mazākas klases nekā tuvējā pilsētā (Ogrē). Tie jaunieši, kuri neiztur slodzi lielajās skolās, kuriem ir mācīšanās traucējumi, uzvedības problēmas vai nepieciešama īpaša, individuāla uzmanība, nereti nonāk tieši šajā skolā. Ar skolai atvēlēto oficiālo likmi pietiek tikai sākumskolēnu izpētei, nosūtīšanai uz pedagoģiski medicīniskajām komisijām un individuālo izglītības plānu izstrādei. Projekts ir devis fantastisku iespēju ieguldīt laiku un veltīt uzmanību pamatskolas klašu grupai, kurā parādās cita veida problēmas – konflikti, uzvedības problēmas, grūtības iekļauties, nereti arī pārciestas psihotraumas, depresija, ģimenes problēmu atspoguļošanās skolā. Šobrīd jau ir izveidojusies rinda ar skolēniem, kas gaida iespēju apmeklēt psihologu, tā ka darba lauciņš vēl ir plašs, un būtu lietderīgi projekta stundu apjomu palielināt vēl vairāk.
 
Projekta ietvaros psihologs ne vien individuāli strādāja ar skolēniem, konsultēja un trenēja sociālās prasmes, bet arī organizēja darbu, spēles un sacensības mazās grupās skolēnu atstumšanas mazināšanai, līdz ar to arī kavējumu novēršanas profilaksei. Projekts ļauj katru nedēļu atvēlēt laiku konkrētiem skolēniem, kuriem ir ļoti nepieciešama iespēja reizi nedēļā vienā un tai pašā laikā paredzamā, drošā vidē runāt par to, kas viņiem ir svarīgi, analizēt savu uzvedību un pildīt uzdevumus, kas ļauj viņus uzslavēt, motivēt un stiprināt viņu pašapziņu.
 
Šī projekta ietvaros divām skolotājāmtika nodrošināta iespēja apmeklēt specifiskās mācības, kuru laikā tika apgūta prasme lietot ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes sasniegumu testu DIBELS Next, veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu. Līdz ar to nākamajā mācību gadā būs iespēja nodrošināt profesionālu lasītprasmes diagnosticēšanu un attīstīšanu 1.-3.klasēs.
 
Ogresgala pamatskolas direktore S.Butāne atzīmē, ka ar katru mācību gadu palielinās to skolēnu skaits, kuriem mācībās nepieciešama individuālā pieeja. Tie ir ne tikai tie skolēni, kuriem mācības sagādā grūtības, bet arī tie, kuri ir ļoti talantīgi. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes deva lielisku iespēju palīdzēt gan skolēniem ar mācību traucējumiem vai mācību grūtībām, gan arī talantīgajiem bērniem. Par veiksmīgu projekta realizāciju liecina nesekmīgo skolēnu skaita samazināšanās, kā arī skolēnu labie rezultāti konkursos un olimpiādēs.

     

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 09.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski