Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogresgala pamatskolas aktivitātes projekta kompetenču attīstībai ietvaros

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.06.2020 14:37

Ogresgala pamatskolā 2019./2020. mācību gadā aktīvi tika īstenota projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) otrā kārta.

 
Projekta ietvaros skolā ir pieejams pedagoga palīgs STEM (Science Technology Engineering Mathematics jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma) mācību priekšmetos, psihologs, logopēds, kā arī robotikas un matemātisko spēju attīstīšanas nodarbības.
 
Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne atzīmē, ka projekta dotās iespējas ļauj nodrošināt atbalstu skolēniem, ko atzinīgi novērtē skolēni, vecāki, skolotāji un šogad arī akreditācijas komisija. Pedagogi, kuri strādā šī projekta ietvaros, norāda, ka bērniem var sniegt gan emocionālu, gan fizisku atbalstu. Projekts palīdz meklēt bērniem saistošas pieejas, kā arī pašiem izglītoties un gūt vērtīgu pieredzi. Liela nozīme ir tam, ka tiek veicināta skolotāja un bērna sadarbība, skolēniem ir iespējas darboties atbilstoši savām spējām, līdz ar to viņi ir ieinteresēti un jūt gandarījumu par paveikto.
 
Ogresgala pamatskolā projekta aktivitātes tika plānotas un deva lielisku iespēju darboties vairākos virzienos - pedagogi strādāja individuāli, atbilstoši katra skolēna spējām, skolēna individuālo kompetenču attīstīšanai un motivācijai tika rīkotas dažādas alternatīvas mācību formas un aktivitātes, ārpusstundu nodarbībās – pulciņos skolēni varēja attīstīt savu radošumu, atbalsta personāls strādāja individuāli ar katru skolēnu, palīdzot izprast sevi un justos līdzvērtīgiem saviem klasesbiedriem.
 
Pedagoga palīgs
Izglītojamajiem, kam nepieciešams papildu atbalsts mācībās, bija iespēja izmantot pedagoga palīga konsultācijas. Individuālajā darbā skolēniem tika palīdzēts izprast nesaprotamo mācību vielu matemātikā, fizikā, ķīmijā un dabas zinībās, ka arī apgūt iekavēto vielu, strādāt katram savā darba tempā. Pedagoga palīgs pastiprinātu uzmanību pievērsa skolēnu stiprajām pusēm. Izvērtējot mācību sasniegumu apguves līmeņus pēdējos trijos mācību gados, secināms, ka individuālā darba rezultātā bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības traucējumi, ir uzlabojušās vai palikušas nemainīgas sekmes matemātikā, kaut mācību viela ir palikusi grūtāka.
 
Pedagoga palīgs Inga Tabūne, kurš Ogresgala pamatskolā darbojas projekta ietvaros, norāda, ka atbalsta pasākumi ir ļoti dažādi - tiek izmantotas gan dažādas mācību metodes, gan skolēniem dota iespēja radoši darboties – zīmēt, krāsot, pildīt darba lapas. Savukārt skolotāja palīgs Sintija Šleinus atzīmē, ka projekta īstenošana veicina ne tikai ļoti nozīmīgo skolotāja un skolēna sadarbību, bet arī sadarbību starp skolotājiem.

Pedagoga palīga konsultācijas gan telefoniski, gan ar dažādu darba lapu un citu metodisko materiālu palīdzību tika nodrošinātas arī attālinātā mācību procesa laikā, lai skolēniem palīdzētu apgūt nepieciešamās zināšanas un jaunās iemaņas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai mācību vielas apgūšanai.
 
Psihologa konsultācijas
Skolas specifika ir tāda, ka ir proporcionāli vairāk skolēnu ar dažāda rakstura grūtībām, jo skolā ir mazākas klases nekā tuvējā pilsētā (Ogrē), un tie jaunieši, kuri neiztur slodzi lielajās skolās, kuriem ir mācīšanās traucējumi, uzvedības problēmas vai nepieciešama īpaša, individuāla uzmanība, mācās Ogresgala pamatskolā. Projekts ir devis iespēju veltīt lielāku uzmanību tiem skolēniem, kuru problēmas nav tiešā veidā saistītas ar mācību procesu, bet ar saskarsmi – konflikti, uzvedības problēmas, grūtības iekļauties, nereti arī pārciestas psihotraumas, depresija, ģimenes problēmu atspoguļošanās skolā.
 
Projekta ietvaros psihologs ne vien individuāli strādāja ar skolēniem, konsultēja un trenēja sociālās prasmes, bet arī organizēja darbu mazās grupās skolēnu atstumšanas mazināšanai, līdz ar to arī kavējumu novēršanas profilaksei. Psihologa konsultācijas bija pieejamas arī attālināto mācību laikā.

Skolas izglītības psiholoģe Diāna Alksne norāda, ka četras reizes nedēļā skolēniem bija iespēja garajos starpbrīžos apmeklēt psihologa kabinetu un speciālista vadībā stiprināt saskarsmes iemaņas dažādu spēļu un pārrunu veidā. Šādā nepiespiestā, brīvprātīgā ceļā pie psihologa ir nonākuši bērni un pusaudži, kuri iepriekš to nav vēlējušies darīt.

Jāatzīmē, ka, pateicoties projektam, skolas psihologs bez maksas trīs skolēniem sniedz arī smilšu spēles terapijas palīdzību. Savukārt psihologs izgāja apmācību kursu „LMST-II” (Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests), kas ļauj precīzāk diagnosticēt mācīšanās traucējumus un novirzīt skolēnus pie konkrētiem skolas atbalsta komandas speciālistiem, lai mazinātu traucējumu ietekmi uz skolēnu sekmēm.
 
Logopēda konsultācijas
Projekta ietvaros bērniem ar valodas attīstības traucējumiem tika nodrošināta iespēja apmeklēt nodarbības, kas uzlabo valodas un fonemātiskās dzirdes attīstību, ar korekcijas palīdzību mazina logopēdiskās problēmas, dod iespēju attīstīt pareizu runu atbilstoši skolēna individuālajām vajadzībām, uzlabo saklausīšanas prasmes, rada izziņas interesi, kuru vairs netraucē nepietiekami attīstīta valoda. Nepieciešamās konsultācijas logopēds sniedza arī attālinātās mācīšanās laikā.
 
Nodarbības matemātisko spēju attīstīšana skolēniem
Pedagogs individuāli strādāja ar 20 talantīgiem skolēniem, kuri mācās no 3. - 9. klasei un kuriem ikdienas mācību stundā nav iespējas papildus individuāli pievērsties, jo ir liels klašu piepildījums un klasē ir skolēni ar dažādām spējām.
 
Skolotājai Verai Krilovskai, kas vada nodarbības matemātisko spēju attīstīšanai, izdevās rosināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstot gan patstāvīgā darba prasmes, gan sadarboties grupās. Realizējot daudzveidīgus vingrinājumus, skolēni tika sagatavoti kvalitatīvai un pastāvīgai mācību darbībai stundās, kā arī dažādiem konkursiem un sacensībām, kurās tika sasniegti arī augsti vērtējumi. Skolēni piedalījās galvas rēķinu sacensībās MIKSIKE (5 skolēni), Meridian Mathematics Competition (33 skolēni, 3 no tiem saņēma bronzas medaļu), A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā Jauno matemātiķu konkursā (2 skolēni), Profesora Cipariņa konkursā (1 skolēns), Zemgales novada, Ogres novada un atklātajai olimpiādē. Attālinātās mācīšanās laikā 18 skolēni piedalījās arī matemātikas konkursā “Ķengurs”, 6 no viņiem saņēma diplomus. V. Krilovska norāda, ka uzvara šādos konkursos ir pirmie pakāpieni ceļā uz izcilu karjeru. Daudziem skolēniem ir svarīgi zināt, ka konkursi ir starptautiski un uzdevumus vienlaikus kopā ar risina skolēni no daudzām pasaules valstīm.
 
Robotikas nodarbības
Projekta ietvaros 4. klases skolēniem tika nodrošinātas robotikas nodarbības. “Izradītā interese no skolēnu puses ir ļoti liela. Bērni ir priecīgi par iespēju darboties un lepojas, ka darbus paveikuši paši, turklāt viņi redz, ka robotus var veidot ne tikai no gatavajiem Lego klučiem, bet arī no viegli pieejamām ikdienas lietām, piemēram, dzērienu salmiņiem, šašliku iesmiņiem, kartona, finiera un citām,” norāda nodarbību vadītājs Romāns Numcevs. Tā kā valstī bija izsludinātā ārkārtējā situāciju un mācības klātienē nenotika, robotikas pulciņš attālināti darbojās līdz aprīlim.
 
S. Butāne norāda, ka daudzi vecāki mācībām izvēlas Ogresgala pamatskolu tieši pieejamā atbalsta personāla dēļ: “Mēs varam nodrošināt individuālo pieeju un palīdzību mācībās. Tas palielina mācību priekšmeta skolotāja iespēju strādāt ar pārējiem skolēniem, diferencējot darbu un uzlabojot mācību sasniegumus. Skolā tiek īstenotas pamatizglītības programma, programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Speciālās izglītības programmās skolēnu skaits pieaug, viņiem nepieciešams individuālais plāns un individuālas konsultācijas. Arī pamatizglītības programmā ir bērni ar dažādām spējām - vieniem nepieciešams pedagoga palīga atbalsts, citiem pedagoga atbalsts talanta attīstīšanai. Šis projekts dot lielisku iespēju palīdzēt gan skolēniem ar mācību traucējumiem vai mācību grūtībām, gan arī talantīgajiem bērniem. Izvēlētie pasākumi palīdz skolēniem uzlabot sekmes, kā arī attīstīt savas stiprās puses, līdz ar to projekta īstenošana būtiski palīdz uzlabot mācību procesu - skolēni mērķtiecīgāk un sistemātiskāk apgūst domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes.”
 
 
Ogres novada pašvaldība kopš 2017. gada 1. septembra ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”’ 8.3.2.2. pasākumā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā. Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
 
Gan pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs), gan otrajā projekta plānošanas periodā (2019.gada 1.jūnijs - 2021.gada 31.maijs) tiek iesaistīti 1. līdz 9.klases skolēni no četrām novada skolām - Ogres sākumskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Ķeipenes pamatskolas. 2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās tika īstenotas aktivitātes divās jomās - STEM (Science Technology Engineering Mathematics jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma) un multidisciplinārā jomā.

 
 
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Augusts
3
4
10
11
17
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski